H. sapiensGene: APOA4 - ENSG00000110244 - Homo sapiens (human)

Gene Information

Ensembl IDENSG00000110244
NameAPOA4
Descriptionapolipoprotein A-IV [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:602]
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreSources
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
22.7
 • 22.7
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
53.2
 • 53.2
 • 1.97e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
239
 • 239
 • 1.02e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
898
 • 898
 • 2.59e3
 • 3.56e3
 • 4.24e3
 • 6.33e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.09e3
 • 1.09e3
 • 3.52e3
 • 4.21e3
 • 5.18e3
 • 6.18e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.51e3
 • 1.51e3
 • 5.48e3
 • 6.40e3
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.61e4
 • 2.00e4
 • 2.11e4
 • 2.18e4
 • 2.20e4
 • 2.35e4
 • 2.60e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.93e3
 • 7.93e3
 • 1.65e4
 • 1.78e4
 • 1.81e4
 • 1.89e4
 • 2.11e4
 • 3.26e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.32e3
 • 8.32e3
 • 1.12e4
 • 1.14e4
 • 1.15e4
 • 1.22e4
 • 2.14e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.52e4
 • 1.55e4
 • 1.90e4
 • 2.00e4
 • 2.15e4
 • 2.19e4
 • 2.22e4
 • 2.29e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002031epithelium of bronchus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.17e4
 • 2.21e4
 • 2.29e4
 • 2.61e4
 • 2.68e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 2.19e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.20e4
 • 1.20e4
 • 2.09e4
 • 2.14e4
 • 2.84e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
 • 2.12e4
 • 2.19e4
 • 2.30e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003027cingulate cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001897dorsal plus ventral thalamus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.22e4
 • 1.22e4
 • 2.18e4
 • 2.22e4
 • 2.32e4
 • 2.62e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.25e4
 • 1.25e4
 • 2.16e4
 • 2.29e4
 • 2.30e4
 • 2.98e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.94e4
 • 2.88e4
 • 2.94e4
 • 3.49e4
 • 3.99e4
 • 4.03e4
 • 4.93e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.30e4
 • 1.30e4
 • 2.22e4
 • 2.44e4
 • 2.84e4
 • 2.89e4
 • 3.44e4
 • 3.61e4
 • 3.64e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.85e4
 • 2.07e4
 • 2.12e4
 • 2.58e4
 • 2.65e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000995uterus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.32e4
 • 1.32e4
 • 2.44e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 3.02e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001044saliva-secreting gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 2.04e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.46e4
 • 1.46e4
 • 1.50e4
 • 1.75e4
 • 1.79e4
 • 3.42e4
 • 5.20e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.50e4
 • 1.50e4
 • 1.70e4
 • 1.83e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.56e4
 • 1.56e4
 • 1.57e4
 • 1.57e4
 • 1.59e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.58e4
 • 1.58e4
 • 1.89e4
 • 2.07e4
 • 2.48e4
 • 2.52e4
 • 2.60e4
 • 2.96e4
 • 3.63e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.90e4
 • 1.91e4
 • 2.15e4
 • 2.31e4
 • 3.87e4
 • 5.24e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.62e4
 • 1.62e4
 • 2.52e4
 • 2.60e4
 • 2.79e4
 • 2.93e4
 • 3.02e4
 • 3.21e4
 • 3.74e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.65e4
 • 1.65e4
 • 2.59e4
 • 2.89e4
 • 3.92e4
 • 3.95e4
 • 4.16e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
1.70e4
 • 1.70e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000947aorta
 • UBERON:0000104life cycle
1.75e4
 • 1.75e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
 • 3.48e4
 • 3.52e4
 • 3.88e4
 • 3.89e4
 • 4.06e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.84e4
 • 1.84e4
 • 2.19e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.87e4
 • 1.87e4
 • 1.88e4
 • 1.89e4
 • 1.91e4
 • 1.92e4
 • 1.98e4
 • 3.25e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.89e4
 • 1.89e4
 • 2.19e4
 • 2.85e4
 • 4.03e4
 • 4.05e4
 • 4.21e4
 • 4.62e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.89e4
