D. rerio Gene: mxi1 - ENSDARG00000040884 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000040884
Namemxi1
Descriptionmax interactor 1, dimerization protein [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-990415-151]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)etid309773.22, fb16b12, fb55f03, wu:fb16b12, wu:fb55f03, wu:fd06a08, wu:fz74f10
Orthologs(s)17 orthologs
Paralog(s)2 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
1.07e3
 • 1.07e3
 • 4.21e3
96.41
 • 96.41
 • 85.90
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.18e3
 • 1.18e3
96.06
 • 96.06
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.33e3
 • 1.33e3
95.56
 • 95.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.50e3
 • 1.50e3
 • 2.03e3
 • 2.90e3
 • 3.96e3
94.98
 • 94.98
 • 93.20
 • 90.29
 • 86.73
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.78e3
 • 1.78e3
94.04
 • 94.04
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.94e3
 • 1.94e3
93.51
 • 93.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
2.00e3
 • 2.00e3
 • 5.97e3
 • 5.99e3
93.29
 • 93.29
 • 80.00
 • 79.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
2.16e3
 • 2.16e3
 • 4.41e3
 • 6.44e3
 • 6.90e3
 • 7.89e3
92.76
 • 92.76
 • 85.23
 • 78.43
 • 76.91
 • 73.59
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.62e3
 • 2.62e3
91.22
 • 91.22
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
2.70e3
 • 2.70e3
 • 2.88e3
 • 3.06e3
 • 3.20e3
 • 3.77e3
 • 4.89e3
 • 6.18e3
 • 6.31e3
 • 6.33e3
 • 6.59e3
90.97
 • 90.97
 • 90.36
 • 89.74
 • 89.28
 • 87.38
 • 83.62
 • 79.31
 • 78.88
 • 78.81
 • 77.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.93e3
 • 2.93e3
90.21
 • 90.21
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
3.00e3
 • 3.00e3
 • 3.46e3
 • 3.84e3
 • 4.17e3
 • 4.35e3
 • 5.37e3
 • 6.48e3
 • 7.21e3
 • 7.26e3
 • 7.61e3
 • 7.70e3
 • 7.70e3
 • 8.02e3
 • 8.53e3
 • 1.49e4
89.95
 • 89.95
 • 88.42
 • 87.15
 • 86.04
 • 85.45
 • 82.02
 • 78.30
 • 75.87
 • 75.70
 • 74.53
 • 74.22
 • 74.22
 • 73.15
 • 71.44
 • 49.98
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.62e3
 • 3.62e3
87.89
 • 87.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.75e3
 • 3.75e3
87.46
 • 87.46
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
3.78e3
 • 3.78e3
 • 4.20e3
87.35
 • 87.35
 • 85.95
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.87e3
 • 3.87e3
87.03
 • 87.03
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
3.88e3
 • 3.88e3
 • 4.41e3
 • 5.62e3
 • 7.41e3
 • 7.87e3
 • 9.09e3
87.02
 • 87.02
 • 85.22
 • 81.19
 • 75.20
 • 73.65
 • 69.56
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.03e3
 • 4.03e3
86.52
 • 86.52
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
4.05e3
 • 4.05e3
 • 4.22e3
 • 5.27e3
86.44
 • 86.44
 • 85.87
 • 82.36
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
4.27e3
 • 4.27e3
 • 4.27e3
 • 4.27e3
85.71
 • 85.71
 • 85.71
 • 85.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.76e3
 • 4.76e3
84.08
 • 84.08
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
4.77e3
 • 4.77e3
84.02
 • 84.02
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001017central nervous system
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
4.98e3
 • 4.98e3
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.34e4
 • 1.39e4
83.33
 • 83.33
 • 57.68
 • 57.13
 • 55.24
 • 53.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.24e3
 • 5.24e3
82.46
 • 82.46
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.36e3
 • 5.36e3
82.07
 • 82.07
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.37e3
 • 5.37e3
82.01
 • 82.01
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
5.62e3
 • 5.62e3
81.17
 • 81.17
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.07e3
 • 6.07e3
79.68
 • 79.68
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001893telencephalon
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.29e3
 • 6.29e3
 • 1.06e4
 • 1.08e4
 • 1.18e4
78.94
 • 78.94
 • 64.56
 • 63.87
 • 60.50
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002028hindbrain
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 1.05e4
 • 1.07e4
 • 1.27e4
78.56
 • 78.56
 • 64.98
 • 64.26
 • 57.47
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
6.42e3
 • 6.42e3
78.51
 • 78.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.74e3
 • 6.74e3
77.45
 • 77.45
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
8.67e3
 • 8.67e3
70.98
 • 70.98
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
9.14e3
 • 9.14e3
69.39
 • 69.39
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001714cranial ganglion
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
9.34e3
 • 9.34e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.12e4
68.74
 • 68.74
 • 66.65
 • 66.65
 • 62.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005068neural rod
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
9.96e3
 • 9.96e3
66.66
 • 66.66
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004880chordamesoderm
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.09e4
66.66
 • 66.66
 • 65.37
 • 65.37
 • 63.63
 • 63.63
 • 63.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001943midbrain tegmentum
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.05e4
 • 1.05e4
66.65
 • 66.65
 • 64.69
 • 64.69
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:2000040median fin fold
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
65.37
 • 65.37
 • 62.49
 • 62.49
 • 49.99
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001049neural tube
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.20e4
65.19
 • 65.19
 • 62.48
 • 62.48
 • 59.98
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010285midbrain basal plate
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
64.69
 • 64.69
 • 64.69
 • 64.69
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
64.26
 • 64.26
 • 62.48
 • 62.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002540lateral line system
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.39e4
 • 1.39e4
63.87
 • 63.87
 • 63.87
 • 63.87
 • 53.55
 • 53.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001894diencephalon
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.16e4
 • 1.16e4
61.09
 • 61.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003055periderm
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.16e4
 • 1.16e4
61.09
 • 61.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.17e4
 • 1.17e4
60.88
 • 60.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002328notochord
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.22e4
 • 1.22e4
59.98
 • 59.98
 • 59.06
 • 59.06
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003050olfactory placode
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.21e4
 • 1.21e4
59.36
 • 59.36
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003075neural plate
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
57.87
 • 57.87
 • 57.87
 • 57.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.39e4
56.65
 • 56.65
 • 53.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Chordata2 genesCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000040884.

Cross-references

Do not show this banner again