D. rerio Gene: fezf2 - ENSDARG00000070677 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000070677
Namefezf2
DescriptionFEZ family zinc finger 2 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-001103-3]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)cadps, fez, fezl, foreheadin, si:dz6a2.1, si:dz6a2.7, tof, too few, zgc:92690
Orthologs(s)18 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
2.82e3
 • 2.82e3
90.57
 • 90.57
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.05e3
 • 3.05e3
 • 1.68e4
89.78
 • 89.78
 • 43.77
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.12e3
 • 3.12e3
 • 7.48e3
 • 9.10e3
 • 1.20e4
 • 1.22e4
 • 1.65e4
89.57
 • 89.57
 • 74.96
 • 69.55
 • 59.98
 • 59.19
 • 44.78
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
4.10e3
 • 4.10e3
 • 5.50e3
 • 7.96e3
 • 1.05e4
 • 1.75e4
86.26
 • 86.26
 • 81.59
 • 73.34
 • 64.68
 • 41.42
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001890forebrain
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
4.98e3
 • 4.98e3
 • 5.98e3
 • 8.04e3
 • 9.13e3
 • 9.19e3
 • 9.67e3
 • 9.67e3
 • 9.96e3
 • 1.17e4
83.34
 • 83.34
 • 79.99
 • 73.07
 • 69.43
 • 69.22
 • 67.63
 • 67.63
 • 66.65
 • 60.70
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
4.98e3
 • 4.98e3
 • 5.34e3
 • 5.97e3
 • 8.15e3
 • 9.33e3
 • 9.96e3
 • 1.22e4
 • 1.31e4
83.33
 • 83.33
 • 82.14
 • 80.00
 • 72.72
 • 68.74
 • 66.66
 • 59.08
 • 56.24
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
5.82e3
 • 5.82e3
 • 7.02e3
 • 7.70e3
 • 8.64e3
 • 9.05e3
 • 1.11e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
 • 1.42e4
 • 1.46e4
80.53
 • 80.53
 • 76.50
 • 74.22
 • 71.08
 • 69.70
 • 62.68
 • 61.38
 • 60.80
 • 52.43
 • 50.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
6.33e3
 • 6.33e3
 • 6.91e3
 • 8.27e3
 • 9.57e3
 • 9.66e3
 • 1.00e4
 • 1.14e4
 • 1.23e4
 • 1.27e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.63e4
78.79
 • 78.79
 • 76.86
 • 72.31
 • 67.95
 • 67.67
 • 66.38
 • 61.83
 • 58.68
 • 57.43
 • 57.30
 • 56.83
 • 45.27
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001893telencephalon
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
6.85e3
 • 6.85e3
 • 7.08e3
 • 7.86e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.44e3
 • 9.96e3
 • 1.18e4
 • 1.21e4
77.07
 • 77.07
 • 76.30
 • 73.67
 • 69.43
 • 69.43
 • 68.40
 • 66.66
 • 60.50
 • 59.36
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
6.97e3
 • 6.97e3
 • 7.03e3
 • 7.12e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.22e3
 • 8.71e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.96e3
 • 1.08e4
76.66
 • 76.66
 • 76.46
 • 76.18
 • 74.99
 • 73.32
 • 72.48
 • 70.82
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 66.65
 • 63.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001900ventral thalamus
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
7.47e3
 • 7.47e3
 • 1.07e4
 • 1.49e4
75.00
 • 75.00
 • 64.28
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 8.15e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 1.03e4
 • 1.12e4
74.99
 • 74.99
 • 74.99
 • 72.72
 • 69.99
 • 69.99
 • 65.37
 • 62.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006222future diencephalon
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
8.71e3
 • 8.71e3
 • 9.19e3
 • 1.12e4
70.82
 • 70.82
 • 69.22
 • 62.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001787photoreceptor layer of retina
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.33e3
69.99
 • 69.99
 • 68.74
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001928preoptic area
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
8.96e3
 • 8.96e3
 • 1.49e4
69.99
 • 69.99
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014371future telencephalon
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
9.60e3
 • 9.60e3
 • 9.96e3
 • 1.15e4
67.85
 • 67.85
 • 66.66
 • 61.53
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004128optic vesicle
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
9.67e3
 • 9.67e3
 • 9.67e3
 • 9.67e3
67.63
 • 67.63
 • 67.63
 • 67.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007135neural keel
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
1.09e4
 • 1.09e4
63.63
 • 63.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.18e4
 • 1.29e4
61.13
 • 61.13
 • 60.44
 • 56.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001894diencephalon
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.18e4
 • 1.36e4
 • 1.49e4
61.09
 • 61.09
 • 60.39
 • 54.32
 • 50.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003075neural plate
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
59.98
 • 59.98
 • 57.68
 • 57.68
 • 57.68
 • 57.68
 • 57.68
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.65e4
58.37
 • 58.37
 • 44.66
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002346neurectoderm
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
1.33e4
 • 1.33e4
55.55
 • 55.55
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.34e4
 • 1.34e4
55.16
 • 55.16
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000203pallium
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
50.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
1.52e4
 • 1.52e4
 • 1.71e4
49.23
 • 49.23
 • 42.86
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.57e4
 • 1.57e4
47.36
 • 47.36
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Cross-references

EnsemblENSDARG00000070677 (fezf2)
ZFINZDB-GENE-001103-3 (fezf2)
EMBLBX276115
Uniprot/SPTREMBLG1K2U0, G1K2U0_DANRE

Do not show this banner again