 • 1.89e4
 • 2.22e4
 • 2.27e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.89e4
 • 1.89e4
 • 2.21e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001507biceps brachii
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.90e4
 • 1.90e4
 • 2.03e4
 • 2.25e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
 • 2.25e4
 • 2.35e4
 • 3.44e4
 • 3.86e4
 • 4.14e4
 • 4.26e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
1.96e4
 • 1.96e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001872parietal lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.96e4
 • 1.96e4
 • 2.12e4
 • 2.26e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.98e4
 • 1.98e4
 • 2.70e4
 • 2.74e4
 • 2.82e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.33e4
 • 2.69e4
 • 3.84e4
 • 4.01e4
 • 4.62e4
 • 4.62e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002358peritoneum
 • UBERON:0000104life cycle
2.01e4
 • 2.01e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.02e4
 • 2.02e4
 • 3.66e4
 • 4.11e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.03e4
 • 2.03e4
 • 2.50e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000988pons
 • UBERON:0000104life cycle
2.03e4
 • 2.03e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.04e4
 • 2.04e4
 • 2.18e4
 • 2.67e4
 • 4.12e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.04e4
 • 2.04e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.59e4
 • 2.78e4
 • 2.85e4
 • 3.78e4
 • 3.83e4
 • 3.97e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005363inferior vagus X ganglion
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.18e4
 • 2.20e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001891midbrain
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.09e4
 • 2.09e4
 • 2.22e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007808adipose tissue of abdominal region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.10e4
 • 2.10e4
 • 2.48e4
 • 2.53e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
 • 3.82e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001906subthalamic nucleus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.12e4
 • 2.12e4
 • 2.17e4
 • 2.24e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.12e4
 • 2.12e4
 • 2.15e4
 • 2.35e4
 • 2.48e4
 • 2.55e4
 • 2.63e4
 • 2.67e4
 • 2.81e4
 • 3.04e4
 • 3.14e4
 • 3.37e4
 • 3.49e4
 • 3.98e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.14e4
 • 2.14e4
 • 2.54e4
 • 2.76e4
 • 2.93e4
 • 3.34e4
 • 3.86e4
 • 4.23e4
 • 4.33e4
 • 4.54e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.14e4
 • 2.14e4
 • 2.68e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003729mouth mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.15e4
 • 2.15e4
 • 2.53e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.15e4
 • 2.15e4
 • 2.19e4
 • 2.35e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002081cardiac atrium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002691ventral tegmental area
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.20e4
 • 2.27e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.20e4
 • 3.02e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
 • 2.54e4
 • 2.61e4
 • 2.64e4
 • 2.97e4
 • 3.00e4
 • 3.13e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.32e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001675trigeminal ganglion
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.29e4
 • 2.34e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.26e4
 • 2.42e4
 • 3.44e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 3.18e4
 • 3.26e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001966substantia nigra pars reticulata
 • UBERON:0000104life cycle
2.20e4
 • 2.20e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 2.67e4
 • 2.84e4
 • 2.87e4
 • 3.19e4
 • 3.48e4
 • 3.50e4
 • 3.65e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001965substantia nigra pars compacta
 • UBERON:0000104life cycle
2.21e4
 • 2.21e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.21e4
 • 2.21e4
 • 2.51e4
 • 2.53e4
 • 2.54e4
 • 2.65e4
 • 3.23e4
 • 3.64e4
 • 4.25e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.61e4
 • 2.84e4
 • 3.33e4
 • 3.81e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.37e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002185bronchus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.23e4
 • 2.23e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001896medulla oblongata
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.23e4
 • 2.23e4
 • 2.24e4
 • 2.36e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001976epithelium of esophagus
 • UBERON:0000104life cycle
2.25e4
 • 2.25e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.87e4
 • 2.90e4
 • 2.99e4
 • 3.32e4
 • 3.37e4
 • 3.52e4
 • 3.64e4
 • 4.63e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.27e4
 • 2.27e4
 • 2.98e4
 • 3.02e4
 • 3.11e4
 • 3.12e4
 • 3.13e4
 • 3.19e4
 • 3.67e4
 • 4.01e4
 • 4.10e4
 • 4.31e4
 • 4.53e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.27e4
 • 2.27e4
 • 2.77e4
 • 3.98e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.38e4
 • 2.59e4
 • 2.70e4
 • 2.83e4
 • 3.28e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003889fallopian tube
 • UBERON:0000104life cycle
2.31e4
 • 2.31e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.32e4
 • 2.32e4
 • 2.32e4
 • 3.00e4
 • 3.39e4
 • 3.51e4
 • 3.73e4
 • 3.86e4
 • 4.32e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.34e4
 • 2.34e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000016CS09
 • HsapDv:0000019Carnegie stage 12 (human)
 • HsapDv:0000017Carnegie stage 10 (human)
 • HsapDv:0000018CS11
 • HsapDv:0000021Carnegie stage 14 (human)
 • HsapDv:0000020CS13
2.37e4
 • 2.37e4
 • 3.19e4
 • 3.19e4
 • 3.22e4
 • 3.23e4
 • 3.24e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.39e4
 • 2.39e4
 • 2.41e4
 • 2.42e4
 • 2.43e4
 • 2.56e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.40e4
 • 2.40e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.41e4
 • 2.41e4
 • 2.41e4
 • 2.47e4
 • 2.52e4
 • 2.57e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.41e4
 • 2.41e4
 • 2.44e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.42e4
 • 2.42e4
 • 2.43e4
 • 2.49e4
 • 2.53e4
 • 2.54e4
 • 2.77e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.42e4
 • 2.42e4
 • 2.67e4
 • 2.70e4
 • 3.02e4
 • 3.13e4
 • 3.58e4
 • 3.94e4
 • 4.04e4
 • 4.54e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.43e4
 • 2.43e4
 • 2.51e4
 • 2.60e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.44e4
 • 2.44e4
 • 2.45e4
 • 2.48e4
 • 2.49e4
 • 2.51e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
 • 3.00e4
 • 3.01e4
 • 3.08e4
 • 3.11e4
 • 3.24e4
 • 3.28e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
 • 3.08e4
 • 3.76e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
 • 3.23e4
 • 3.28e4
 • 3.32e4
 • 3.34e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.53e4
 • 2.53e4
 • 2.67e4
 • 3.34e4
 • 4.61e4
 • 4.62e4
 • 4.63e4
 • 5.04e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.55e4
 • 2.55e4
 • 2.59e4
 • 2.78e4
 • 2.88e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004819kidney epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
2.61e4
 • 2.61e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.82e4
 • 2.95e4
 • 3.18e4
 • 3.23e4
 • 3.55e4
 • 3.85e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.71e4
 • 2.71e4
 • 2.77e4
 • 3.21e4
 • 3.56e4
 • 4.03e4
 • 4.04e4
 • 4.38e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.71e4
 • 2.71e4
 • 3.08e4
 • 3.17e4
 • 3.38e4
 • 3.84e4
 • 4.06e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.79e4
 • 2.79e4
 • 2.82e4
 • 2.82e4
 • 2.86e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.79e4
 • 2.79e4
 • 3.13e4
 • 3.21e4
 • 3.99e4
 • 4.03e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001828gingiva
 • UBERON:0000104life cycle
2.79e4
 • 2.79e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0013473lower esophagus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.82e4
 • 2.82e4
 • 4.54e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.83e4
 • 2.83e4
 • 3.34e4
 • 3.47e4
 • 3.54e4
 • 3.63e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.84e4
 • 2.84e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001950neocortex
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.87e4
 • 2.87e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
