H. sapiensGene: GATA6 - ENSG00000141448 - Homo sapiens (human)

Gene Information

Ensembl IDENSG00000141448
NameGATA6
DescriptionGATA binding protein 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:4174]
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreSources
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
626
 • 626
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
711
 • 711
 • 1.10e3
 • 3.24e3
 • 8.61e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.06e3
 • 1.06e3
 • 2.03e3
 • 2.87e3
 • 3.02e3
 • 4.80e3
 • 4.89e3
 • 5.86e3
 • 5.94e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.38e3
 • 1.38e3
 • 1.63e3
 • 1.75e3
 • 3.59e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.42e3
 • 1.42e3
 • 2.00e4
 • 2.80e4
 • 2.84e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.65e3
 • 1.65e3
 • 2.80e3
 • 2.90e3
 • 3.24e3
 • 1.05e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
2.15e3
 • 2.15e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.24e3
 • 2.24e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.37e3
 • 2.37e3
 • 2.60e3
 • 4.12e3
 • 5.33e3
 • 2.05e4
 • 4.79e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.40e3
 • 2.40e3
 • 2.59e3
 • 2.92e3
 • 3.32e3
 • 4.68e3
 • 5.92e3
 • 4.79e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.46e3
 • 2.46e3
 • 4.51e3
 • 5.08e3
 • 1.10e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.53e3
 • 2.53e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.59e3
 • 2.59e3
 • 4.66e3
 • 8.42e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002080heart right ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.59e3
 • 2.59e3
 • 2.67e3
 • 2.70e3
 • 2.98e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.60e3
 • 2.60e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.99e3
 • 2.99e3
 • 3.09e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008949lower lobe of lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.10e3
 • 3.10e3
 • 3.39e3
 • 3.73e3
 • 3.91e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.24e3
 • 3.24e3
 • 3.68e3
 • 3.90e3
 • 4.30e3
 • 1.16e4
 • 1.36e4
 • 1.67e4
 • 1.73e4
 • 1.90e4
 • 2.77e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000016CS09 (human)
 • HsapDv:0000017Carnegie stage 10 (human)
 • HsapDv:0000018Carnegie stage 11 (human)
 • HsapDv:0000019CS12 (human)
 • HsapDv:0000020Carnegie stage 13 (human)
 • HsapDv:0000021CS14 (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
3.28e3
 • 3.28e3
 • 4.25e3
 • 5.13e3
 • 8.31e3
 • 1.43e4
 • 1.75e4
 • 4.38e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002081cardiac atrium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.41e3
 • 3.41e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003379cardiac muscle of right atrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.62e3
 • 3.62e3
 • 3.68e3
 • 3.77e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.69e3
 • 3.69e3
 • 5.53e3
 • 8.26e3
 • 8.39e3
 • 8.64e3
 • 1.06e4
 • 1.06e4
 • 2.34e4
 • 2.60e4
 • 3.35e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.88e3
 • 3.88e3
 • 4.60e3
 • 5.40e3
 • 6.38e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000947aorta
 • UBERON:0000104life cycle
4.40e3
 • 4.40e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002358peritoneum
 • UBERON:0000104life cycle
4.61e3
 • 4.61e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.79e3
 • 4.79e3
 • 6.86e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.83e3
 • 4.83e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.17e3
 • 5.17e3
 • 8.28e3
 • 9.08e3
 • 1.34e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006566left ventricle myocardium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.19e3
 • 5.19e3
 • 6.31e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.43e3
 • 5.43e3
 • 7.71e3
 • 9.51e3
 • 1.01e4
 • 1.54e4
 • 1.58e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
5.65e3
 • 5.65e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
5.67e3
 • 5.67e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:0000081child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
5.71e3
 • 5.71e3
 • 1.02e4
 • 1.05e4
 • 1.38e4
 • 1.61e4
 • 1.83e4
 • 1.89e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.82e3
 • 5.82e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
5.95e3
 • 5.95e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.23e3
 • 6.23e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.22e3
 • 7.22e3
 • 2.62e4
 • 2.65e4
 • 3.13e4
 • 3.51e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000083infant stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.31e3
 • 7.31e3
 • 8.97e3
 • 9.53e3
 • 1.08e4
 • 1.09e4
 • 1.20e4
 • 1.33e4
 • 1.45e4
 • 1.58e4
 • 1.61e4
 • 1.70e4
 • 1.84e4
 • 2.19e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.46e3
 • 7.46e3
 • 1.25e4
 • 1.97e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.64e3
 • 7.64e3
 • 1.22e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001162cardia of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.73e3
 • 7.73e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.52e3
 • 8.52e3
 • 1.42e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.69e3
 • 8.69e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.80e3
 • 8.80e3
 • 1.48e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.04e3
 • 9.04e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
