H. sapiens Gene: POLQ - ENSG00000051341 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000051341
NamePOLQ
Descriptionpolymerase (DNA directed), theta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9186]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)o95160, polh, pro0327, q6vmb5

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000104life cycle
6.50e3
 • 6.50e3
88.19850
 • 88.19850
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
8.54e3
 • 8.54e3
 • 1.03e4
84.48818
 • 84.48818
 • 81.31397
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034919juvenile stage
9.74e3
 • 9.74e3
 • 1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.33e4
 • 1.42e4
 • 1.47e4
 • 1.58e4
 • 1.93e4
82.31272
 • 82.31272
 • 76.48082
 • 76.31423
 • 75.89343
 • 74.14898
 • 73.34962
 • 71.36791
 • 64.89001
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000023oocyte
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.00e4
 • 1.00e4
81.78682
 • 81.78682
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.47e4
 • 1.48e4
 • 1.80e4
81.00519
 • 81.00519
 • 73.22500
 • 73.21020
 • 67.26995
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.41e4
 • 1.44e4
 • 2.83e4
80.41299
 • 80.41299
 • 74.31259
 • 73.90578
 • 48.69572
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.51e4
 • 2.09e4
 • 2.33e4
 • 2.44e4
 • 2.46e4
 • 2.56e4
 • 2.75e4
 • 2.88e4
 • 3.03e4
80.00494
 • 80.00494
 • 72.54123
 • 61.99003
 • 57.59660
 • 55.69178
 • 55.31946
 • 53.50830
 • 50.00881
 • 47.72812
 • 45.00149
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 2.09e4
 • 2.15e4
 • 2.37e4
 • 2.53e4
 • 2.63e4
 • 2.64e4
79.73884
 • 79.73884
 • 79.52372
 • 61.96533
 • 60.86907
 • 56.99292
 • 54.14131
 • 52.30195
 • 52.06449
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.51e4
 • 2.33e4
 • 2.60e4
 • 2.67e4
 • 2.73e4
 • 2.74e4
79.27958
 • 79.27958
 • 72.66013
 • 57.76198
 • 52.69260
 • 51.59680
 • 50.46813
 • 50.17063
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.26e4
78.91030
 • 78.91030
 • 77.13683
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.55e4
 • 1.68e4
77.82681
 • 77.82681
 • 71.77545
 • 69.51827
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.31e4
77.36682
 • 77.36682
 • 76.19389
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.30e4
 • 1.30e4
76.36137
 • 76.36137
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.56e4
 • 1.57e4
75.69525
 • 75.69525
 • 71.67448
 • 71.57497
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.34e4
 • 1.34e4
75.66816
 • 75.66816
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
75.31873
 • 75.31873
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.49e4
 • 2.82e4
75.30230
 • 75.30230
 • 72.99359
 • 48.78499
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.41e4
 • 1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.45e4
 • 1.48e4
75.27213
 • 75.27213
 • 74.39421
 • 73.87434
 • 73.83315
 • 73.59191
 • 73.10877
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.56e4
 • 1.64e4
 • 1.85e4
 • 2.00e4
 • 2.23e4
 • 2.46e4
 • 2.63e4
 • 2.72e4
 • 2.96e4
75.18123
 • 75.18123
 • 71.74276
 • 70.29636
 • 66.41953
 • 63.71363
 • 59.46933
 • 55.36305
 • 52.19749
 • 50.64240
 • 46.24425
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.38e4
 • 1.38e4
 • 2.12e4
 • 2.63e4
74.87015
 • 74.87015
 • 61.43983
 • 52.22842
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
73.69329
 • 73.69329
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 2.21e4
 • 2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.23e4
73.68194
 • 73.68194
 • 59.78274
 • 59.74527
 • 59.60613
 • 59.56869
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.46e4
