D. rerio Gene: fzr1a - ENSDARG00000015254 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000015254
Namefzr1a
Descriptionfizzy/cell division cycle 20 related 1a [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040426-712]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)fzr1, fzr1 {eco:0000313|embl:aah48038.1,gn eco:0000313|ensembl:ensdarp00000003004}, zgc:55450
Orthologs(s)21 orthologs
Paralog(s)439 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
1.02e3
 • 1.02e3
 • 1.37e3
 • 1.92e3
 • 2.40e3
 • 2.85e3
96.60
 • 96.60
 • 95.40
 • 93.59
 • 91.95
 • 90.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.18e3
 • 1.18e3
 • 1.50e4
96.06
 • 96.06
 • 49.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
1.20e3
 • 1.20e3
95.99
 • 95.99
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • UBERON:0000109gastrula stage
1.33e3
 • 1.33e3
 • 1.36e3
 • 1.60e3
 • 1.69e3
 • 1.91e3
 • 2.89e3
95.55
 • 95.55
 • 95.44
 • 94.66
 • 94.34
 • 93.59
 • 90.34
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
1.50e3
 • 1.50e3
94.99
 • 94.99
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000068embryo stage
1.56e3
 • 1.56e3
 • 1.81e3
 • 1.81e3
 • 2.20e3
 • 2.30e3
 • 2.35e3
 • 2.73e3
 • 2.75e3
 • 2.81e3
 • 3.14e3
 • 3.15e3
 • 4.93e3
 • 4.99e3
 • 6.52e3
 • 1.32e4
 • 1.42e4
 • 1.49e4
94.80
 • 94.80
 • 93.96
 • 93.94
 • 92.62
 • 92.29
 • 92.14
 • 90.87
 • 90.79
 • 90.61
 • 89.48
 • 89.47
 • 83.48
 • 83.31
 • 78.16
 • 55.81
 • 52.43
 • 50.20
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.92e3
 • 1.92e3
 • 1.92e3
 • 1.96e3
 • 2.41e3
 • 2.67e3
 • 2.73e3
 • 3.05e3
 • 3.33e3
 • 3.45e3
 • 3.49e3
93.57
 • 93.57
 • 93.56
 • 93.43
 • 91.95
 • 91.07
 • 90.86
 • 89.79
 • 88.86
 • 88.46
 • 88.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.95e3
 • 1.95e3
93.48
 • 93.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.96e3
 • 1.96e3
 • 1.50e4
93.44
 • 93.44
 • 49.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.12e3
 • 2.12e3
92.89
 • 92.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.20e3
 • 2.20e3
 • 2.49e3
 • 3.71e3
 • 4.14e3
92.63
 • 92.63
 • 91.68
 • 87.56
 • 86.14
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.35e3
 • 2.35e3
 • 5.69e3
 • 1.49e4
92.13
 • 92.13
 • 80.93
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.54e3
 • 2.54e3
 • 6.73e3
91.51
 • 91.51
 • 77.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
3.17e3
 • 3.17e3
89.39
 • 89.39
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.18e3
 • 3.18e3
89.37
 • 89.37
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.20e3
 • 3.20e3
89.28
 • 89.28
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.32e3
 • 3.32e3
88.90
 • 88.90
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.33e3
 • 3.33e3
88.86
 • 88.86
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.40e3
 • 3.40e3
88.62
 • 88.62
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
3.42e3
 • 3.42e3
88.54
 • 88.54
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
3.45e3
 • 3.45e3
88.45
 • 88.45
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.45e3
 • 3.45e3
88.45
 • 88.45
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.47e3
 • 3.47e3
88.37
 • 88.37
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
3.63e3
 • 3.63e3
 • 3.67e3
 • 3.69e3
87.85
 • 87.85
 • 87.71
 • 87.64
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.88e3
 • 3.88e3
87.00
 • 87.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002199integument
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.06e3
 • 4.06e3
86.42
 • 86.42
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.11e3
 • 4.11e3
86.23
 • 86.23
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.33e3
 • 4.33e3
 • 5.24e3
85.50
 • 85.50
 • 82.45
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.82e3
 • 4.82e3
83.85
 • 83.85
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.88e3
 • 4.88e3
83.66
 • 83.66
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.93e3
 • 4.93e3
83.49
 • 83.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.77e3
 • 5.77e3
80.69
 • 80.69
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
6.91e3
 • 6.91e3
 • 7.07e3
76.87
 • 76.87
 • 76.34
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
7.87e3
 • 7.87e3
73.64
 • 73.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.10e4
 • 1.10e4
63.19
 • 63.19
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi15 species15 genesCompare expression
Bilateria21 species21 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000015254.

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Deuterostomia1 geneCompare expression
Eukaryota439 genesCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000015254.

Cross-references

Do not show this banner again