D. rerio Gene: psmd5 - ENSDARG00000059046 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000059046
Namepsmd5
Descriptionproteasome 26S subunit, non-ATPase 5 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-050417-28]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)im:7137623, zgc:110116
Orthologs(s)25 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.99e3
 • 1.99e3
 • 1.47e4
93.34
 • 93.34
 • 50.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.35e3
 • 3.35e3
88.78
 • 88.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
3.54e3
 • 3.54e3
 • 4.86e3
 • 5.74e3
 • 1.17e4
88.16
 • 88.16
 • 83.73
 • 80.78
 • 60.83
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.31e3
 • 4.31e3
 • 7.20e3
85.58
 • 85.58
 • 75.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
4.83e3
 • 4.83e3
 • 5.05e3
 • 5.34e3
 • 5.79e3
 • 6.36e3
 • 8.77e3
 • 9.30e3
 • 1.03e4
 • 1.06e4
 • 1.08e4
83.84
 • 83.84
 • 83.08
 • 82.12
 • 80.62
 • 78.72
 • 70.64
 • 68.85
 • 65.44
 • 64.44
 • 63.69
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • ZFS:0000049segmentation
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.98e3
 • 4.98e3
 • 6.54e3
 • 6.64e3
 • 6.78e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.97e3
 • 7.03e3
 • 7.20e3
 • 7.32e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.91e3
 • 8.13e3
 • 8.80e3
 • 8.88e3
 • 8.92e3
 • 8.94e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 8.97e3
 • 8.99e3
 • 9.02e3
 • 9.19e3
 • 1.03e4
 • 1.06e4
 • 1.41e4
 • 1.44e4
 • 1.45e4
 • 1.46e4
83.33
 • 83.33
 • 78.12
 • 77.77
 • 77.31
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 76.66
 • 76.46
 • 75.88
 • 75.51
 • 74.99
 • 74.99
 • 73.52
 • 72.78
 • 70.54
 • 70.26
 • 70.12
 • 70.07
 • 69.99
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.89
 • 69.80
 • 69.21
 • 65.39
 • 64.56
 • 52.63
 • 51.88
 • 51.51
 • 51.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
5.49e3
 • 5.49e3
81.63
 • 81.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
5.52e3
 • 5.52e3
81.51
 • 81.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.82e3
 • 5.82e3
80.53
 • 80.53
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
5.94e3
 • 5.94e3
80.11
 • 80.11
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.78e3
 • 6.78e3
 • 1.17e4
77.29
 • 77.29
 • 60.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.01e3
 • 7.01e3
76.53
 • 76.53
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.07e3
 • 7.07e3
76.32
 • 76.32
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
7.17e3
 • 7.17e3
 • 8.40e3
 • 9.45e3
 • 9.78e3
 • 1.07e4
 • 1.11e4
76.00
 • 76.00
 • 71.86
 • 68.37
 • 67.25
 • 64.19
 • 62.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.40e3
 • 7.40e3
 • 7.81e3
75.24
 • 75.24
 • 73.86
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
7.48e3
 • 7.48e3
 • 8.30e3
 • 1.06e4
74.95
 • 74.95
 • 72.19
 • 64.54
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.58e3
 • 7.58e3
74.61
 • 74.61
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.67e3
 • 7.67e3
 • 1.02e4
74.33
 • 74.33
 • 65.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.85e3
 • 7.85e3
73.72
 • 73.72
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
7.85e3
 • 7.85e3
 • 1.08e4
 • 1.09e4
 • 1.12e4
 • 1.16e4
73.71
 • 73.71
 • 63.83
 • 63.60
 • 62.52
 • 61.30
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
7.97e3
 • 7.97e3
73.32
 • 73.32
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.20e3
 • 8.20e3
72.53
 • 72.53
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.48e3
 • 8.48e3
71.61
 • 71.61
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
8.74e3
 • 8.74e3
70.75
 • 70.75
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.76e3
 • 8.76e3
70.66
 • 70.66
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.79e3
 • 8.79e3
70.58
 • 70.58
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
9.91e3
 • 9.91e3
66.81
 • 66.81
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.06e4
 • 1.06e4
64.67
 • 64.67
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.13e4
 • 1.13e4
62.21
 • 62.21
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.34e4
 • 1.34e4
55.16
 • 55.16
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.34e4
 • 1.34e4
55.05
 • 55.05
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi18 species19 genesCompare expression
Bilateria24 species25 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000059046.

Cross-references

Do not show this banner again