H. sapiens Gene: SCO2 - ENSG00000130489 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000130489
NameSCO2
DescriptionSCO2 cytochrome c oxidase assembly protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10604]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)cemcox1, myp6, q3t1b5, q9uk87, sco1l

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
644
 • 644
98.83223
 • 98.83223
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002031epithelium of bronchus
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
880
 • 880
 • 4.21e3
 • 5.26e3
 • 5.71e3
 • 6.95e3
 • 1.15e4
98.40362
 • 98.40362
 • 92.36076
 • 90.45434
 • 89.63369
 • 87.38090
 • 79.18094
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.11e3
 • 1.11e3
97.97864
 • 97.97864
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.53e3
 • 1.53e3
97.21587
 • 97.21587
AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.95e3
 • 1.95e3
96.45669
 • 96.45669
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.57e3
 • 2.57e3
 • 2.74e3
 • 3.13e3
 • 3.93e3
 • 4.37e3
 • 4.58e3
 • 5.04e3
 • 5.33e3
 • 5.54e3
 • 6.43e3
 • 7.21e3
 • 7.86e3
 • 7.99e3
 • 1.02e4
95.33562
 • 95.33562
 • 95.02168
 • 94.31359
 • 92.87071
 • 92.06338
 • 91.68150
 • 90.85371
 • 90.32362
 • 89.94650
 • 88.32658
 • 86.90356
 • 85.72863
 • 85.48952
 • 81.55728
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.67e3
 • 2.67e3
 • 7.87e3
 • 7.89e3
 • 7.95e3
 • 9.12e3
 • 9.25e3
 • 1.06e4
95.15092
 • 95.15092
 • 85.71410
 • 85.67952
 • 85.56160
 • 83.44483
 • 83.21034
 • 80.76944
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.83e3
 • 2.83e3
 • 3.65e3
 • 3.87e3
 • 4.06e3
 • 4.29e3
94.85480
 • 94.85480
 • 93.36484
 • 92.97792
 • 92.63152
 • 92.20422
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
2.97e3
 • 2.97e3
 • 7.37e3
 • 1.20e4
 • 1.24e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.47e4
 • 1.51e4
 • 1.72e4
 • 1.73e4
 • 2.04e4
94.60063
 • 94.60063
 • 86.60806
 • 78.21232
 • 77.44702
 • 77.08765
 • 76.84247
 • 73.39408
 • 72.66536
 • 68.71708
 • 68.52041
 • 62.90571
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.08e3
 • 3.08e3
 • 3.79e3
 • 3.87e3
 • 4.12e3
 • 4.20e3
 • 4.27e3
94.40934
 • 94.40934
 • 93.11146
 • 92.96491
 • 92.52194
 • 92.37171
 • 92.24314
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001949gingival epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.21e3
 • 3.21e3
94.18002
 • 94.18002
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.39e3
 • 3.39e3
 • 4.03e3
 • 4.71e3
 • 4.75e3
 • 4.83e3
93.85055
 • 93.85055
 • 92.68666
 • 91.45545
 • 91.38108
 • 91.23030
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.40e3
 • 3.40e3
 • 5.09e3
 • 5.22e3
 • 5.27e3
 • 5.82e3
93.82877
 • 93.82877
 • 90.75751
 • 90.52904
 • 90.43805
 • 89.43718
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.40e3
 • 3.40e3
 • 5.49e3
 • 6.31e3
 • 1.08e4
 • 1.22e4
93.82333
 • 93.82333
 • 90.02579
 • 88.53474
 • 80.47447
 • 77.83953
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.43e3
 • 3.43e3
 • 3.74e3
 • 4.97e3
 • 4.98e3
 • 5.19e3
 • 5.57e3
93.76866
 • 93.76866
 • 93.21376
 • 90.97708
 • 90.95084
 • 90.57550
 • 89.88084
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.50e3
 • 3.50e3
 • 4.44e3
 • 4.52e3
 • 5.02e3
 • 6.05e3
 • 6.19e3
 • 1.66e4
93.65325
 • 93.65325
 • 91.94608
 • 91.78495
 • 90.89221
 • 89.00770
 • 88.76112
 • 69.85335
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.54e3
 • 3.54e3
 • 4.16e3
 • 5.65e3
 • 6.09e3
93.56983
 • 93.56983
 • 92.45080
 • 89.74748
 • 88.93611
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.58e3
 • 3.58e3
 • 4.67e3
 • 4.69e3
 • 5.02e3
 • 5.03e3
 • 5.38e3
 • 2.18e4
93.50232
 • 93.50232
 • 91.51596
 • 91.47608
 • 90.88606
 • 90.86926
 • 90.23059
 • 60.37401
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.75e3
 • 3.75e3
 • 4.97e3
 • 5.13e3
 • 5.37e3
93.19676
 • 93.19676
 • 90.97200
 • 90.68459
 • 90.24534
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.77e3
 • 3.77e3
 • 4.20e3
93.16407
 • 93.16407
 • 92.37042
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.77e3
 • 3.77e3
 • 4.33e3
 • 4.60e3
 • 7.96e3
 • 1.31e4
 • 1.38e4
 • 1.58e4
93.15018
 • 93.15018
 • 92.13238
 • 91.65226
 • 85.55270
 • 76.28317
 • 74.93484
 • 71.30878
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.81e3
 • 3.81e3
 • 4.09e3
 • 4.64e3
 • 5.37e3
 • 5.43e3
93.09068
 • 93.09068
 • 92.58111
 • 91.58025
 • 90.25696
 • 90.14458
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.93e3
 • 3.93e3
 • 5.34e3
 • 1.13e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.25e4
 • 1.44e4
 • 1.67e4
