D. rerio Gene: fibpa - ENSDARG00000016058 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000016058
Namefibpa
Descriptionfibroblast growth factor (acidic) intracellular binding protein a [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040426-1363]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)fibp, zgc:64086
Orthologs(s)20 orthologs
Paralog(s)1 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.42e3
 • 1.42e3
 • 1.35e4
95.25
 • 95.25
 • 54.73
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000104life cycle
1.55e3
 • 1.55e3
 • 9.84e3
 • 1.45e4
94.81
 • 94.81
 • 67.06
 • 51.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
2.33e3
 • 2.33e3
 • 9.78e3
 • 1.10e4
 • 1.13e4
92.19
 • 92.19
 • 67.27
 • 63.16
 • 62.22
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
2.67e3
 • 2.67e3
 • 3.34e3
91.07
 • 91.07
 • 88.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.14e3
 • 3.14e3
89.49
 • 89.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.40e3
 • 3.40e3
88.61
 • 88.61
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.72e3
 • 3.72e3
87.55
 • 87.55
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.77e3
 • 3.77e3
87.38
 • 87.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.90e3
 • 3.90e3
86.96
 • 86.96
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.90e3
 • 3.90e3
 • 4.81e3
86.96
 • 86.96
 • 83.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
4.13e3
 • 4.13e3
 • 5.98e3
 • 6.10e3
 • 6.67e3
 • 8.24e3
 • 1.06e4
 • 1.24e4
 • 1.28e4
 • 1.33e4
 • 1.34e4
86.16
 • 86.16
 • 79.99
 • 79.58
 • 77.67
 • 72.41
 • 64.51
 • 58.36
 • 57.06
 • 55.53
 • 55.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.42e3
 • 4.42e3
85.19
 • 85.19
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
4.46e3
 • 4.46e3
 • 7.75e3
 • 9.98e3
85.06
 • 85.06
 • 74.04
 • 66.59
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.80e3
 • 4.80e3
83.93
 • 83.93
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.19e3
 • 5.19e3
82.61
 • 82.61
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.28e3
 • 5.28e3
82.33
 • 82.33
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
5.29e3
 • 5.29e3
82.27
 • 82.27
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.44e3
 • 5.44e3
81.78
 • 81.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.59e3
 • 5.59e3
81.28
 • 81.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.61e3
 • 5.61e3
81.21
 • 81.21
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.97e3
 • 5.97e3
80.01
 • 80.01
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
6.36e3
 • 6.36e3
 • 6.97e3
 • 1.02e4
 • 1.03e4
 • 1.21e4
78.72
 • 78.72
 • 76.67
 • 65.88
 • 65.62
 • 59.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • UBERON:0000104life cycle
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.49e4
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
 • 49.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
6.43e3
 • 6.43e3
 • 1.50e4
78.46
 • 78.46
 • 49.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.05e3
 • 7.05e3
76.41
 • 76.41
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.24e3
 • 7.24e3
75.78
 • 75.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
7.73e3
 • 7.73e3
 • 8.86e3
 • 1.30e4
 • 1.41e4
 • 1.42e4
 • 1.43e4
74.11
 • 74.11
 • 70.32
 • 56.51
 • 52.66
 • 52.45
 • 51.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
7.82e3
 • 7.82e3
73.83
 • 73.83
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000066fully formed stage
9.54e3
 • 9.54e3
 • 1.10e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.16e4
 • 1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.25e4
 • 1.39e4
 • 1.49e4
68.05
 • 68.05
 • 63.01
 • 61.89
 • 61.76
 • 61.52
 • 61.46
 • 61.15
 • 60.65
 • 60.42
 • 60.39
 • 60.21
 • 60.11
 • 59.75
 • 58.00
 • 53.44
 • 50.25
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.19e4
 • 1.19e4
60.16
 • 60.16
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.21e4
 • 1.21e4
59.46
 • 59.46
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.21e4
 • 1.21e4
59.36
 • 59.36
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
1.24e4
 • 1.24e4
58.45
 • 58.45
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.30e4
57.84
 • 57.84
 • 56.47
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
1.36e4
 • 1.36e4
54.49
 • 54.49
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi14 species14 genesCompare expression
Bilateria20 species20 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000016058.

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi1 geneCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000016058.

Cross-references

EnsemblENSDARG00000016058 (fibpa)
ZFINZDB-GENE-040426-1363 (fibpa)
EMBLCR626869
Uniprot/SPTREMBLA2CEN0, A2CEN0_DANRE

Do not show this banner again