D. rerio Gene: gata2a - ENSDARG00000059327 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000059327
Namegata2a
DescriptionGATA binding protein 2a [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-980526-260]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)gata2, gta2, zg2
Orthologs(s)18 orthologs
Paralog(s)1 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
635
 • 635
97.88
 • 97.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
1.47e3
 • 1.47e3
 • 1.64e3
 • 1.90e3
 • 2.28e3
 • 2.64e3
 • 3.09e3
95.08
 • 95.08
 • 94.50
 • 93.64
 • 92.38
 • 91.15
 • 89.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.03e3
 • 2.03e3
 • 2.03e3
 • 2.58e3
 • 2.68e3
 • 3.81e3
 • 5.16e3
 • 6.15e3
 • 7.03e3
 • 7.04e3
 • 7.15e3
 • 9.48e3
 • 1.02e4
 • 1.09e4
 • 1.10e4
 • 1.20e4
 • 1.49e4
 • 1.50e4
93.22
 • 93.22
 • 93.21
 • 91.35
 • 91.03
 • 87.26
 • 82.71
 • 79.40
 • 76.46
 • 76.41
 • 76.05
 • 68.25
 • 65.91
 • 63.34
 • 63.13
 • 59.66
 • 50.20
 • 49.81
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000924ectoderm
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
2.49e3
 • 2.49e3
 • 8.71e3
 • 8.71e3
 • 1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.09e4
91.67
 • 91.67
 • 70.82
 • 70.82
 • 63.63
 • 63.63
 • 63.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005497non-neural ectoderm
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
2.99e3
 • 2.99e3
 • 3.73e3
 • 7.47e3
 • 9.96e3
90.00
 • 90.00
 • 87.50
 • 75.00
 • 66.67
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008781blastodisc derived epiblast
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
2.99e3
 • 2.99e3
90.00
 • 90.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
3.60e3
 • 3.60e3
 • 4.24e3
 • 6.42e3
 • 7.48e3
 • 8.76e3
 • 9.10e3
 • 9.20e3
 • 9.67e3
 • 9.69e3
 • 1.10e4
87.96
 • 87.96
 • 85.80
 • 78.51
 • 74.96
 • 70.66
 • 69.53
 • 69.20
 • 67.62
 • 67.56
 • 63.26
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.75e3
 • 3.75e3
 • 8.21e3
87.44
 • 87.44
 • 72.53
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006601presumptive ectoderm
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
4.48e3
 • 4.48e3
 • 4.98e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
85.00
 • 85.00
 • 83.33
 • 66.66
 • 66.66
 • 66.66
 • 66.66
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
4.48e3
 • 4.48e3
 • 4.98e3
 • 5.27e3
 • 5.81e3
 • 5.81e3
 • 6.72e3
 • 7.12e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 9.13e3
84.99
 • 84.99
 • 83.33
 • 82.35
 • 80.55
 • 80.55
 • 77.49
 • 76.18
 • 70.82
 • 70.57
 • 69.43
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.66e3
 • 5.66e3
 • 6.24e3
81.04
 • 81.04
 • 79.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
5.84e3
 • 5.84e3
 • 6.04e3
 • 1.66e4
80.45
 • 80.45
 • 79.78
 • 44.54
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.11e3
 • 6.11e3
79.54
 • 79.54
AEIR
 • AEIR
UBERON:2000033intermediate cell mass of mesoderm
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
6.29e3
 • 6.29e3
 • 6.97e3
 • 1.07e4
 • 1.07e4
78.94
 • 78.94
 • 76.66
 • 64.28
 • 64.28
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003081lateral plate mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
6.64e3
 • 6.64e3
 • 8.96e3
77.77
 • 77.77
 • 69.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
6.89e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
76.92
 • 76.92
 • 74.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.24e3
 • 7.24e3
75.76
 • 75.76
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
7.35e3
 • 7.35e3
75.38
 • 75.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004852cardiovascular system endothelium
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
7.47e3
 • 7.47e3
 • 9.96e3
75.00
 • 75.00
 • 66.67
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:2001256lateral floor plate
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
7.47e3
 • 7.47e3
75.00
 • 75.00
AEIR
 • AEIR
ZFA:0005040posterior lateral mesoderm (Danio)
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 9.96e3
75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 66.67
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.47e3
 • 7.47e3
74.98
 • 74.98
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
7.85e3
 • 7.85e3
73.73
 • 73.73
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002539pharyngeal arch
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
8.04e3
 • 8.04e3
 • 9.34e3
73.07
 • 73.07
 • 68.74
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
8.48e3
 • 8.48e3
 • 8.49e3
 • 8.72e3
71.61
 • 71.61
 • 71.59
 • 70.81
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009910posterior lateral plate mesoderm
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
8.53e3
 • 8.53e3
71.43
 • 71.43
AEIR
 • AEIR
ZFA:0005177VeLD (Danio)
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
8.53e3
 • 8.53e3
71.43
 • 71.43
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001945superior colliculus
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
8.65e3
 • 8.65e3
 • 8.79e3
 • 1.08e4
 • 1.08e4
71.04
 • 71.04
 • 70.57
 • 63.87
 • 63.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003051ear vesicle
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
8.65e3
 • 8.65e3
 • 8.96e3
 • 9.71e3
 • 1.02e4
 • 1.04e4
 • 1.14e4
 • 1.15e4
71.04
 • 71.04
 • 69.98
 • 67.48
 • 65.89
 • 65.19
 • 61.88
 • 61.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
8.83e3
 • 8.83e3
70.42
 • 70.42
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009881anterior lateral plate mesoderm
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
8.96e3
 • 8.96e3
 • 1.28e4
 • 1.33e4
70.00
 • 70.00
 • 57.14
 • 55.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001714cranial ganglion
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
9.34e3
 • 9.34e3
 • 9.60e3
 • 9.60e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
68.74
 • 68.74
 • 67.85
 • 67.85
 • 66.65
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
9.66e3
 • 9.66e3
 • 1.11e4
 • 1.34e4
67.66
 • 67.66
 • 62.80
 • 54.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002028hindbrain
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
9.71e3
 • 9.71e3
 • 1.02e4
 • 1.04e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.07e4
 • 1.07e4
67.48
 • 67.48
 • 65.77
 • 65.19
 • 64.98
 • 64.98
 • 64.26
 • 64.26
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
ZFA:0001065lateral mesoderm (Danio)
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.49e4
 • 1.49e4
66.66
 • 66.66
 • 50.00
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001943midbrain tegmentum
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.03e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
66.65
 • 66.65
 • 65.61
 • 64.69
 • 64.69
 • 64.69
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000540neuron
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.07e4
 • 1.10e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.15e4
65.61
 • 65.61
 • 65.61
 • 64.27
 • 63.32
 • 62.48
 • 62.48
 • 61.34
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.32e4
65.19
 • 65.19
 • 55.72
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010285midbrain basal plate
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
64.69
 • 64.69
 • 64.69
 • 64.69
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002100trunk
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.07e4
 • 1.07e4
64.28
 • 64.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.13e4
 • 1.13e4
62.32
 • 62.32
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.13e4
 • 1.13e4
62.07
 • 62.07
AEIR
 • AEIR
CL:0005000spinal cord interneuron
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.49e4
58.33
 • 58.33
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003061blood island
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.24e4
 • 1.24e4
58.33
 • 58.33
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.25e4
 • 1.25e4
58.25
 • 58.25
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005805dorsal aorta
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.49e4
57.13
 • 57.13
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.29e4
 • 1.29e4
56.93
 • 56.93
AEIR
 • AEIR
UBERON:2000083ventral mesoderm
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
56.65
 • 56.65
 • 49.99
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.31e4
 • 1.31e4
56.06
 • 56.06
AEIR
 • AEIR
UBERON:0014907intersomitic vessel
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.34e4
 • 1.34e4
54.99
 • 54.99
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002065posterior cardinal vein
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.36e4
 • 1.36e4
54.53
 • 54.53
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002199integument
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.37e4
 • 1.37e4
54.29
 • 54.29
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.38e4
 • 1.38e4
53.83
 • 53.83
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.44e4
 • 1.44e4
51.93
 • 51.93
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
1.44e4
 • 1.44e4
51.64
 • 51.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.47e4
 • 1.47e4
50.89
 • 50.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.49e4
 • 1.49e4
50.07
 • 50.07
AEIR
 • AEIR
CL:0000566angioblastic mesenchymal cell
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000837hematopoietic multipotent progenitor cell
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002390hematopoietic system
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006596presumptive blood
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007134trunk ganglion
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:2005029rostral blood island
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001989superior cervical ganglion
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000764erythroid lineage cell
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:2000711DEL
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.53e4
 • 1.53e4
48.61
 • 48.61
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.58e4
 • 1.58e4
47.22
 • 47.22
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.73e4
 • 1.73e4
41.92
 • 41.92
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.00e4
 • 2.00e4
33.04
 • 33.04
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Chordata1 geneCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000059327.

Cross-references

Do not show this banner again