D. rerio Gene: sbds - ENSDARG00000027803 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000027803
Namesbds
DescriptionShwachman-Bodian-Diamond syndrome [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040426-1116]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)zgc:56700
Orthologs(s)24 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.58e3
 • 1.58e3
94.72
 • 94.72
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.38e3
 • 2.38e3
92.05
 • 92.05
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.59e3
 • 2.59e3
91.34
 • 91.34
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.81e3
 • 2.81e3
90.60
 • 90.60
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.05e3
 • 3.05e3
89.80
 • 89.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.06e3
 • 3.06e3
89.75
 • 89.75
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
3.16e3
 • 3.16e3
 • 4.06e3
89.43
 • 89.43
 • 86.40
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
3.28e3
 • 3.28e3
 • 7.79e3
89.01
 • 89.01
 • 73.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
3.31e3
 • 3.31e3
 • 4.86e3
88.94
 • 88.94
 • 83.73
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.35e3
 • 3.35e3
88.80
 • 88.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.42e3
 • 3.42e3
88.54
 • 88.54
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.59e3
 • 3.59e3
87.97
 • 87.97
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.65e3
 • 3.65e3
87.77
 • 87.77
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.71e3
 • 3.71e3
87.59
 • 87.59
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
3.90e3
 • 3.90e3
86.96
 • 86.96
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
3.93e3
 • 3.93e3
86.86
 • 86.86
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.39e3
 • 4.39e3
85.32
 • 85.32
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
4.49e3
 • 4.49e3
 • 5.17e3
 • 5.55e3
 • 7.60e3
 • 9.55e3
84.97
 • 84.97
 • 82.70
 • 81.42
 • 74.55
 • 68.04
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
4.50e3
 • 4.50e3
 • 4.80e3
 • 5.32e3
 • 5.53e3
 • 5.55e3
 • 7.41e3
 • 7.74e3
 • 8.84e3
 • 9.18e3
 • 9.59e3
84.95
 • 84.95
 • 83.95
 • 82.20
 • 81.49
 • 81.43
 • 75.19
 • 74.08
 • 70.40
 • 69.28
 • 67.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.86e3
 • 4.86e3
83.72
 • 83.72
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
5.05e3
 • 5.05e3
 • 6.06e3
 • 7.04e3
 • 7.34e3
83.10
 • 83.10
 • 79.70
 • 76.44
 • 75.44
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.21e3
 • 5.21e3
82.55
 • 82.55
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.30e3
 • 5.30e3
82.26
 • 82.26
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
5.44e3
 • 5.44e3
 • 6.02e3
 • 6.61e3
 • 6.90e3
 • 8.89e3
 • 8.93e3
81.80
 • 81.80
 • 79.83
 • 77.86
 • 76.90
 • 70.25
 • 70.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.46e3
 • 5.46e3
81.73
 • 81.73
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
5.96e3
 • 5.96e3
80.05
 • 80.05
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
6.13e3
 • 6.13e3
79.47
 • 79.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
6.19e3
 • 6.19e3
 • 6.73e3
 • 8.59e3
79.28
 • 79.28
 • 77.47
 • 71.23
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
6.35e3
 • 6.35e3
78.74
 • 78.74
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
6.92e3
 • 6.92e3
 • 7.35e3
76.85
 • 76.85
 • 75.38
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
7.71e3
 • 7.71e3
74.19
 • 74.19
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000104life cycle
7.85e3
 • 7.85e3
 • 7.86e3
 • 8.03e3
 • 8.21e3
 • 8.22e3
 • 8.23e3
 • 8.32e3
 • 8.39e3
 • 8.48e3
 • 8.63e3
 • 8.86e3
 • 8.96e3
 • 9.21e3
 • 9.25e3
 • 1.16e4
 • 1.43e4
 • 1.45e4
 • 1.47e4
73.73
 • 73.73
 • 73.69
 • 73.10
 • 72.51
 • 72.48
 • 72.43
 • 72.13
 • 71.92
 • 71.62
 • 71.10
 • 70.32
 • 70.02
 • 69.16
 • 69.04
 • 61.10
 • 51.99
 • 51.42
 • 50.90
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001264pancreas
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
1.16e4
 • 1.16e4
61.10
 • 61.10
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.50e4
55.16
 • 55.16
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi17 species18 genesCompare expression
Bilateria23 species24 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000027803.

Cross-references

Do not show this banner again