D. rerio Gene: hdac3 - ENSDARG00000037514 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000037514
Namehdac3
Descriptionhistone deacetylase 3 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040426-847]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)zgc:55927
Orthologs(s)23 orthologs
Paralog(s)1 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.71e3
 • 1.71e3
94.29
 • 94.29
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.85e3
 • 1.85e3
 • 2.08e3
 • 5.35e3
 • 5.62e3
93.81
 • 93.81
 • 93.03
 • 82.07
 • 81.18
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
1.92e3
 • 1.92e3
 • 2.64e3
 • 3.80e3
 • 4.43e3
 • 4.72e3
93.59
 • 93.59
 • 91.16
 • 87.27
 • 85.18
 • 84.20
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.24e3
 • 2.24e3
92.49
 • 92.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
2.27e3
 • 2.27e3
92.40
 • 92.40
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
2.38e3
 • 2.38e3
 • 2.59e3
 • 2.66e3
 • 2.66e3
 • 2.77e3
 • 2.91e3
 • 3.12e3
 • 3.18e3
 • 3.32e3
 • 3.64e3
92.03
 • 92.03
 • 91.34
 • 91.11
 • 91.08
 • 90.71
 • 90.27
 • 89.55
 • 89.37
 • 88.89
 • 87.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
2.39e3
 • 2.39e3
92.01
 • 92.01
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.52e3
 • 2.52e3
91.56
 • 91.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
2.54e3
 • 2.54e3
91.49
 • 91.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000068embryo stage
2.66e3
 • 2.66e3
 • 2.71e3
 • 2.78e3
 • 2.88e3
 • 3.15e3
 • 3.31e3
 • 3.52e3
 • 3.79e3
 • 3.91e3
 • 4.36e3
 • 4.43e3
 • 4.98e3
 • 5.19e3
 • 5.35e3
 • 5.63e3
 • 5.97e3
 • 6.22e3
 • 6.54e3
 • 6.64e3
 • 6.97e3
 • 7.03e3
 • 7.91e3
 • 1.26e4
 • 1.35e4
91.08
 • 91.08
 • 90.92
 • 90.68
 • 90.37
 • 89.47
 • 88.93
 • 88.21
 • 87.30
 • 86.91
 • 85.41
 • 85.16
 • 83.33
 • 82.63
 • 82.09
 • 81.14
 • 80.00
 • 79.16
 • 78.12
 • 77.77
 • 76.66
 • 76.46
 • 73.52
 • 57.67
 • 54.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
2.68e3
 • 2.68e3
 • 2.86e3
 • 3.36e3
 • 3.38e3
 • 3.96e3
 • 3.99e3
91.04
 • 91.04
 • 90.41
 • 88.76
 • 88.68
 • 86.73
 • 86.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
2.73e3
 • 2.73e3
 • 3.76e3
 • 1.19e4
 • 1.22e4
 • 1.34e4
90.86
 • 90.86
 • 87.40
 • 59.99
 • 59.08
 • 54.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
3.01e3
 • 3.01e3
 • 4.13e3
89.93
 • 89.93
 • 86.18
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
3.01e3
 • 3.01e3
89.92
 • 89.92
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.06e3
 • 3.06e3
89.75
 • 89.75
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
3.25e3
 • 3.25e3
89.12
 • 89.12
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.39e3
 • 3.39e3
88.66
 • 88.66
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.68e3
 • 3.68e3
87.68
 • 87.68
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
4.03e3
 • 4.03e3
 • 4.48e3
 • 5.72e3
86.50
 • 86.50
 • 85.01
 • 80.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.45e3
 • 4.45e3
 • 5.40e3
85.12
 • 85.12
 • 81.91
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.52e3
 • 4.52e3
84.88
 • 84.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
4.65e3
 • 4.65e3
 • 1.28e4
84.44
 • 84.44
 • 57.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.78e3
 • 4.78e3
83.99
 • 83.99
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.88e3
 • 4.88e3
83.66
 • 83.66
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.98e3
 • 4.98e3
 • 5.43e3
83.31
 • 83.31
 • 81.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.04e3
 • 5.04e3
83.14
 • 83.14
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.21e3
 • 5.21e3
82.55
 • 82.55
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.54e3
 • 6.54e3
78.10
 • 78.10
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.32e3
 • 7.32e3
75.49
 • 75.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002065posterior cardinal vein
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
7.47e3
 • 7.47e3
75.00
 • 75.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:2001076intestinal bulb
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
7.47e3
 • 7.47e3
75.00
 • 75.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.56e3
 • 7.56e3
74.68
 • 74.68
AEIR
 • AEIR
UBERON:0018549ventral wall of dorsal aorta
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.24e4
 • 1.24e4
58.33
 • 58.33
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi16 species16 genesCompare expression
Bilateria23 species23 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000037514.

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Opisthokonta1 geneCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000037514.

Cross-references

EnsemblENSDARG00000037514 (hdac3)
ZFINZDB-GENE-040426-847 (hdac3)
EMBLBX927254
Uniprot/SPTREMBLF1RCG9, F1RCG9_DANRE

Do not show this banner again