92.85836
 • 92.85836
 • 90.30348
 • 79.56407
 • 78.28116
 • 77.98803
 • 77.21592
 • 73.80119
 • 69.71913
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.95e3
 • 3.95e3
92.82445
 • 92.82445
AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.04e3
 • 4.04e3
 • 4.64e3
 • 4.78e3
 • 5.00e3
 • 5.10e3
 • 5.85e3
92.66645
 • 92.66645
 • 91.57352
 • 91.31888
 • 90.92681
 • 90.73408
 • 89.37674
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000093human aged stage
4.05e3
 • 4.05e3
 • 5.33e3
 • 5.73e3
 • 6.59e3
 • 1.57e4
 • 2.20e4
 • 2.76e4
 • 2.79e4
92.65136
 • 92.65136
 • 90.32727
 • 89.59954
 • 88.03265
 • 71.46967
 • 60.10276
 • 49.85140
 • 49.26784
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.08e3
 • 4.08e3
 • 6.41e3
 • 6.94e3
 • 7.06e3
 • 7.14e3
92.59925
 • 92.59925
 • 88.35990
 • 87.39512
 • 87.17916
 • 87.03603
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.27e3
 • 4.27e3
 • 6.03e3
92.25310
 • 92.25310
 • 89.04653
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
4.28e3
 • 4.28e3
 • 4.95e3
 • 9.78e3
 • 1.15e4
92.23108
 • 92.23108
 • 91.02030
 • 82.24721
 • 79.15414
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.30e3
 • 4.30e3
 • 4.33e3
 • 5.03e3
 • 6.12e3
92.18367
 • 92.18367
 • 92.14673
 • 90.86813
 • 88.88987
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006922cervix squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
4.31e3
 • 4.31e3
92.17675
 • 92.17675
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.32e3
 • 4.32e3
92.15067
 • 92.15067
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.40e3
 • 4.40e3
 • 5.45e3
 • 5.85e3
 • 6.19e3
 • 7.24e3
 • 8.09e3
92.01809
 • 92.01809
 • 90.10933
 • 89.37694
 • 88.76058
 • 86.85936
 • 85.30211
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.46e3
 • 4.46e3
 • 6.58e3
 • 2.09e4
91.90885
 • 91.90885
 • 88.04264
 • 62.06776
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.50e3
 • 4.50e3
 • 5.23e3
 • 5.26e3
 • 5.83e3
91.82941
 • 91.82941
 • 90.50797
 • 90.45440
 • 89.41388
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000842mononuclear cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.61e3
 • 4.61e3
 • 6.30e3
91.63478
 • 91.63478
 • 88.56055
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.69e3
 • 4.69e3
 • 4.95e3
 • 5.00e3
 • 5.09e3
 • 5.55e3
91.49077
 • 91.49077
 • 91.00859
 • 90.91658
 • 90.76038
 • 89.92200
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001044saliva-secreting gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.78e3
 • 4.78e3
 • 1.61e4
 • 1.92e4
91.32669
 • 91.32669
 • 70.68555
 • 65.06208
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.98e3
 • 4.98e3
 • 5.13e3
 • 5.19e3
 • 5.43e3
 • 5.72e3
 • 6.53e3
 • 8.18e3
 • 1.09e4
 • 1.62e4
90.96110
 • 90.96110
 • 90.67827
 • 90.57136
 • 90.14402
 • 89.60957
 • 88.13701
 • 85.15118
 • 80.13665
 • 70.57446
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.99e3
 • 4.99e3
 • 6.35e3
 • 6.76e3
 • 7.61e3
 • 8.00e3
 • 1.53e4
 • 2.12e4
90.94116
 • 90.94116
 • 88.47178
 • 87.71588
 • 86.18466
 • 85.47343
 • 72.19500
 • 61.50443
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008266periodontal ligament
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
5.12e3
 • 5.12e3
90.71225
 • 90.71225
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.15e3
 • 5.15e3
 • 5.94e3
 • 6.34e3
 • 6.40e3
 • 6.60e3
 • 6.77e3
90.65054
 • 90.65054
 • 89.22093
 • 88.48291
 • 88.38448
 • 88.02410
 • 87.70186
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.16e3
 • 5.16e3
 • 6.08e3
90.62606
 • 90.62606
 • 88.95972
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.18e3
 • 5.18e3
 • 5.68e3
 • 5.89e3
 • 6.08e3
 • 9.31e3
 • 1.01e4
90.59932
 • 90.59932
 • 89.69385
 • 89.30177
 • 88.95156
 • 83.08835
 • 81.66725
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
5.21e3
 • 5.21e3
 • 6.02e3
 • 6.08e3
 • 7.95e3
 • 8.33e3
 • 8.62e3
 • 1.34e4
 • 1.57e4
 • 1.63e4
 • 1.66e4
 • 1.67e4
 • 1.74e4
90.54375
 • 90.54375
 • 89.06885
 • 88.95790
 • 85.56382
 • 84.87065
 • 84.34318
 • 75.58986
 • 71.54796
 • 70.40621
 • 69.93444
 • 69.59242
 • 68.35493
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.21e3
 • 5.21e3
 • 6.20e3
 • 6.27e3
 • 7.17e3
90.53749
 • 90.53749
 • 88.73931
 • 88.60782
 • 86.97347
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
5.22e3
 • 5.22e3
 • 1.11e4
 • 1.13e4
 • 1.14e4
 • 1.84e4
90.52731
 • 90.52731
 • 79.81201
 • 79.56585
 • 79.29294
 • 66.58401
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.26e3
 • 5.26e3
 • 9.70e3
 • 9.91e3
 • 1.09e4
 • 1.43e4
 • 1.51e4
 • 1.56e4
 • 1.70e4
90.45440
 • 90.45440
 • 82.38313
 • 81.99877
 • 80.16011
 • 74.05979
 • 72.55554
 • 71.70806
 • 69.16530
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.30e3
 • 5.30e3
 • 5.56e3
 • 5.67e3
 • 6.06e3
 • 6.33e3
 • 7.84e3
90.38104
 • 90.38104
 • 89.90654
 • 89.71031
 • 88.99157
 • 88.50245
 • 85.75787
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.31e3
 • 5.31e3
 • 7.76e3
 • 7.79e3
 • 8.39e3
 • 8.44e3
90.35451
 • 90.35451
 • 85.90894
 • 85.85211
 • 84.77080
 • 84.67310
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.37e3
 • 5.37e3
 • 5.90e3
 • 6.51e3
 • 6.73e3
 • 6.75e3
90.25064
 • 90.25064
 • 89.27992
 • 88.18299
 • 87.77255
 • 87.74264
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.39e3
 • 5.39e3
 • 6.19e3
 • 6.44e3
 • 6.60e3
 • 7.06e3
 • 7.93e3
90.22162
 • 90.22162
 • 88.76465
 • 88.30068
 • 88.01778
 • 87.18285
 • 85.59130
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
5.41e3
 • 5.41e3
90.17707
 • 90.17707
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001831parotid gland
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.44e3
 • 5.44e3
 • 7.23e3
 • 8.88e3
 • 1.04e4
90.12381
 • 90.12381
 • 86.86245
 • 83.86702
 • 81.10532
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.51e3
 • 5.51e3
 • 6.28e3
 • 6.43e3
 • 7.17e3
 • 7.41e3
 • 8.08e3
89.99128
 • 89.99128
 • 88.58870
 • 88.31904
 • 86.97468
 • 86.55105
 • 85.32382
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.52e3
 • 5.52e3
 • 6.45e3
 • 7.25e3
 • 7.76e3
 • 1.55e4
 • 2.15e4
89.97488
 • 89.97488
 • 88.27921
 • 86.83909
 • 85.91742
 • 71.78995
 • 61.04399
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
5.53e3
 • 5.53e3
 • 1.57e4
 • 2.06e4
89.96008
 • 89.96008
 • 71.52138
 • 62.61124
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
5.56e3
 • 5.56e3
 • 6.36e3
 • 6.83e3
 • 7.05e3
89.90216
 • 89.90216
 • 88.44757
 • 87.59960
 • 87.19284
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.58e3
 • 5.58e3
 • 5.95e3
 • 7.08e3
 • 7.28e3
 • 8.09e3
 • 1.04e4
 • 2.01e4
 • 2.09e4
89.87298
 • 89.87298
 • 89.20181
 • 87.14039
 • 86.77921
 • 85.30778
 • 81.04558
 • 63.56304
 • 62.07330
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.62e3
 • 5.62e3
 • 6.95e3
 • 7.35e3
 • 8.49e3
 • 1.03e4
 • 1.10e4
 • 1.13e4
 • 1.32e4
 • 1.44e4
 • 1.45e4
89.79777
 • 89.79777
 • 87.37574
 • 86.65977
 • 84.58805
 • 81.35373
 • 80.01309
 • 79.45044
 • 75.95438
 • 73.75891
 • 73.71153
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
5.71e3
 • 5.71e3
 • 8.06e3
 • 8.94e3
 • 1.01e4
 • 1.09e4
 • 1.15e4
 • 1.29e4
 • 1.55e4
 • 1.82e4
 • 1.82e4
 • 2.18e4
 • 2.78e4
89.62860
 • 89.62860
 • 85.36760
 • 83.76911
 • 81.59655
 • 80.22842
 • 79.06972
 • 76.64814
 • 71.91204
 • 66.97425
 • 66.93033
 • 60.32320
 • 49.56077
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
5.74e3
 • 5.74e3
 • 6.01e3
 • 6.68e3
 • 7.14e3
 • 7.59e3
 • 8.52e3
 • 8.96e3
 • 9.12e3
 • 1.02e4
 • 1.05e4
 • 1.12e4
 • 1.32e4
 • 1.43e4
 • 1.85e4
89.58071
 • 89.58071
 • 89.09389
 • 87.87547
 • 87.02610
 • 86.21558
 • 84.52593
 • 83.73317
 • 83.43291
 • 81.46584
 • 80.95866
 • 79.66699
 • 76.06015
 • 73.98803
 • 66.44332
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.82e3
 • 5.82e3
 • 9.13e3
 • 9.14e3
 • 9.26e3
 • 9.31e3
 • 9.35e3
89.43373
 • 89.43373
 • 83.42211
 • 83.39581
 • 83.19166
 • 83.09486
 • 83.02662
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.86e3
 • 5.86e3
 • 7.75e3
 • 7.84e3
 • 7.87e3
 • 8.05e3
 • 8.89e3
89.36108
 • 89.36108
 • 85.93046
 • 85.76650
 • 85.70417
 • 85.38153
 • 83.86183
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.99e3
 • 5.99e3
 • 1.58e4
 • 1.65e4
89.11483
 • 89.11483
 • 71.33235
 • 70.11861
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.00e3
 • 6.00e3
 • 6.00e3
 • 6.41e3
 • 6.77e3
89.10864
 • 89.10864
 • 89.09843
 • 88.36039
 • 87.70617
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
6.01e3
 • 6.01e3
 • 6.01e3
 • 6.04e3
 • 6.22e3
 • 6.68e3
 • 7.20e3
89.09073
 • 89.09073
 • 89.07846
 • 89.03948
 • 88.71171
 • 87.87587
 • 86.92563
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.01e3
 • 6.01e3
 • 6.15e3
 • 6.75e3
 • 1.85e4
89.08503
 • 89.08503
 • 88.83043
 • 87.73813
 • 66.42795
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.01e3
 • 6.01e3
 • 8.96e3
 • 1.06e4
89.07938
 • 89.07938
 • 83.72990
 • 80.76810
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.06e3
 • 6.06e3
 • 6.26e3
 • 6.41e3
 • 6.82e3
 • 7.97e3
 • 1.43e4
 • 1.48e4
 • 2.12e4
88.98758
 • 88.98758
 • 88.63808
 • 88.36575
 • 87.61850
 • 85.52426
 • 74.09604
 • 73.14148
 • 61.47915
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.09e3
 • 6.09e3
 • 7.38e3
 • 8.85e3
 • 9.27e3
 • 9.99e3
 • 1.08e4
 • 1.90e4
 • 2.01e4
88.94399
 • 88.94399
 • 86.59709
 • 83.92341
 • 83.15730
 • 81.85536
 • 80.33484
 • 65.47822
 • 63.44724
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.11e3
 • 6.11e3
 • 6.33e3
 • 8.92e3
 • 9.10e3
 • 9.64e3
 • 1.20e4
 • 1.71e4
88.89773
 • 88.89773
 • 88.50912
 • 83.80582
 • 83.47637
 • 82.49679
 • 78.26425
 • 69.01811
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.14e3
 • 6.14e3
 • 6.80e3
 • 7.01e3
 • 8.99e3
88.84334
 • 88.84334
 • 87.65666
 • 87.27580
 • 83.66792
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.16e3
 • 6.16e3
 • 6.52e3
 • 7.05e3
 • 7.69e3
 • 9.69e3
 • 1.24e4
 • 1.39e4
 • 1.48e4
 • 1.66e4
 • 1.67e4
 • 1.81e4
 • 2.05e4
88.82215
 • 88.82215
 • 88.16138
 • 87.20524
 • 86.03483
 • 82.41074
 • 77.52646
 • 74.77404
 • 73.14001
 • 69.78559
 • 69.59606
 • 67.11892
 • 62.81554
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000115endothelial cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.28e3
 • 6.28e3
88.60208
 • 88.60208
AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.28e3
 • 6.28e3
88.59471
 • 88.59471
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.31e3
 • 6.31e3
 • 6.82e3
 • 9.66e3
 • 1.44e4
 • 1.50e4
 • 1.73e4
 • 1.74e4
 • 1.90e4
 • 2.80e4
88.54408
 • 88.54408
 • 87.61463
 • 82.45434
 • 73.85110
 • 72.79596
 • 68.59916
 • 68.35783
 • 65.45293
 • 49.17297
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.32e3
 • 6.32e3
 • 6.72e3
 • 1.23e4
88.52690
 • 88.52690
 • 87.79558
 • 77.66155
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.36e3
 • 6.36e3
 • 6.46e3
 • 6.48e3
 • 6.53e3
 • 6.64e3
 • 6.76e3
88.45480
 • 88.45480
 • 88.26701
 • 88.24200
 • 88.14565
 • 87.94067
 • 87.72856
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.38e3
 • 6.38e3
 • 7.05e3
 • 7.70e3
 • 8.63e3
88.40698
 • 88.40698
 • 87.19854
 • 86.02000
 • 84.33039
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.39e3
 • 6.39e3
 • 7.11e3
 • 1.33e4
 • 2.01e4
88.39862
 • 88.39862
 • 87.08961
 • 75.89214
 • 63.50487
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
6.42e3
 • 6.42e3
 • 6.60e3
 • 6.62e3
 • 6.64e3
 • 6.70e3
 • 6.72e3
 • 2.20e4
 • 2.32e4
88.33707
 • 88.33707
 • 88.01564
 • 87.98237
 • 87.94708
 • 87.83257
 • 87.79601
 • 60.10192
 • 57.89014
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.57e3
 • 6.57e3
 • 6.80e3
 • 8.14e3
 • 8.71e3
 • 1.73e4
88.07561
 • 88.07561
 • 87.64909
 • 85.22756
 • 84.18692
 • 68.58487
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.60e3
 • 6.60e3
 • 6.88e3
 • 7.83e3
 • 7.99e3
 • 8.78e3
88.01802
 • 88.01802
 • 87.51542
 • 85.78704
 • 85.49798
 • 84.05724
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.63e3
 • 6.63e3
 • 7.01e3
87.96482
 • 87.96482
 • 87.26764
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.64e3
 • 6.64e3
 • 6.72e3
 • 8.06e3
 • 1.50e4
 • 1.54e4
 • 2.08e4
87.93542
 • 87.93542
 • 87.79189
 • 85.36279
 • 72.69138
 • 71.98311
 • 62.24458
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013473lower esophagus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.67e3
 • 6.67e3
 • 6.67e3
87.88820
 • 87.88820
 • 87.88093
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.72e3
 • 6.72e3
 • 6.84e3
 • 7.32e3
 • 7.81e3
87.78978
 • 87.78978
 • 87.58805
 • 86.71510
 • 85.81570
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
6.75e3
 • 6.75e3
87.74400
 • 87.74400
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
6.86e3
 • 6.86e3
 • 7.17e3
 • 7.27e3
 • 7.40e3
 • 7.63e3
 • 9.52e3
87.55149
 • 87.55149
 • 86.97263
 • 86.80437
 • 86.56240
 • 86.14576
 • 82.71766
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008188tendon of biceps brachii
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.86e3
 • 6.86e3
 • 1.62e4
87.55011
 • 87.55011
 • 70.49682
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.87e3
 • 6.87e3
87.51820
 • 87.51820
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.91e3
 • 6.91e3
 • 7.46e3
 • 9.89e3
 • 9.98e3
87.45196
 • 87.45196
 • 86.45843
 • 82.04366
 • 81.87416
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.95e3
 • 6.95e3
 • 8.79e3
 • 1.30e4
 • 1.38e4
 • 1.40e4
 • 1.50e4
 • 1.58e4
 • 1.69e4
 • 1.99e4
 • 2.04e4
 • 2.11e4
87.37678
 • 87.37678
 • 84.03618
 • 76.33232
 • 74.86110
 • 74.57045
 • 72.78659
 • 71.32462
 • 69.25978
 • 63.89512
 • 62.98849
 • 61.75019
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
6.95e3
 • 6.95e3
 • 1.60e4
 • 1.69e4
 • 1.71e4
 • 1.72e4
 • 1.74e4
87.37233
 • 87.37233
 • 71.00058
 • 69.36931
 • 68.90598
 • 68.80562
 • 68.42423
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.97e3
 • 6.97e3
 • 7.21e3
 • 7.39e3
 • 7.54e3
 • 7.74e3
 • 8.82e3
87.35062
 • 87.35062
 • 86.91036
 • 86.58062
 • 86.30607
 • 85.94493
 • 83.98071
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.97e3
 • 6.97e3
 • 7.19e3
 • 7.21e3
 • 7.39e3
 • 7.89e3
87.33682
 • 87.33682
 • 86.94281
 • 86.89948
 • 86.58325
 • 85.67124
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
7.03e3
 • 7.03e3
 • 7.04e3
 • 8.15e3
 • 8.23e3
 • 1.10e4
 • 1.38e4
 • 1.53e4
 • 1.68e4
 • 1.85e4
87.23368
 • 87.23368
 • 87.22017
 • 85.19903
 • 85.04838
 • 80.08055
 • 74.94446
 • 72.25284
 • 69.44007
 • 66.38656
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.08e3
 • 7.08e3
 • 7.09e3
 • 7.12e3
 • 7.20e3
 • 7.30e3
 • 9.61e3
87.14460
 • 87.14460
 • 87.13147
 • 87.06796
 • 86.92356
 • 86.74073
 • 82.55603
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.16e3
 • 7.16e3
 • 7.47e3
 • 9.74e3
 • 1.49e4
 • 1.52e4
 • 1.94e4
 • 2.67e4
86.98979
 • 86.98979
 • 86.42803
 • 82.30649
 • 72.99700
 • 72.46391
 • 64.72765
 • 51.59108
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.20e3
 • 7.20e3
 • 1.39e4
 • 1.57e4
 • 1.73e4
86.92078
 • 86.92078
 • 74.80397
 • 71.54658
 • 68.51738
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.24e3
 • 7.24e3
 • 7.79e3
 • 1.02e4
 • 1.21e4
 • 1.28e4
86.86208
 • 86.86208
 • 85.86295
 • 81.41005
 • 78.07875
 • 76.66939
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
7.26e3
 • 7.26e3
 • 1.08e4
 • 1.65e4
 • 1.79e4
 • 1.82e4
 • 1.93e4
 • 2.09e4
 • 2.10e4
86.82020
 • 86.82020
 • 80.45754
 • 70.03407
 • 67.56253
 • 66.96666
 • 65.00708
 • 62.13165
 • 61.92082
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.29e3
 • 7.29e3
 • 7.95e3
 • 1.09e4
 • 1.13e4
 • 1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.61e4
86.76812
 • 86.76812
 • 85.56209
 • 80.20270
 • 79.56349
 • 78.82883
 • 78.80250
 • 70.73949
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.29e3
 • 7.29e3
 • 7.36e3
 • 7.93e3
 • 8.40e3
 • 8.69e3
 • 1.15e4
 • 1.47e4
 • 1.54e4
 • 1.65e4
86.76570
 • 86.76570
 • 86.63038
 • 85.59466
 • 84.75291
 • 84.21799
 • 79.04030
 • 73.30210
 • 71.95107
 • 70.08641
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.32e3
 • 7.32e3
 • 7.43e3
 • 7.45e3
 • 7.49e3
 • 7.98e3
 • 8.67e3
86.70528
 • 86.70528
 • 86.50652
 • 86.47170
 • 86.40407
 • 85.51153
 • 84.26319
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.34e3
 • 7.34e3
 • 8.14e3
 • 1.15e4
 • 1.16e4
86.67162
 • 86.67162
 • 85.22008
 • 79.17471
 • 79.00047
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.44e3
 • 7.44e3
 • 8.67e3
 • 9.37e3
 • 1.04e4
 • 1.05e4
86.48251
 • 86.48251
 • 84.25161
 • 82.98222
 • 81.19641
 • 80.90289
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001826nasal cavity mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
7.51e3
 • 7.51e3
86.35720
 • 86.35720
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005343cortical plate
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
7.59e3
 • 7.59e3
 • 8.93e3
86.21525
 • 86.21525
 • 83.79183
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.60e3
 • 7.60e3
 • 1.40e4
 • 1.80e4
 • 2.05e4
 • 2.10e4
 • 2.20e4
 • 2.62e4
 • 2.72e4
86.20711
 • 86.20711
 • 74.66389
 • 67.39127
 • 62.68156
 • 61.88773
 • 60.02998
 • 52.34813
 • 50.63519
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
7.65e3
 • 7.65e3
 • 2.01e4
86.11674
 • 86.11674
 • 63.56634
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
7.67e3
 • 7.67e3
 • 1.07e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 1.18e4
 • 1.28e4
86.07668
 • 86.07668
 • 80.48200
 • 79.57159
 • 79.46934
 • 78.61578
 • 76.76447
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
7.67e3
 • 7.67e3
 • 8.02e3
 • 8.13e3
 • 8.14e3
 • 8.31e3
 • 8.39e3
86.06547
 • 86.06547
 • 85.44459
 • 85.23239
 • 85.21187
 • 84.91882
 • 84.76131
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.72e3
 • 7.72e3
 • 1.15e4
85.97875
 • 85.97875
 • 79.06028
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.81e3
 • 7.81e3
 • 8.04e3
 • 8.28e3
 • 8.30e3
 • 8.33e3
 • 8.54e3
85.81247
 • 85.81247
 • 85.39982
 • 84.96291
 • 84.91900
 • 84.87699
 • 84.48790
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.86e3
 • 7.86e3
 • 8.72e3
 • 9.18e3
 • 9.86e3
 • 1.06e4
85.72956
 • 85.72956
 • 84.16863
 • 83.32331
 • 82.08776
 • 80.81935
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.86e3
 • 7.86e3
 • 1.05e4
 • 1.43e4
 • 1.72e4
 • 2.37e4
85.72629
 • 85.72629
 • 80.93832
 • 74.08213
 • 68.80286
 • 56.96155
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
7.98e3
 • 7.98e3
 • 1.03e4
 • 1.21e4
 • 1.29e4
 • 1.51e4
 • 1.55e4
 • 1.71e4
 • 2.04e4
 • 2.07e4
 • 2.11e4
85.51408
 • 85.51408
 • 81.23036
 • 78.10517
 • 76.65254
 • 72.56346
 • 71.81735
 • 68.87254
 • 62.88695
 • 62.35678
 • 61.62669
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.10e3
 • 8.10e3
85.29194
 • 85.29194
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.30e3
 • 8.30e3
 • 8.38e3
 • 8.44e3
 • 8.60e3
 • 9.85e3
 • 9.99e3
 • 1.24e4
 • 1.45e4
84.93233
 • 84.93233
 • 84.79029
 • 84.67366
 • 84.38326
 • 82.11387
 • 81.86052
 • 77.54711
 • 73.69923
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.30e3
 • 8.30e3
84.92913
 • 84.92913
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
8.35e3
 • 8.35e3
 • 1.93e4
 • 1.98e4
 • 2.10e4
 • 2.18e4
 • 2.20e4
 • 2.71e4
84.84389
 • 84.84389
 • 64.87044
 • 64.05563
 • 61.90567
 • 60.35407
 • 60.07973
 • 50.71111
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.61e3
 • 8.61e3
 • 8.73e3
 • 9.28e3
 • 1.10e4
84.37111
 • 84.37111
 • 84.14678
 • 83.14555
 • 79.95024
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
8.68e3
 • 8.68e3
84.23357
 • 84.23357
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
8.86e3
 • 8.86e3
83.91086
 • 83.91086
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.91e3
 • 8.91e3
83.82527
 • 83.82527
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.96e3
 • 8.96e3
 • 1.49e4
 • 1.50e4
83.73519
 • 83.73519
 • 72.87352
 • 72.77554
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.98e3
 • 8.98e3
83.69863
 • 83.69863
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
9.00e3
 • 9.00e3
 • 1.28e4
83.65125
 • 83.65125
 • 76.81497
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
9.40e3
 • 9.40e3
 • 9.52e3
82.93807
 • 82.93807
 • 82.70588
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006914squamous epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.41e3
 • 9.41e3
82.91539
 • 82.91539
AEIR
 • AEIR
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.59e3
 • 9.59e3
82.58578
 • 82.58578
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
9.67e3
 • 9.67e3
82.44067
 • 82.44067
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.78e3
 • 9.78e3
 • 1.06e4
 • 1.18e4
 • 1.24e4
 • 1.46e4
 • 1.62e4
 • 1.65e4
 • 1.69e4
 • 1.70e4
 • 1.85e4
 • 1.89e4
 • 2.19e4
82.23368
 • 82.23368
 • 80.74171
 • 78.63318
 • 77.51222
 • 73.43349
 • 70.50182
 • 70.04876
 • 69.36303
 • 69.15882
 • 66.42645
 • 65.69667
 • 60.29937
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002771middle temporal gyrus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.79e3
 • 9.79e3
 • 9.92e3
 • 1.00e4
82.21414
 • 82.21414
 • 81.98898
 • 81.84276
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
9.80e3
 • 9.80e3
82.20404
 • 82.20404
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
9.82e3
 • 9.82e3
 • 1.02e4
82.16841
 • 82.16841
 • 81.40324
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
9.92e3
 • 9.92e3
 • 1.13e4
 • 1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.44e4
 • 1.66e4
 • 1.98e4
 • 2.04e4
81.98587
 • 81.98587
 • 79.48652
 • 76.10644
 • 76.01874
 • 73.83860
 • 69.83034
 • 64.05396
 • 62.95367
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.01e4
81.70811
 • 81.70811
 • 81.57152
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.15e4
 • 1.81e4
81.24485
 • 81.24485
 • 79.13409
 • 67.18085
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.10e4
 • 1.12e4
81.24075
 • 81.24075
 • 81.07083
 • 81.04152
 • 80.04709
 • 79.72972
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002080heart right ventricle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.10e4
 • 1.22e4
 • 1.35e4
80.71225
 • 80.71225
 • 79.98602
 • 77.76804
 • 75.54499
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.09e4
 • 1.09e4
80.25001
 • 80.25001
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.10e4
 • 1.14e4
 • 1.49e4
80.12907
 • 80.12907
 • 80.07606
 • 79.30705
 • 72.91666
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.94e4
79.95787
 • 79.95787
 • 64.79567
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.13e4
79.55272
 • 79.55272
 • 79.53035
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
1.15e4
 • 1.15e4
79.19961
 • 79.19961
AEIR
 • AEIR
CL:0000023oocyte
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.15e4
 • 1.15e4
79.10646
 • 79.10646
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000355pharyngeal mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
78.84906
 • 78.84906
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
78.39479
 • 78.39479
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
1.21e4
 • 1.21e4
78.05536
 • 78.05536
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.25e4
 • 1.42e4
 • 1.45e4
 • 1.54e4
 • 1.69e4
 • 1.70e4
 • 1.79e4
 • 3.17e4
77.95084
 • 77.95084
 • 77.36136
 • 74.18285
 • 73.58772
 • 71.97721
 • 69.34287
 • 69.09442
 • 67.43682
 • 42.36831
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.34e4
 • 1.36e4
 • 1.42e4
 • 1.45e4
 • 2.32e4
76.95015
 • 76.95015
 • 75.67400
 • 75.27373
 • 74.16356
 • 73.59983
 • 57.87411
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
 • 1.51e4
 • 1.87e4
 • 1.91e4
 • 2.02e4
 • 2.49e4
 • 2.55e4
 • 2.56e4
 • 2.63e4
76.77151
 • 76.77151
 • 76.35696
 • 72.65147
 • 66.08830
 • 65.28844
 • 63.31003
 • 54.72556
 • 53.66280
 • 53.53211
 • 52.21846
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001507biceps brachii
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.56e4
 • 1.78e4
76.62342
 • 76.62342
 • 71.75477
 • 67.65800
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.48e4
 • 2.07e4
75.98525
 • 75.98525
 • 73.08142
 • 62.32792
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001675trigeminal ganglion
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.65e4
75.77494
 • 75.77494
 • 70.10303
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007106chorionic villus
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
75.49086
 • 75.49086
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.79e4
 • 2.04e4
 • 2.09e4
75.18679
 • 75.18679
 • 67.54698
 • 62.95037
 • 62.00505
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
1.37e4
 • 1.37e4
75.07246
 • 75.07246
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.38e4
 • 1.38e4
 • 1.78e4
75.01818
 • 75.01818
 • 67.63200
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000104life cycle
1.39e4
 • 1.39e4
74.83706
 • 74.83706
AEIR
 • AEIR
CL:0002092bone marrow cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.41e4
74.77455
 • 74.77455
 • 74.42628
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013554Brodmann (1909) area 23
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.42e4
 • 1.56e4
74.59887
 • 74.59887
 • 74.20246
 • 71.67050
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.45e4
74.59451
 • 74.59451
 • 73.74383
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.40e4
 • 1.40e4
74.59355
 • 74.59355
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.40e4
 • 1.40e4
74.49579
 • 74.49579
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.51e4
 • 1.53e4
 • 1.82e4
 • 1.82e4
 • 1.93e4
73.88938
 • 73.88938
 • 72.49003
 • 72.13737
 • 66.92943
 • 66.92605
 • 64.87786
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 1.98e4
73.62299
 • 73.62299
 • 64.02457
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001782pigmented layer of retina
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.46e4
 • 1.46e4
 • 1.56e4
 • 1.62e4
 • 2.06e4
73.57666
 • 73.57666
 • 71.67842
 • 70.58614
 • 62.64580
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.46e4
 • 1.46e4
 • 1.76e4
 • 2.04e4
 • 2.13e4
 • 2.14e4
 • 2.21e4
 • 2.23e4
 • 2.63e4
 • 2.64e4
73.51084
 • 73.51084
 • 67.99715
 • 62.90505
 • 61.24659
 • 61.21029
 • 59.89012
 • 59.58184
 • 52.17468
 • 52.12288
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
1.47e4
 • 1.47e4
73.33898
 • 73.33898
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.47e4
 • 1.47e4
 • 1.62e4
 • 1.87e4
73.21459
 • 73.21459
 • 70.54313
 • 66.02922
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.59e4
 • 1.59e4
71.17753
 • 71.17753
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.71e4
70.84477
 • 70.84477
 • 70.82175
 • 68.91486
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.87e4
70.69700
 • 70.69700
 • 66.07475
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001723tongue
 • UBERON:0000104life cycle
1.63e4
 • 1.63e4
70.44911
 • 70.44911
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.64e4
 • 1.64e4
 • 1.68e4
 • 1.77e4
 • 1.88e4
 • 1.92e4
70.27707
 • 70.27707
 • 69.41749
 • 67.92623
 • 65.89425
 • 65.05359
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004502skeletal muscle tissue of biceps brachii
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.69e4
 • 1.69e4
69.22297
 • 69.22297
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.71e4
 • 1.71e4
 • 1.85e4
69.02697
 • 69.02697
 • 66.42252
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.72e4
 • 1.72e4
68.84770
 • 68.84770
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.72e4
 • 1.72e4
68.71025
 • 68.71025
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000044dorsal root ganglion
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
 • 1.90e4
