H. sapiens Gene: GATA6 - ENSG00000141448 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000141448
NameGATA6
DescriptionGATA binding protein 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4174]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)b0yj17, p78327

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
494
 • 494
99.10410
 • 99.10410
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
557
 • 557
 • 2.26e3
 • 2.80e3
 • 9.29e3
98.98934
 • 98.98934
 • 95.89232
 • 94.90943
 • 83.12811
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
809
 • 809
 • 1.59e3
 • 2.23e3
 • 2.70e3
 • 3.58e3
 • 3.79e3
 • 4.60e3
 • 4.67e3
 • 4.89e3
98.53302
 • 98.53302
 • 97.11138
 • 95.94330
 • 95.09976
 • 93.50069
 • 93.12108
 • 91.64028
 • 91.52566
 • 91.11861
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.07e3
 • 1.07e3
 • 1.28e3
 • 1.36e3
 • 2.81e3
98.06514
 • 98.06514
 • 97.68614
 • 97.53529
 • 94.89410
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.11e3
 • 1.11e3
 • 1.36e4
 • 2.05e4
 • 2.05e4
97.97881
 • 97.97881
 • 75.36651
 • 62.77573
 • 62.68959
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.44e3
 • 1.44e3
 • 1.95e3
 • 2.33e3
 • 2.71e3
 • 3.03e3
97.38736
 • 97.38736
 • 96.45983
 • 95.76788
 • 95.07210
 • 94.50074
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.67e3
 • 1.67e3
96.97741
 • 96.97741
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.72e3
 • 1.72e3
 • 2.69e3
 • 3.04e3
 • 3.12e3
96.87625
 • 96.87625
 • 95.12186
 • 94.47566
 • 94.34000
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.75e3
 • 1.75e3
96.83134
 • 96.83134
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.81e3
 • 1.81e3
 • 2.05e3
 • 2.28e3
 • 2.81e3
 • 2.99e3
96.71830
 • 96.71830
 • 96.27514
 • 95.86412
 • 94.90209
 • 94.56547
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.86e3
 • 1.86e3
 • 2.01e3
 • 2.28e3
 • 2.58e3
 • 3.65e3
 • 4.13e3
 • 2.75e4
96.63085
 • 96.63085
 • 96.34636
 • 95.86913
 • 95.32416
 • 93.36775
 • 92.50699
 • 49.98456
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.93e3
 • 1.93e3
 • 3.54e3
 • 4.00e3
 • 8.64e3
96.49853
 • 96.49853
 • 93.56754
 • 92.74053
 • 84.30155
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.96e3
 • 1.96e3
96.44114
 • 96.44114
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.01e3
 • 2.01e3
96.34743
 • 96.34743
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002080heart right ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.02e3
 • 2.02e3
 • 2.08e3
 • 2.10e3
 • 2.32e3
96.33644
 • 96.33644
 • 96.22397
 • 96.18427
 • 95.77992
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.02e3
 • 2.02e3
 • 3.66e3
 • 6.58e3
96.32650
 • 96.32650
 • 93.36245
 • 88.05194
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.13e3
 • 2.13e3
 • 2.52e3
 • 2.66e3
 • 2.73e3
 • 3.31e3
96.13527
 • 96.13527
 • 95.42014
 • 95.17727
 • 95.04065
 • 93.99223
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.15e3
 • 2.15e3
 • 2.54e3
 • 3.10e3
 • 3.26e3
96.10118
 • 96.10118
 • 95.38052
 • 94.37113
 • 94.08162
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
2.16e3
 • 2.16e3
 • 2.39e3
 • 2.84e3
 • 3.12e3
 • 3.34e3
 • 4.25e3
 • 4.77e3
 • 4.97e3
 • 5.32e3
 • 6.75e3
 • 7.37e3
96.07334
 • 96.07334
 • 95.65390
 • 94.84690
 • 94.33729
 • 93.93956
 • 92.27780
 • 91.34612
 • 90.97744
 • 90.34855
 • 87.75044
 • 86.61868
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.18e3
 • 2.18e3
 • 2.25e3
 • 3.35e3
 • 3.44e3
 • 3.59e3
 • 3.75e3
 • 3.76e3
 • 3.83e3
 • 4.64e3
96.04446
 • 96.04446
 • 95.90968
 • 93.91795
 • 93.74912
 • 93.47917
 • 93.19282
 • 93.16547
 • 93.04816
 • 91.56912
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.19e3
 • 2.19e3
 • 2.82e3
 • 3.21e3
 • 3.76e3
 • 4.69e3
 • 4.85e3
 • 6.55e3
 • 6.94e3
 • 1.32e4
 • 2.76e4
96.01925
 • 96.01925
 • 94.88798
 • 94.17878
 • 93.17384
 • 91.48084
 • 91.19996
 • 88.10857
 • 87.39826
 • 75.95238
 • 49.95369
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.27e3
 • 2.27e3
 • 3.01e3
 • 3.08e3
 • 3.39e3
 • 3.62e3
 • 3.92e3
95.87964
 • 95.87964
 • 94.53995
 • 94.40839
 • 93.84392
 • 93.42913
 • 92.87534
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000016CS09
 • HsapDv:0000017Carnegie stage 10 (human)
 • HsapDv:0000018CS11
 • HsapDv:0000019Carnegie stage 12 (human)
 • HsapDv:0000020CS13
 • HsapDv:0000021Carnegie stage 14 (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
2.27e3
 • 2.27e3
 • 2.95e3
 • 3.55e3
 • 5.76e3
 • 9.96e3
 • 1.22e4
 • 2.49e4
95.87320
 • 95.87320
 • 94.63981
 • 93.56228
 • 89.53256
 • 81.90939
 • 77.89621
 • 54.74647
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.33e3