 • 1.46e4
 • 2.09e4
 • 2.78e4
73.52468
 • 73.52468
 • 62.06324
 • 49.55089
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.47e4
 • 1.47e4
73.37688
 • 73.37688
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001949gingival epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
71.43613
 • 71.43613
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.58e4
 • 1.58e4
 • 2.21e4
 • 2.27e4
 • 2.64e4
 • 2.87e4
71.39603
 • 71.39603
 • 59.88858
 • 58.79432
 • 51.97225
 • 47.86967
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.59e4
 • 1.59e4
 • 1.80e4
 • 1.87e4
 • 2.03e4
 • 2.06e4
 • 2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.22e4
 • 2.24e4
 • 2.44e4
 • 2.51e4
 • 2.84e4
71.05461
 • 71.05461
 • 67.25099
 • 66.10366
 • 63.17515
 • 62.58443
 • 62.48774
 • 62.34447
 • 59.71307
 • 59.31859
 • 55.64050
 • 54.49183
 • 48.35204
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.60e4
 • 1.60e4
 • 1.71e4
 • 1.79e4
 • 1.83e4
 • 1.97e4
 • 2.06e4
 • 2.56e4
 • 2.91e4
 • 3.01e4
71.00472
 • 71.00472
 • 68.93139
 • 67.47962
 • 66.71329
 • 64.31010
 • 62.53859
 • 53.56282
 • 47.21160
 • 45.31919
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.60e4
 • 1.60e4
 • 2.18e4
 • 2.18e4
 • 2.29e4
 • 2.32e4
 • 2.74e4
 • 3.16e4
70.92730
 • 70.92730
 • 60.49562
 • 60.34065
 • 58.46315
 • 57.88017
 • 50.25012
 • 42.59983
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.62e4
 • 1.62e4
 • 2.31e4
70.58193
 • 70.58193
 • 58.01515
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.64e4
 • 1.64e4
70.14682
 • 70.14682
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.65e4
 • 1.65e4
 • 1.81e4
 • 1.91e4
 • 1.96e4
 • 2.10e4
70.11187
 • 70.11187
 • 67.07341
 • 65.30110
 • 64.38126
 • 61.80413
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.66e4
 • 1.66e4
 • 1.73e4
 • 2.40e4
 • 3.21e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
69.79438
 • 69.79438
 • 68.54351
 • 56.42712
 • 41.62844
 • 41.45000
 • 41.43449
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.67e4
 • 1.67e4
 • 2.03e4
 • 3.23e4
69.73448
 • 69.73448
 • 63.07733
 • 41.26971
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.72e4
 • 1.72e4
 • 1.95e4
 • 2.01e4
 • 2.04e4
 • 2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.32e4
68.78635
 • 68.78635
 • 64.50016
 • 63.48843
 • 62.87984
 • 60.66905
 • 60.52644
 • 57.84665
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.73e4
 • 1.73e4
 • 3.21e4
68.65188
 • 68.65188
 • 41.75931
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000020CS13
 • HsapDv:0000019Carnegie stage 12 (human)
 • HsapDv:0000018CS11
 • HsapDv:0000017Carnegie stage 10 (human)
 • HsapDv:0000016CS09
 • HsapDv:0000021Carnegie stage 14 (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
1.78e4
 • 1.78e4
 • 1.78e4
 • 1.78e4
 • 1.82e4
 • 1.83e4
 • 1.83e4
 • 2.75e4
67.75319
 • 67.75319
 • 67.75161
 • 67.66836
 • 66.90977
 • 66.79234
 • 66.78615
 • 49.98275
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
 • 2.55e4
67.63354
 • 67.63354
 • 53.75270
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002092bone marrow cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.79e4
 • 1.79e4
 • 1.79e4
67.57157
 • 67.57157
 • 67.46335
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 2.00e4
 • 2.10e4
 • 2.14e4
 • 2.17e4
 • 2.71e4
67.31443
 • 67.31443
 • 63.67010
 • 61.82055
 • 61.14360
 • 60.51444
 • 50.79892
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.82e4
 • 1.82e4
 • 1.89e4
66.92893
 • 66.92893
 • 65.74300
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
 • 1.96e4
 • 1.96e4
 • 2.01e4
66.75244
 • 66.75244
 • 64.41722
 • 64.36279