2.88e4
 • 2.88e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.89e4
 • 2.89e4
 • 3.15e4
 • 3.28e4
 • 3.35e4
 • 3.40e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
2.96e4
 • 2.96e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.98e4
 • 2.98e4
 • 3.35e4
 • 3.95e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.98e4
 • 2.98e4
 • 2.98e4
 • 3.04e4
 • 3.14e4
 • 3.21e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.99e4
 • 2.99e4
 • 3.24e4
 • 3.30e4
 • 3.59e4
 • 3.67e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.00e4
 • 3.00e4
 • 3.01e4
 • 3.25e4
 • 3.32e4
 • 3.43e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.01e4
 • 3.01e4
 • 3.10e4
 • 3.23e4
 • 3.37e4
 • 3.70e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.04e4
 • 3.04e4
 • 3.06e4
 • 3.08e4
 • 3.09e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.04e4
 • 3.04e4
 • 3.09e4
 • 3.14e4
 • 3.41e4
 • 3.43e4
 • 4.20e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.06e4
 • 3.06e4
 • 3.07e4
 • 3.07e4
 • 3.07e4
 • 3.07e4
 • 3.08e4
 • 3.26e4
 • 3.91e4
 • 4.03e4
 • 4.04e4
 • 4.61e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.07e4
 • 3.07e4
 • 3.62e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.08e4
 • 3.08e4
 • 3.14e4
 • 3.30e4
 • 3.66e4
 • 3.70e4
 • 3.87e4
 • 4.56e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
3.08e4
 • 3.08e4
 • 3.09e4
 • 3.11e4
 • 3.12e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
3.08e4
 • 3.08e4
 • 3.10e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.09e4
 • 3.09e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.10e4
 • 3.10e4
 • 3.34e4
 • 3.37e4
 • 3.41e4
 • 3.50e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.10e4
 • 3.10e4
 • 3.11e4
 • 3.17e4
 • 3.21e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.12e4
 • 3.12e4
 • 3.34e4
 • 3.39e4
 • 3.52e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.12e4
 • 3.12e4
 • 3.39e4
 • 3.49e4
 • 3.51e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.14e4
 • 3.14e4
 • 3.20e4
 • 3.58e4
 • 4.02e4
 • 4.05e4
 • 4.28e4
 • 5.07e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.15e4
 • 3.15e4
 • 3.23e4
 • 3.26e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.19e4
 • 3.19e4
 • 3.31e4
 • 3.39e4
 • 3.59e4
 • 3.74e4
 • 3.87e4
 • 3.89e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.19e4
 • 3.19e4
 • 3.40e4
 • 3.58e4
 • 3.68e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.21e4
 • 3.21e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.28e4
 • 3.28e4
 • 3.50e4
 • 4.19e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.29e4
 • 3.29e4
 • 3.49e4
 • 3.53e4
 • 3.56e4
 • 3.63e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.31e4
 • 3.31e4
 • 3.38e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.31e4
 • 3.31e4
 • 3.36e4
 • 3.82e4
 • 3.83e4
 • 4.04e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.33e4
 • 3.33e4
 • 3.58e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.34e4
 • 3.34e4
 • 3.80e4
 • 4.50e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.36e4
 • 3.36e4
 • 3.73e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.37e4
 • 3.37e4
 • 3.42e4
 • 3.69e4
 • 3.71e4
 • 3.73e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.37e4
 • 3.37e4
 • 3.41e4
 • 3.44e4
 • 3.47e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000074renal glomerulus
 • UBERON:0000104life cycle
3.37e4
 • 3.37e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.40e4
 • 3.40e4
 • 3.56e4
 • 3.68e4
 • 3.70e4
 • 3.83e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.59e4
 • 3.59e4
 • 3.70e4
 • 3.73e4
 • 3.76e4
 • 3.86e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.62e4
 • 3.62e4
 • 3.78e4
 • 3.91e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.75e4
 • 3.75e4
 • 3.79e4
 • 3.82e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.81e4
 • 3.81e4
 • 3.99e4
 • 4.01e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.89e4
 • 3.89e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.95e4
 • 3.95e4
 • 4.68e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation
Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.
Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data: