H. sapiensGene: APOA4 - ENSG00000110244 - Homo sapiens (human)

Gene Information

Ensembl IDENSG00000110244
NameAPOA4
Descriptionapolipoprotein A-IV [Source:HGNC Symbol;Acc:602]
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreSources
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
20.1
 • 20.1
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
46.9
 • 46.9
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000331ileal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
440
 • 440
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000083infant stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.35e3
 • 1.35e3
 • 4.67e3
 • 4.85e3
 • 5.71e3
 • 6.98e3
 • 1.23e4
 • 1.28e4
 • 1.42e4
 • 1.87e4
 • 1.94e4
 • 1.96e4
 • 2.08e4
 • 2.21e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
7.42e3
 • 7.42e3
 • 1.01e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.84e3
 • 9.84e3
 • 1.49e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.09e4
 • 1.09e4
 • 3.13e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.25e4
 • 1.25e4
 • 2.52e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
1.42e4
 • 1.42e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.91e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000947aorta
 • UBERON:0000104life cycle
1.58e4
 • 1.58e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.58e4
 • 1.58e4
 • 2.03e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.60e4
 • 1.60e4
 • 1.97e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.79e4
 • 1.94e4
 • 2.17e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.63e4
 • 1.63e4
 • 2.19e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.65e4
 • 1.65e4
 • 1.94e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005363inferior vagus X ganglion
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.67e4
 • 1.67e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001872parietal lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
 • 2.03e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
1.70e4
 • 1.70e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.73e4
 • 1.73e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000988pons
 • UBERON:0000104life cycle
1.75e4
 • 1.75e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.76e4
 • 1.76e4
 • 2.95e4
 • 3.93e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.77e4
 • 1.77e4
 • 1.94e4
 • 2.19e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.77e4
 • 1.77e4
 • 2.44e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.79e4
 • 1.79e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • UBERON:0000104life cycle
1.82e4
 • 1.82e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001906subthalamic nucleus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
 • 1.99e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002691ventral tegmental area
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001896medulla oblongata
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.94e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.86e4
 • 1.86e4
 • 2.41e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.86e4
 • 1.86e4
 • 2.69e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001897dorsal plus ventral thalamus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.87e4
 • 1.87e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.89e4
 • 1.89e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.90e4
 • 1.90e4
 • 3.05e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.39e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.93e4
 • 1.93e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.93e4
 • 1.93e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001966substantia nigra pars reticulata
 • UBERON:0000104life cycle
1.94e4
 • 1.94e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001965substantia nigra pars compacta
 • UBERON:0000104life cycle
1.96e4
 • 1.96e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
 • 2.42e4
 • 2.93e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000083infant stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.98e4
 • 1.98e4
 • 2.59e4
 • 2.64e4
 • 2.67e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.98e4
 • 1.98e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001675trigeminal ganglion
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.00e4
 • 2.00e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.57e4
 • 3.21e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.08e4
 • 2.41e4
 • 2.43e4
 • 2.56e4
 • 2.66e4
 • 2.98e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.03e4
 • 2.03e4
 • 2.57e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.08e4
 • 2.08e4
 • 2.13e4
 • 2.14e4
 • 2.15e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000016CS09 (human)
 • HsapDv:0000021CS14 (human)
2.08e4
 • 2.08e4
 • 2.77e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.09e4
 • 2.09e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.09e4
 • 2.09e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.12e4
 • 2.12e4
 • 2.61e4
 • 3.74e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.25e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.16e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007808adipose tissue of abdominal region
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.21e4
 • 2.21e4
 • 2.25e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.21e4
 • 2.21e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.23e4
 • 2.23e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:0000081child stage (human)
2.34e4
 • 2.34e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • UBERON:0000104life cycle
2.34e4
 • 2.34e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.43e4
 • 2.43e4
 • 2.59e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001828gingiva
 • UBERON:0000104life cycle
2.46e4
 • 2.46e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.50e4
 • 2.50e4
 • 2.53e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.52e4
 • 2.52e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001950neocortex
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.54e4
 • 2.54e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
2.56e4
 • 2.56e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000083infant stage (human)
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.65e4
 • 2.68e4
 • 2.69e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • UBERON:0000068embryo stage
2.61e4
 • 2.61e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.63e4
 • 2.63e4
 • 2.66e4
 • 2.69e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
2.64e4
 • 2.64e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000083infant stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
2.66e4
 • 2.66e4
 • 2.72e4
 • 2.74e4
 • 2.77e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.68e4
 • 2.68e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.72e4
 • 2.72e4
AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.73e4
 • 2.73e4
 • 2.75e4
 • 2.76e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.76e4
 • 2.76e4
 • 2.81e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.78e4
 • 2.78e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001264pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
3.00e4
 • 3.00e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.24e4
 • 3.24e4
 • 3.26e4
 • 3.47e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation
Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.79e4. Min rank score varies across species.
Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data: