B. taurus Gene: - ENSBTAG00000012413 - Bos taurus (cattle)

General information

Ensembl IDENSBTAG00000012413
Name-
Description-
OrganismBos taurus (cattle)
Orthologs(s)16 orthologs
Paralog(s)2 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0002369adrenal gland
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
591
 • 591
 • 1.22e4
97.44
 • 97.44
 • 46.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • UBERON:0018241prime adult stage
721
 • 721
96.88
 • 96.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
802
 • 802
 • 3.22e3
96.53
 • 96.53
 • 86.06
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.18e3
 • 1.18e3
94.89
 • 94.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • UBERON:0000104life cycle
1.29e3
 • 1.29e3
94.41
 • 94.41
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003309floor plate of diencephalon
 • UBERON:0018241prime adult stage
2.34e3
 • 2.34e3
89.84
 • 89.84
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • UBERON:0000068embryo stage
2.48e3
 • 2.48e3
89.28
 • 89.28
AEIR
 • AEIR
CL:0000711cumulus cell
 • UBERON:0000104life cycle
2.97e3
 • 2.97e3
87.11
 • 87.11
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • UBERON:0000104life cycle
3.10e3
 • 3.10e3
86.56
 • 86.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
3.11e3
 • 3.11e3
 • 3.21e3
 • 4.00e3
86.53
 • 86.53
 • 86.11
 • 82.67
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • UBERON:0000104life cycle
3.28e3
 • 3.28e3
85.77
 • 85.77
AEIR
 • AEIR
UBERON:0016538temporal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
3.42e3
 • 3.42e3
85.18
 • 85.18
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001103diaphragm
 • UBERON:0000104life cycle
4.97e3
 • 4.97e3
78.48
 • 78.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000988pons
 • UBERON:0000104life cycle
5.40e3
 • 5.40e3
76.59
 • 76.59
AEIR
 • AEIR
CL:0000501granulosa cell
 • UBERON:0018241prime adult stage
5.56e3
 • 5.56e3
75.89
 • 75.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004703dorsal thalamus
 • UBERON:0018241prime adult stage
6.05e3
 • 6.05e3
73.79
 • 73.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002198neurohypophysis
 • UBERON:0000104life cycle
6.37e3
 • 6.37e3
72.38
 • 72.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007365rumen
 • UBERON:0000112sexually immature stage
6.53e3
 • 6.53e3
71.71
 • 71.71
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000104life cycle
6.58e3
 • 6.58e3
71.50
 • 71.50
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000947aorta
 • UBERON:0000104life cycle
6.74e3
 • 6.74e3
70.78
 • 70.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • UBERON:0000104life cycle
6.87e3
 • 6.87e3
70.23
 • 70.23
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002247uterine horn
 • UBERON:0018241prime adult stage
6.90e3
 • 6.90e3
70.09
 • 70.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0018241prime adult stage
6.99e3
 • 6.99e3
69.72
 • 69.72
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • UBERON:0000104life cycle
7.85e3
 • 7.85e3
65.99
 • 65.99
AEIR
 • AEIR
CL:0000503theca cell
 • UBERON:0018241prime adult stage
8.04e3
 • 8.04e3
65.15
 • 65.15
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.24e3
 • 8.24e3
 • 1.07e4
64.30
 • 64.30
 • 53.79
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012648ampulla of uterine tube
 • UBERON:0000104life cycle
8.64e3
 • 8.64e3
62.57
 • 62.57
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
8.75e3
 • 8.75e3
62.06
 • 62.06
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000068embryo stage
9.05e3
 • 9.05e3
 • 9.75e3
 • 1.00e4
 • 1.12e4
60.78
 • 60.78
 • 57.76
 • 56.55
 • 51.28
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007362omasum
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.16e3
60.42
 • 60.42
 • 60.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0018241prime adult stage
9.58e3
 • 9.58e3
58.49
 • 58.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001000vas deferens
 • UBERON:0018241prime adult stage
9.58e3
 • 9.58e3
58.48
 • 58.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • UBERON:0000104life cycle
9.66e3
 • 9.66e3
58.15
 • 58.15
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007625pigment epithelium of eye
 • UBERON:0000104life cycle
9.67e3
 • 9.67e3
58.10
 • 58.10
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007367surface of tongue
 • UBERON:0000104life cycle
9.79e3
 • 9.79e3
57.57
 • 57.57
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001509triceps brachii
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.00e4
56.54
 • 56.54
 • 56.54
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000104life cycle
1.00e4
 • 1.00e4
56.45
 • 56.45
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.27e4
56.40
 • 56.40
 • 45.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008285rumen epithelium
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.02e4
 • 1.02e4
55.98
 • 55.98
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001401longissimus thoracis muscle
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.24e4
55.56
 • 55.56
 • 46.11
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001723tongue
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.05e4
 • 1.05e4
54.59
 • 54.59
AEIR
 • AEIR
UBERON:0016632isthmus of fallopian tube
 • UBERON:0000104life cycle
1.05e4
 • 1.05e4
54.57
 • 54.57
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000378tongue muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.05e4
 • 1.05e4
54.38
 • 54.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007361ruminant reticulum
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.07e4
 • 1.07e4
53.77
 • 53.77
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001375semitendinosus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.14e4
 • 1.41e4
53.22
 • 53.22
 • 50.40
 • 39.02
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001371gluteus medius
 • UBERON:0000104life cycle
1.08e4
 • 1.08e4
53.02
 • 53.02
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001158descending colon
 • UBERON:0000104life cycle
1.11e4
 • 1.11e4
51.90
 • 51.90
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002512corpus luteum
 • UBERON:0000104life cycle
1.12e4
 • 1.12e4
51.66
 • 51.66
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001156ascending colon
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.13e4
51.03
 • 51.03
 • 50.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.24e4
50.36
 • 50.36
 • 46.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005386olfactory segment of nasal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.15e4
 • 1.15e4
50.15
 • 50.15
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010153rumen papilla
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.15e4
50.13
 • 50.13
 • 50.05
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001111intercostal muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.16e4
 • 1.16e4
49.93
 • 49.93
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.44e4
48.94
 • 48.94
 • 37.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.25e4
48.65
 • 48.65
 • 45.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004180mammary gland fat
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.19e4
 • 1.19e4
48.57
 • 48.57
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.19e4
 • 1.19e4
48.55
 • 48.55
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.19e4
 • 1.19e4
48.49
 • 48.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002081cardiac atrium
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.19e4
48.41
 • 48.41
 • 48.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002115jejunum
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.26e4
48.35
 • 48.35
 • 45.58
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002116ileum
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
48.08
 • 48.08
 • 47.46
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.20e4
 • 1.20e4
47.96
 • 47.96
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000056ureter
 • UBERON:0000104life cycle
1.20e4
 • 1.20e4
47.95
 • 47.95
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • UBERON:0000104life cycle
1.20e4
 • 1.20e4
47.95
 • 47.95
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001374biceps femoris
 • UBERON:0000104life cycle
1.21e4
 • 1.21e4
47.73
 • 47.73
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.21e4
 • 1.21e4
47.64
 • 47.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007358abomasum
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.24e4
46.27
 • 46.27
 • 46.15
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.24e4
 • 1.24e4
46.08
 • 46.08
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • UBERON:0000104life cycle
1.25e4
 • 1.25e4
45.62
 • 45.62
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001044saliva-secreting gland
 • UBERON:0000104life cycle
1.27e4
 • 1.27e4
44.95
 • 44.95
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.48e4
44.77
 • 44.77
 • 35.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003984uterine tube infundibulum
 • UBERON:0000104life cycle
1.27e4
 • 1.27e4
44.76
 • 44.76
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000104life cycle
1.28e4
 • 1.28e4
44.34
 • 44.34
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001739laryngeal cartilage
 • UBERON:0000104life cycle
1.31e4
 • 1.31e4
43.41
 • 43.41
AEIR
 • AEIR
CL:0000017spermatocyte
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.31e4
 • 1.31e4
43.18
 • 43.18
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.32e4
43.01
 • 43.01
 • 42.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002507abdominal lymph node
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.32e4
 • 1.32e4
42.94
 • 42.94
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.43e4
42.92
 • 42.92
 • 37.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.33e4
 • 1.33e4
42.28
 • 42.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.36e4
 • 1.36e4
40.91
 • 40.91
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
1.37e4
 • 1.37e4
40.71
 • 40.71
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.41e4
 • 1.45e4
 • 1.58e4
40.61
 • 40.61
 • 38.69
 • 37.04
 • 31.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • UBERON:0000104life cycle
1.39e4
 • 1.39e4
39.95
 • 39.95
AEIR
 • AEIR
CL:0000018spermatid
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.43e4
 • 1.43e4
37.88
 • 37.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0015869retropharyngeal lymph node
 • UBERON:0000104life cycle
1.45e4
 • 1.45e4
37.05
 • 37.05
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001913milk
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.53e4
 • 1.53e4
33.78
 • 33.78
AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • UBERON:0000104life cycle
1.57e4
 • 1.57e4
32.17
 • 32.17
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001381semimembranosus muscle
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.60e4
 • 1.60e4
 • 1.92e4
30.67
 • 30.67
 • 16.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:
 • RNA-Seq data: GEO

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Laurasiatheria4 species4 genesCompare expression
Boreoeutheria11 species11 genesCompare expression
Theria12 species12 genesCompare expression
Amniota14 species14 genesCompare expression
Tetrapoda15 species15 genesCompare expression
Euteleostomi16 species16 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSBTAG00000012413.

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Chordata2 genesCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSBTAG00000012413.

Cross-references

Do not show this banner again