D. rerio Gene: zgc:101748 - ENSDARG00000019707 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000019707
Namezgc:101748
Descriptionzgc:101748 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040912-53]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)cb90, sb:cb90
Orthologs(s)27 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.71e3
 • 1.71e3
 • 1.45e4
94.28
 • 94.28
 • 51.36
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.24e3
 • 2.24e3
92.51
 • 92.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.87e3
 • 3.87e3
87.04
 • 87.04
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
4.20e3
 • 4.20e3
 • 4.46e3
 • 4.48e3
 • 5.33e3
 • 6.31e3
85.94
 • 85.94
 • 85.08
 • 84.98
 • 82.17
 • 78.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
4.21e3
 • 4.21e3
 • 4.86e3
 • 4.99e3
 • 6.22e3
 • 6.51e3
 • 6.56e3
85.92
 • 85.92
 • 83.73
 • 83.30
 • 79.18
 • 78.21
 • 78.05
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000109gastrula stage
4.25e3
 • 4.25e3
 • 4.36e3
 • 4.73e3
 • 4.82e3
 • 4.98e3
 • 5.85e3
 • 5.87e3
 • 6.54e3
 • 6.64e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.97e3
 • 7.03e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.91e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.71e3
 • 1.02e4
 • 1.14e4
 • 1.18e4
 • 1.20e4
 • 1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.40e4
 • 1.41e4
 • 1.49e4
85.78
 • 85.78
 • 85.40
 • 84.15
 • 83.86
 • 83.33
 • 80.40
 • 80.36
 • 78.12
 • 77.77
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 76.66
 • 76.46
 • 74.99
 • 74.99
 • 73.52
 • 69.99
 • 69.99
 • 67.48
 • 65.75
 • 61.85
 • 60.45
 • 59.85
 • 55.57
 • 55.51
 • 53.03
 • 52.85
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
5.28e3
 • 5.28e3
 • 1.29e4
82.33
 • 82.33
 • 56.86
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.66e3
 • 5.66e3
81.05
 • 81.05
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
5.86e3
 • 5.86e3
 • 1.50e4
80.37
 • 80.37
 • 49.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
5.92e3
 • 5.92e3
 • 6.75e3
 • 7.03e3
 • 7.85e3
 • 8.48e3
 • 9.53e3
 • 9.64e3
 • 1.07e4
 • 1.15e4
 • 1.24e4
80.17
 • 80.17
 • 77.41
 • 76.48
 • 73.72
 • 71.61
 • 68.10
 • 67.71
 • 64.17
 • 61.42
 • 58.46
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
6.12e3
 • 6.12e3
79.51
 • 79.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.13e3
 • 6.13e3
79.47
 • 79.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
6.56e3
 • 6.56e3
78.03
 • 78.03
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
6.89e3
 • 6.89e3
 • 8.54e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
76.92
 • 76.92
 • 71.41
 • 70.57
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.41e3
 • 7.41e3
75.20
 • 75.20
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.68e3
 • 7.68e3
74.29
 • 74.29
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.69e3
 • 7.69e3
74.25
 • 74.25
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
7.73e3
 • 7.73e3
74.11
 • 74.11
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
7.75e3
 • 7.75e3
74.07
 • 74.07
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
7.88e3
 • 7.88e3
 • 8.91e3
 • 1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
73.60
 • 73.60
 • 70.16
 • 60.84
 • 60.68
 • 59.98
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
8.51e3
 • 8.51e3
71.51
 • 71.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.52e3
 • 8.52e3
71.47
 • 71.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.29e4
66.15
 • 66.15
 • 56.85
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.02e4
 • 1.02e4
65.78
 • 65.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.52e4
64.61
 • 64.61
 • 49.01
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.12e4
64.27
 • 64.27
 • 64.27
 • 62.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.10e4
 • 1.12e4
 • 1.22e4
64.27
 • 64.27
 • 63.32
 • 62.48
 • 59.08
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.08e4
 • 1.08e4
63.90
 • 63.90
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001890forebrain
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.17e4
63.32
 • 63.32
 • 60.70
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001891midbrain
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.14e4
 • 1.14e4
61.88
 • 61.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
 • 1.18e4
 • 1.22e4
 • 1.23e4
 • 1.27e4
 • 1.27e4
61.34
 • 61.34
 • 60.68
 • 60.50
 • 59.06
 • 58.80
 • 57.47
 • 57.47
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001894diencephalon
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.16e4
 • 1.16e4
61.09
 • 61.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001049neural tube
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
 • 1.27e4
 • 1.27e4
60.84
 • 60.84
 • 59.98
 • 57.47
 • 57.47
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.34e4
60.69
 • 60.69
 • 55.15
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001017central nervous system
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
60.50
 • 60.50
 • 58.80
 • 58.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001945superior colliculus
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.21e4
 • 1.23e4
 • 1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
60.50
 • 60.50
 • 59.50
 • 58.80
 • 58.31
 • 58.31
 • 57.87
 • 57.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002533post-anal tail bud
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.41e4
60.50
 • 60.50
 • 55.53
 • 55.53
 • 52.75
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:2001357alar plate midbrain
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
59.98
 • 59.98
 • 57.87
 • 57.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002328notochord
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.34e4
 • 1.36e4
 • 1.36e4
59.97
 • 59.97
 • 54.97
 • 54.52
 • 54.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.20e4
 • 1.20e4
59.96
 • 59.96
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004128optic vesicle
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
58.80
 • 58.80
 • 58.80
 • 58.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005886post-hyoid pharyngeal arch skeleton
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
58.80
 • 58.80
 • 58.80
 • 57.87
 • 57.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.24e4
 • 1.24e4
58.35
 • 58.35
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.25e4
 • 1.25e4
58.21
 • 58.21
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.40e4
 • 1.52e4
57.07
 • 57.07
 • 53.20
 • 49.19
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.32e4
56.89
 • 56.89
 • 55.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.34e4
 • 1.34e4
55.16
 • 55.16
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003075neural plate
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
1.42e4
 • 1.42e4
 • 1.42e4
 • 1.42e4
52.60
 • 52.60
 • 52.60
 • 52.35
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.53e4
 • 1.53e4
48.64
 • 48.64
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi18 species20 genesCompare expression
Bilateria25 species27 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000019707.

Cross-references

Do not show this banner again