 • 63.42870
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
 • 2.04e4
 • 2.05e4
 • 2.13e4
 • 2.19e4
66.74456
 • 66.74456
 • 62.92968
 • 62.76815
 • 61.29661
 • 60.27716
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
1.84e4
 • 1.84e4
 • 1.85e4
 • 1.87e4
 • 2.26e4
 • 2.31e4
 • 2.32e4
 • 2.41e4
 • 2.76e4
 • 2.80e4
66.52579
 • 66.52579
 • 66.34241
 • 66.00249
 • 59.03754
 • 58.00234
 • 57.81871
 • 56.15773
 • 49.85609
 • 49.07246
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 2.28e4
 • 2.85e4
 • 2.85e4
66.35465
 • 66.35465
 • 58.61847
 • 48.27340
 • 48.20673
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.86e4
 • 1.86e4
 • 2.43e4
 • 2.59e4
 • 2.86e4
 • 2.90e4
 • 3.03e4
66.26997
 • 66.26997
 • 55.86488
 • 52.93117
 • 47.99686
 • 47.28353
 • 44.96391
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.87e4
 • 1.87e4
 • 1.87e4
 • 1.97e4
 • 2.10e4
 • 2.32e4
66.02811
 • 66.02811
 • 65.99906
 • 64.24778
 • 61.81755
 • 57.81419
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 1.96e4
 • 1.99e4
 • 2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.03e4
65.80032
 • 65.80032
 • 64.36441
 • 63.88017
 • 63.47241
 • 63.43989
 • 63.21332
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002031epithelium of bronchus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.89e4
 • 1.89e4
 • 1.96e4
 • 2.00e4
 • 2.06e4
 • 2.10e4
65.66323
 • 65.66323
 • 64.44050
 • 63.61927
 • 62.57448
 • 61.83826
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.89e4
 • 1.89e4
 • 1.90e4
 • 1.95e4
 • 1.97e4
65.65811
 • 65.65811
 • 65.56653
 • 64.64002
 • 64.27106
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.89e4
 • 1.89e4
 • 2.35e4
65.63176
 • 65.63176
 • 57.37661
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 1.93e4
 • 1.97e4
 • 2.03e4
 • 2.43e4
 • 2.45e4
 • 2.55e4
 • 3.17e4
65.21447
 • 65.21447
 • 64.92848
 • 64.17182
 • 63.09537
 • 55.84755
 • 55.54885
 • 53.67578
 • 42.36831
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.00e4
 • 2.00e4
63.75965
 • 63.75965
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.51e4
 • 2.54e4
 • 3.22e4
63.26163
 • 63.26163
 • 54.34418
 • 53.90796
 • 41.51451
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.05e4
 • 2.05e4
 • 2.44e4
 • 2.53e4
 • 2.54e4
 • 2.55e4
 • 2.58e4
62.68332
 • 62.68332
 • 55.68503
 • 54.12302
 • 53.89900
 • 53.62359
 • 53.16313
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.28e4
 • 2.39e4
 • 3.04e4
62.62758
 • 62.62758
 • 58.62677
 • 56.53456
 • 44.82182
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.60e4
 • 2.78e4
62.54404
 • 62.54404
 • 52.82916
 • 49.55407
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.50e4
 • 2.50e4
61.28916
 • 61.28916
 • 54.64017
 • 54.52543
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.15e4
 • 2.15e4
 • 2.22e4
 • 2.23e4
 • 2.24e4
 • 2.26e4
 • 2.28e4
60.94101
 • 60.94101
 • 59.75272
 • 59.52900
 • 59.34176
 • 59.04081
 • 58.64767
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.82e4
 • 3.06e4
 • 3.19e4
60.81635
 • 60.81635
 • 48.73742
 • 44.33746
 • 42.00387
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.39e4
 • 2.43e4
 • 2.45e4
60.67413
 • 60.67413
 • 56.61596
 • 55.88433
 • 55.59322
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.76e4
 • 3.12e4
60.55581
 • 60.55581
 • 49.86996
 • 43.38927
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
 • 3.14e4
 • 3.16e4
 • 3.16e4
 • 3.17e4
60.49215
 • 60.49215
 • 42.99105
 • 42.64110
 • 42.57092
 • 42.44641
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
 • 2.22e4
 • 2.30e4
 • 2.31e4
 • 2.35e4
 • 2.38e4
60.47434
 • 60.47434
 • 59.76423
 • 58.26526
 • 58.01044
 • 57.34427