9.49e3
 • 9.49e3
 • 1.04e4
 • 1.17e4
 • 1.22e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.87e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001621coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.55e3
 • 9.55e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.57e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002079pancreatic ductal cell
 • UBERON:0000104life cycle
1.05e4
 • 1.05e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.20e4
 • 1.20e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 2.30e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000331ileal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.24e4
 • 1.24e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 2.65e4
 • 2.84e4
 • 4.20e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.87e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004087vena cava
 • UBERON:0000104life cycle
1.28e4
 • 1.28e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.37e4
 • 2.70e4
 • 2.73e4
 • 2.76e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.37e4
 • 1.42e4
 • 1.47e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
 • 1.59e4
 • 1.74e4
 • 2.27e4
 • 2.37e4
 • 2.52e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.38e4
 • 1.38e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.46e4
 • 1.46e4
 • 1.92e4
 • 2.95e4
 • 3.23e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.48e4
 • 1.48e4
 • 2.42e4
 • 2.65e4
 • 2.72e4
 • 3.36e4
 • 3.56e4
 • 3.90e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.59e4
 • 1.59e4
 • 2.13e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.65e4
 • 1.65e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
 • 2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.69e4
 • 2.89e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.75e4
 • 1.75e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • HsapDv:0000081child stage (human)
1.77e4
 • 1.77e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001826nasal cavity mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.77e4
 • 1.77e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 2.07e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.96e4
 • 1.96e4
 • 2.00e4
 • 2.72e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000104life cycle
1.99e4
 • 1.99e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000083infant stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.16e4
 • 2.30e4
 • 2.61e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.08e4
 • 2.08e4
 • 2.13e4
 • 2.52e4
 • 2.55e4
 • 2.90e4
 • 2.91e4
 • 2.96e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.73e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.59e4
 • 2.62e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.36e4
 • 2.36e4
 • 2.48e4
 • 2.57e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
2.39e4
 • 2.39e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007808adipose tissue of abdominal region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.42e4
 • 2.42e4
 • 2.65e4
 • 2.75e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007106chorionic villus
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.53e4
 • 2.53e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.75e4
 • 2.75e4
 • 4.06e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.78e4
 • 2.78e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000083infant stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
2.79e4
 • 2.79e4
 • 2.82e4
 • 3.16e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.84e4
 • 2.84e4
 • 3.22e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
2.85e4
 • 2.85e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.03e4
 • 3.03e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.08e4
 • 3.08e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001259mucosa of urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
3.09e4
 • 3.09e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.24e4
 • 3.24e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
3.36e4
 • 3.36e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.40e4
 • 3.40e4
 • 3.42e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.52e4
 • 3.52e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • UBERON:0000104life cycle
3.60e4
 • 3.60e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.63e4
 • 3.63e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
3.65e4
 • 3.65e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.69e4
 • 3.69e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.70e4
 • 3.70e4
 • 3.78e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
3.70e4
 • 3.70e4
 • 3.74e4
 • 3.86e4
 • 3.92e4
 • 3.95e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
3.75e4
 • 3.75e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004263upper arm skin
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.77e4
 • 3.77e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
3.79e4
 • 3.79e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.80e4
 • 3.80e4
 • 3.96e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
3.83e4
 • 3.83e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
3.91e4
 • 3.91e4
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation
Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.79e4. Min rank score varies across species.
Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data: