D. rerio Gene: snai1a - ENSDARG00000056995 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000056995
Namesnai1a
Descriptionsnail family zinc finger 1a [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-990415-255]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)cb643, sna-1, sna1, snai1, snail1, snail1a, zgc:109820

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
553
 • 553
 • 713
 • 1.09e3
 • 1.17e3
 • 1.19e3
 • 1.23e3
98.15
 • 98.15
 • 97.61
 • 96.35
 • 96.09
 • 96.02
 • 95.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
554
 • 554
98.15
 • 98.15
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
718
 • 718
97.60
 • 97.60
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
747
 • 747
 • 747
 • 1.87e3
 • 1.87e3
 • 2.04e3
 • 3.09e3
 • 4.82e3
97.50
 • 97.50
 • 97.50
 • 93.75
 • 93.75
 • 93.18
 • 89.65
 • 83.86
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
802
 • 802
 • 861
 • 1.64e3
 • 2.36e3
 • 4.40e3
97.32
 • 97.32
 • 97.12
 • 94.51
 • 92.09
 • 85.26
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002533post-anal tail bud
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
830
 • 830
 • 830
 • 830
 • 1.15e3
 • 1.36e3
 • 1.49e3
 • 1.57e3
 • 8.53e3
 • 1.49e4
97.22
 • 97.22
 • 97.22
 • 97.22
 • 96.16
 • 95.46
 • 95.00
 • 94.74
 • 71.43
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000926mesoderm
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
934
 • 934
 • 996
 • 996
 • 1.87e3
 • 1.99e3
 • 1.99e3
 • 1.99e3
 • 3.45e3
 • 3.45e3
 • 3.45e3
 • 3.45e3
 • 3.45e3
 • 4.27e3
96.88
 • 96.88
 • 96.67
 • 96.67
 • 93.75
 • 93.33
 • 93.33
 • 93.33
 • 88.46
 • 88.46
 • 88.46
 • 88.46
 • 88.46
 • 85.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005253head mesenchyme
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
996
 • 996
 • 996
 • 996
 • 2.99e3
 • 2.99e3
 • 3.98e3
 • 4.27e3
96.67
 • 96.67
 • 96.67
 • 96.67
 • 90.00
 • 90.00
 • 86.66
 • 85.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005886post-hyoid pharyngeal arch skeleton
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.15e3
 • 1.15e3
 • 1.42e3
 • 1.49e3
 • 1.49e3
 • 4.39e3
 • 5.27e3
 • 5.50e3
 • 5.50e3
96.16
 • 96.16
 • 95.24
 • 95.00
 • 95.00
 • 85.29
 • 82.35
 • 81.57
 • 81.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • UBERON:00072322 cell stage
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000104life cycle
1.34e3
 • 1.34e3
 • 1.64e3
 • 2.42e3
 • 2.45e3
 • 2.84e3
 • 2.99e3
 • 5.46e3
 • 6.79e3
 • 7.47e3
 • 8.84e3
 • 8.96e3
 • 9.09e3
 • 1.00e4
 • 1.12e4
 • 1.28e4
 • 1.32e4
 • 1.34e4
 • 1.37e4
 • 1.40e4
 • 1.50e4
95.52
 • 95.52
 • 94.52
 • 91.91
 • 91.80
 • 90.50
 • 89.97
 • 81.73
 • 77.27
 • 74.99
 • 70.39
 • 69.99
 • 69.58
 • 66.36
 • 62.40
 • 57.08
 • 55.89
 • 55.14
 • 54.18
 • 53.05
 • 49.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005419pectoral appendage bud
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.42e3
 • 1.42e3
 • 1.66e3
 • 1.66e3
 • 1.12e4
95.24
 • 95.24
 • 94.44
 • 94.44
 • 62.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
1.48e3
 • 1.48e3
 • 5.97e3
 • 6.64e3
 • 7.47e3
 • 1.49e4
95.06
 • 95.06
 • 80.00
 • 77.77
 • 74.99
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003082myotome
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.49e3
 • 1.49e3
 • 1.49e3
 • 1.66e3
 • 1.66e3
95.00
 • 95.00
 • 95.00
 • 94.44
 • 94.44
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
1.66e3
 • 1.66e3
 • 1.74e3
 • 1.87e3
 • 1.87e3
 • 2.04e3
 • 2.13e3
 • 2.13e3
 • 1.19e4
94.44
 • 94.44
 • 94.18
 • 93.75
 • 93.75
 • 93.18
 • 92.86
 • 92.86
 • 60.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
ZFA:0000003adaxial cell (Danio)
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
1.66e3
 • 1.66e3
 • 1.76e3
 • 1.87e3
 • 2.49e3
 • 8.96e3
94.44
 • 94.44
 • 94.12
 • 93.75
 • 91.67
 • 70.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
1.86e3
 • 1.86e3
93.79
 • 93.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
2.34e3
 • 2.34e3
 • 2.77e3
 • 3.85e3
 • 4.88e3
 • 4.94e3
 • 5.04e3
 • 8.41e3
 • 8.52e3
 • 9.98e3
 • 1.26e4
92.17
 • 92.17
 • 90.71
 • 87.11
 • 83.66
 • 83.47
 • 83.14
 • 71.84
 • 71.48
 • 66.58
 • 57.64
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007285presumptive paraxial mesoderm
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
2.49e3
 • 2.49e3
 • 9.96e3
 • 1.49e4
91.67
 • 91.67
 • 66.66
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.88e3
 • 2.88e3
90.38
 • 90.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007282presumptive segmental plate
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
2.99e3
 • 2.99e3
 • 3.32e3
 • 3.32e3
 • 3.32e3
 • 3.32e3
 • 3.32e3
90.00
 • 90.00
 • 88.89
 • 88.89
 • 88.89
 • 88.89
 • 88.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
3.35e3
 • 3.35e3
88.77
 • 88.77
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007269pectoral appendage musculature
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
3.73e3
 • 3.73e3
 • 3.73e3
 • 4.72e3
 • 4.72e3
 • 1.49e4
87.50
 • 87.50
 • 87.50
 • 84.20
 • 84.20
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001042chordate pharynx
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
3.74e3
 • 3.74e3
 • 4.15e3
87.49
 • 87.49
 • 86.11
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004879marginal zone of embryo
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
3.93e3
 • 3.93e3
 • 4.27e3
 • 4.72e3
 • 4.98e3
 • 5.98e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.54e3
 • 8.04e3
86.84
 • 86.84
 • 85.71
 • 84.20
 • 83.33
 • 79.99
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.12
 • 73.07
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.06e3
 • 4.06e3
86.40
 • 86.40
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.89e3
 • 4.89e3
 • 1.09e4
83.64
 • 83.64
 • 63.34
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000089hypoblast (generic)
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
4.98e3
 • 4.98e3
83.34
 • 83.34
AEIR
 • AEIR
ZFA:0000541marginal blastomere (Danio)
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
4.98e3
 • 4.98e3
 • 5.60e3
 • 6.40e3
83.33
 • 83.33
 • 81.25
 • 78.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
5.97e3
 • 5.97e3
 • 6.33e3
80.00
 • 80.00
 • 78.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002199integument
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.76e3
 • 6.76e3
77.35
 • 77.35
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.79e3
 • 6.79e3
 • 1.89e4
77.26
 • 77.26
 • 36.60
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.40e3
 • 7.40e3
75.24
 • 75.24
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.56e3
 • 7.56e3
74.69
 • 74.69
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
7.73e3
 • 7.73e3
74.13
 • 74.13
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.92e3
 • 7.92e3
73.49
 • 73.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
8.38e3
 • 8.38e3
 • 8.91e3
 • 1.02e4
71.95
 • 71.95
 • 70.17
 • 65.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:2001378axial hypoblast
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
8.96e3
 • 8.96e3
70.00
 • 70.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
9.65e3
 • 9.65e3
67.68
 • 67.68
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.01e4
 • 1.01e4
66.31
 • 66.31
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003068axial mesoderm
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.24e4
 • 1.31e4
64.28
 • 64.28
 • 58.33
 • 56.24
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003062primitive knot
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
1.09e4
 • 1.09e4
63.63
 • 63.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003114pharyngeal arch 3
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
62.50
 • 62.50
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.33e4
 • 1.34e4
62.50
 • 62.50
 • 62.50
 • 55.62
 • 55.23
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007812post-anal tail
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.12e4
 • 1.12e4
62.50
 • 62.50
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.15e4
 • 1.15e4
61.66
 • 61.66
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.20e4
 • 1.20e4
59.77
 • 59.77
AEIR
 • AEIR
UBERON:2000088YSL
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
1.23e4
 • 1.23e4
58.80
 • 58.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.50e4
58.33
 • 58.33
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.26e4
 • 1.26e4
57.88
 • 57.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
56.42
 • 56.42
 • 55.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.33e4
 • 1.33e4
55.36
 • 55.36
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.36e4
 • 1.36e4
54.48
 • 54.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.37e4
 • 1.37e4
54.17
 • 54.17
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.47e4
52.81
 • 52.81
 • 50.69
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003051ear vesicle
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.44e4
 • 1.44e4
51.62
 • 51.62
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002541germ ring
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003115pharyngeal arch 4
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003116pharyngeal arch 5
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003117pharyngeal arch 6
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003066pharyngeal arch 2
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004362pharyngeal arch 1
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004749blastodisc
 • UBERON:0000106zygote stage
1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005884hyoid arch skeleton
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
ZFA:0000093blastomere (Danio)
 • UBERON:00072322 cell stage
1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:2000711DEL
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

Do not show this banner again