 • 1.96e4
 • 2.06e4
68.17073
 • 68.17073
 • 65.52434
 • 64.42438
 • 62.54744
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.77e4
 • 1.77e4
 • 1.82e4
 • 1.86e4
 • 1.87e4
 • 1.88e4
 • 1.88e4
 • 1.91e4
67.92814
 • 67.92814
 • 66.92487
 • 66.28773
 • 66.01745
 • 65.88328
 • 65.86510
 • 65.37716
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.77e4
 • 1.77e4
 • 1.83e4
 • 1.83e4
 • 1.86e4
 • 1.89e4
67.92467
 • 67.92467
 • 66.82360
 • 66.72208
 • 66.24304
 • 65.60396
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.77e4
 • 1.77e4
67.90393
 • 67.90393
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006483Brodmann (1909) area 46
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
 • 1.78e4
 • 1.81e4
 • 1.91e4
67.72464
 • 67.72464
 • 67.71140
 • 67.03985
 • 65.27204
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
 • 1.90e4
67.59922
 • 67.59922
 • 65.41557
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004263upper arm skin
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.79e4
 • 1.79e4
 • 1.80e4
67.55156
 • 67.55156
 • 67.40062
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001259mucosa of urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
1.80e4
 • 1.80e4
67.35320
 • 67.35320
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.83e4
67.11594
 • 67.11594
 • 66.72733
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 2.03e4
 • 2.15e4
 • 2.17e4
 • 2.28e4
 • 2.33e4
 • 2.63e4
67.08983
 • 67.08983
 • 63.21389
 • 60.94612
 • 60.61013
 • 58.61858
 • 57.63321
 • 52.23935
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.82e4
 • 1.82e4
67.01733
 • 67.01733
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001162cardia of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
66.81127
 • 66.81127
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
1.84e4
 • 1.84e4
66.67179
 • 66.67179
AEIR
 • AEIR
UBERON:0011876body of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.84e4
 • 1.84e4
66.52256
 • 66.52256
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.86e4
 • 1.86e4
 • 1.95e4
66.18888
 • 66.18888
 • 64.53816
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001965substantia nigra pars compacta
 • UBERON:0000104life cycle
1.87e4
 • 1.87e4
66.10717
 • 66.10717
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.87e4
 • 1.87e4
 • 1.88e4
 • 2.18e4
66.02012
 • 66.02012
 • 65.94566
 • 60.48266
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
65.58438
 • 65.58438
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002691ventral tegmental area
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
65.21979
 • 65.21979
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 1.96e4
 • 2.09e4
 • 2.12e4
 • 2.31e4
 • 2.75e4
65.14435
 • 65.14435
 • 64.37881
 • 61.97871
 • 61.41150
 • 58.01511
 • 50.13768
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
1.93e4
 • 1.93e4
64.98300
 • 64.98300
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001897dorsal plus ventral thalamus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
 • 2.14e4
 • 2.75e4
64.23871
 • 64.23871
 • 61.21370
 • 50.12330
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002127inferior olivary complex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
64.13903
 • 64.13903
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002870dorsal motor nucleus of vagus nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.98e4
 • 1.98e4
63.98979
 • 63.98979
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001966substantia nigra pars reticulata
 • UBERON:0000104life cycle
2.00e4
 • 2.00e4
63.70406
 • 63.70406
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.04e4
 • 2.04e4
 • 2.12e4
 • 2.76e4
63.03629
 • 63.03629
 • 61.45538
 • 49.94964
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007227superior vestibular nucleus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.09e4
62.61967
 • 62.61967
 • 62.02612
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
2.44e4
 • 2.44e4
55.59960
 • 55.59960
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.62e4
 • 2.62e4
52.33128
 • 52.33128
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000016CS09
2.70e4
 • 2.70e4
51.00712
 • 51.00712
AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.98e4
 • 2.98e4
45.91608
 • 45.91608
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS14095 (CCDS14095.1)
EMBLAF177385, AL021683, BC102024, BC102025, CR456569, U62317
EnsemblENSG00000130489 (SCO2)
HGNCHGNC:10604 (SCO2)
OncoMXSCO2 (SCO2)
Uniprot/SPTREMBLC9JBU1, C9JBU1_HUMAN
Uniprot/SWISSPROTO43819, SCO2_HUMAN

Do not show this banner again