 • 56.85048
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000977pleura
 • UBERON:0000104life cycle
2.19e4
 • 2.19e4
60.24445
 • 60.24445
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.20e4
 • 2.20e4
 • 2.29e4
 • 2.36e4
 • 2.73e4
60.11482
 • 60.11482
 • 58.35389
 • 57.16652
 • 50.49083
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.86e4
 • 2.91e4
59.66961
 • 59.66961
 • 48.08692
 • 47.22567
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.61e4
 • 2.76e4
 • 2.77e4
 • 2.81e4
 • 2.84e4
 • 3.17e4
59.64466
 • 59.64466
 • 52.68991
 • 49.88092
 • 49.65966
 • 49.00381
 • 48.35889
 • 42.41421
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.23e4
 • 2.23e4
 • 2.28e4
 • 2.29e4
 • 2.32e4
 • 2.46e4
59.56266
 • 59.56266
 • 58.59856
 • 58.44134
 • 57.95038
 • 55.35422
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.27e4
 • 2.27e4
 • 2.32e4
 • 2.34e4
 • 2.89e4
58.75916
 • 58.75916
 • 57.93066
 • 57.44056
 • 47.52642
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.27e4
 • 2.27e4
 • 2.53e4
58.71548
 • 58.71548
 • 54.03062
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.39e4
 • 2.64e4
 • 2.66e4
 • 2.67e4
58.66227
 • 58.66227
 • 56.55011
 • 52.02741
 • 51.68272
 • 51.58788
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.29e4
 • 2.29e4
 • 2.36e4
 • 2.37e4
 • 2.37e4
 • 2.43e4
58.44768
 • 58.44768
 • 57.18693
 • 57.01887
 • 57.00568
 • 55.86766
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.68e4
58.16872
 • 58.16872
 • 51.39993
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
2.30e4
 • 2.30e4
58.15570
 • 58.15570
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0034920infant stage
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.36e4
 • 2.43e4
 • 2.50e4
 • 2.52e4
 • 2.66e4
 • 2.69e4
 • 2.93e4
 • 3.06e4
 • 3.08e4
 • 3.11e4
 • 3.12e4
58.10552
 • 58.10552
 • 57.17985
 • 55.86858
 • 54.54958
 • 54.24683
 • 51.62984
 • 51.14709
 • 46.86179
 • 44.35059
 • 44.06129
 • 43.54333
 • 43.36321
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.35e4
 • 2.42e4
 • 2.44e4
 • 2.55e4
 • 3.03e4
58.05743
 • 58.05743
 • 57.28413
 • 55.98004
 • 55.62568
 • 53.69378
 • 44.88540
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.33e4
 • 2.33e4
 • 2.48e4
57.61175
 • 57.61175
 • 54.96195
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.34e4
 • 2.34e4
 • 2.40e4
 • 2.43e4
 • 2.49e4
 • 2.63e4
57.57820
 • 57.57820
 • 56.49573
 • 55.91633
 • 54.76401
 • 52.30262
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.34e4
 • 2.34e4
57.53336
 • 57.53336
AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.34e4
 • 2.34e4
57.47214
 • 57.47214
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.35e4
 • 2.35e4
57.27683
 • 57.27683
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.36e4
 • 2.36e4
57.13859
 • 57.13859
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.36e4
 • 2.36e4
 • 2.81e4
57.09444
 • 57.09444
 • 48.91419
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.36e4
 • 2.36e4
 • 2.37e4
 • 2.39e4
 • 2.44e4
57.06832
 • 57.06832
 • 56.97328
 • 56.53209
 • 55.66814
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.42e4
 • 2.42e4
 • 2.57e4
56.02216
 • 56.02216
 • 53.28802
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000355pharyngeal mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.42e4
 • 2.42e4
55.97091
 • 55.97091
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.43e4
 • 2.43e4
 • 2.47e4
 • 2.53e4
55.81345
 • 55.81345
 • 55.21049
 • 54.11923
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
 • 2.67e4
55.07430
 • 55.07430
 • 51.45318
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
 • 2.51e4
 • 2.54e4
 • 2.61e4
 • 2.85e4
55.05410
 • 55.05410
 • 54.45287
 • 53.79438
 • 52.52374
 • 48.21552
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.50e4
 • 2.50e4
 • 2.63e4
 • 2.74e4
54.67397
 • 54.67397
 • 52.17529
 • 50.29999
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.51e4
 • 2.51e4
 • 2.73e4
 • 2.84e4
54.34628
 • 54.34628
 • 50.48883
 • 48.43549
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.55e4
 • 2.55e4
 • 2.60e4
 • 2.61e4
 • 2.69e4
 • 2.82e4
53.74576
 • 53.74576
 • 52.80055
 • 52.53151
 • 51.11885
 • 48.78372
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.56e4
 • 2.56e4
 • 2.87e4
 • 2.89e4
 • 2.91e4
 • 2.94e4
 • 3.08e4
 • 3.17e4
53.58487
 • 53.58487
 • 47.92835
 • 47.50765
 • 47.21735
 • 46.54782
 • 44.11291
 • 42.40681
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.58e4
 • 2.58e4
53.09449
 • 53.09449
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.60e4
 • 2.60e4
 • 2.60e4
52.84111
 • 52.84111
 • 52.83889
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.60e4
 • 2.60e4
 • 2.64e4
52.73216
 • 52.73216
 • 52.01427
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.71e4
 • 2.76e4
 • 2.77e4
 • 3.04e4
52.68990
 • 52.68990
 • 50.71552
 • 49.87004
 • 49.61545
 • 44.78265
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.76e4
52.54175
 • 52.54175
 • 49.89308
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.63e4
 • 2.63e4
 • 2.65e4
 • 2.70e4
 • 2.71e4
 • 2.73e4
 • 2.78e4
52.31810
 • 52.31810
 • 51.95027
 • 50.88798
 • 50.85188
 • 50.33747
 • 49.52641
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.63e4
 • 2.63e4
 • 2.73e4
52.19002
 • 52.19002
 • 50.39728
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.63e4
 • 2.63e4
 • 2.75e4
 • 2.90e4
52.15421
 • 52.15421
 • 50.13768
 • 47.37941
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
2.66e4
 • 2.66e4
 • 2.78e4
 • 2.81e4
 • 3.00e4
51.67911
 • 51.67911
 • 49.55599
 • 48.88586
 • 45.44252
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.67e4
 • 2.67e4
 • 2.98e4
 • 3.05e4
51.59108
 • 51.59108
 • 45.79196
 • 44.67705
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.72e4
 • 2.72e4
 • 2.75e4
 • 2.77e4
 • 2.78e4
 • 2.83e4
50.62595
 • 50.62595
 • 50.10939
 • 49.77242
 • 49.53883
 • 48.56783
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.72e4
 • 2.72e4
 • 2.80e4
 • 2.83e4
 • 2.90e4
50.55414
 • 50.55414
 • 49.18012
 • 48.62243
 • 47.26003
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.75e4
 • 2.75e4
 • 2.78e4
 • 2.85e4
50.10350
 • 50.10350
 • 49.59751
 • 48.31692
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.77e4
 • 2.77e4
 • 2.95e4
 • 3.00e4
49.76897
 • 49.76897
 • 46.41499
 • 45.54829
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.79e4
 • 2.79e4
 • 2.86e4
 • 2.89e4
49.25144
 • 49.25144
 • 48.12508
 • 47.59473
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.82e4
 • 2.82e4
48.76005
 • 48.76005
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.87e4
 • 2.87e4
47.85564
 • 47.85564
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.88e4
 • 2.88e4
47.66071
 • 47.66071
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.88e4
 • 2.88e4
 • 3.19e4
47.63794
 • 47.63794
 • 42.03442
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.04e4
 • 3.04e4
 • 3.07e4
 • 3.08e4
44.87984
 • 44.87984
 • 44.23156
 • 44.04199
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS33833 (CCDS33833.1)
EMBLAC069239, AC079841, AF043628, AF052573, AY338826
EnsemblENSG00000051341 (POLQ)
HGNCHGNC:9186 (POLQ)
OncoMXPOLQ (POLQ)
Uniprot/SPTREMBLA0A087WXL3, A0A087WXL3_HUMAN
Uniprot/SWISSPROTDPOLQ_HUMAN, O75417

Do not show this banner again