 • 2.33e3
 • 2.42e3
95.76790
 • 95.76790
 • 95.60521
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003379cardiac muscle of right atrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.51e3
 • 2.51e3
 • 2.56e3
 • 2.62e3
95.44512
 • 95.44512
 • 95.35705
 • 95.24514
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.54e3
 • 2.54e3
 • 2.87e3
 • 3.05e3
 • 3.37e3
 • 1.19e4
 • 1.28e4
 • 1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.55e4
 • 1.88e4
 • 1.94e4
 • 2.03e4
95.39408
 • 95.39408
 • 94.78593
 • 94.45400
 • 93.88448
 • 78.39130
 • 76.77507
 • 72.09771
 • 72.00574
 • 71.84038
 • 65.82761
 • 64.76975
 • 63.18332
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.54e3
 • 2.54e3
 • 3.03e3
 • 3.58e3
 • 4.22e3
95.39105
 • 95.39105
 • 94.50703
 • 93.49689
 • 92.34240
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.82e3
 • 2.82e3
 • 3.35e3
94.87309
 • 94.87309
 • 93.92423
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.88e3
 • 2.88e3
 • 5.38e3
 • 5.67e3
94.76605
 • 94.76605
 • 90.22471
 • 89.70831
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
2.90e3
 • 2.90e3
 • 4.33e3
 • 6.45e3
 • 6.54e3
 • 6.85e3
 • 9.94e3
 • 1.12e4
 • 1.56e4
 • 1.80e4
 • 2.19e4
 • 2.80e4
94.74193
 • 94.74193
 • 92.13917
 • 88.29443
 • 88.13111
 • 87.56258
 • 81.94067
 • 79.69322
 • 71.69244
 • 67.39405
 • 60.26416
 • 49.07246
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.15e3
 • 3.15e3
 • 4.22e3
 • 4.76e3
 • 4.85e3
 • 8.58e3
94.28947
 • 94.28947
 • 92.33046
 • 91.35396
 • 91.18993
 • 84.42676
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000947aorta
 • UBERON:0000104life cycle
3.21e3
 • 3.21e3
94.17998
 • 94.17998
AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
3.21e3
 • 3.21e3
 • 4.14e3
 • 7.31e3
94.17202
 • 94.17202
 • 92.49130
 • 86.72406
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.44e3
 • 3.44e3
 • 4.41e3
 • 4.96e3
 • 5.30e3
 • 5.94e3
 • 5.95e3
93.75068
 • 93.75068
 • 91.99510
 • 91.00149
 • 90.38271
 • 89.21380
 • 89.20419
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.47e3
 • 3.47e3
 • 4.80e3
 • 5.81e3
 • 9.05e3
 • 1.18e4
93.70346
 • 93.70346
 • 91.28255
 • 89.45636
 • 83.56262
 • 78.52223
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002358peritoneum
 • UBERON:0000104life cycle
3.59e3
 • 3.59e3
93.48155
 • 93.48155
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006566left ventricle myocardium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.60e3
 • 3.60e3
 • 4.38e3
93.45672
 • 93.45672
 • 92.04466
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.75e3
 • 3.75e3
93.18586
 • 93.18586
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.76e3
 • 3.76e3
93.17415
 • 93.17415
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.83e3
 • 3.83e3
 • 4.71e3
93.04811
 • 93.04811
 • 91.45605
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.89e3
 • 3.89e3
 • 4.01e3
92.93705
 • 92.93705
 • 92.71176
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
3.92e3
 • 3.92e3
92.88920
 • 92.88920
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.93e3
 • 3.93e3
 • 4.39e3
 • 4.73e3
 • 4.92e3
 • 5.49e3
92.86829
 • 92.86829
 • 92.02154
 • 91.41150
 • 91.06057
 • 90.03801
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.96e3
 • 3.96e3
92.81799
 • 92.81799
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001264pancreas
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.98e3
 • 3.98e3
 • 4.86e3
 • 6.02e3
92.77418
 • 92.77418
 • 91.18194
 • 89.07695
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.24e3
 • 4.24e3
 • 5.75e3
 • 5.89e3
 • 6.56e3
 • 7.20e3
 • 7.85e3
 • 7.94e3
 • 7.94e3
92.31047
 • 92.31047
 • 89.56237
 • 89.30858
 • 88.08445
 • 86.92844
 • 85.74845
 • 85.58218
 • 85.57352
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
4.36e3
 • 4.36e3
 • 4.45e3
 • 7.33e3
 • 8.21e3
 • 1.00e4
 • 1.02e4
 • 1.13e4
 • 1.28e4
 • 1.38e4
 • 1.55e4
92.08910
 • 92.08910
 • 91.91515
 • 86.68773
 • 85.09348
 • 81.84772
 • 81.39298
 • 79.44414
 • 76.79467
 • 74.90000
 • 71.77364
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
4.45e3
 • 4.45e3
91.91397
 • 91.91397
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
4.63e3
 • 4.63e3
91.58579
 • 91.58579
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.64e3
 • 4.64e3
 • 4.65e3
 • 4.75e3
 • 4.85e3
 • 4.97e3
91.56954
 • 91.56954
 • 91.55365
 • 91.37699
 • 91.18877
 • 90.97786
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.69e3
 • 4.69e3
 • 5.67e3
 • 7.12e3
 • 7.30e3
 • 8.50e3
 • 8.58e3
 • 8.81e3
 • 9.35e3
 • 1.01e4
 • 1.34e4
 • 1.49e4
 • 2.71e4
91.49308
 • 91.49308
 • 89.70673
 • 87.07386
 • 86.75172
 • 84.56411
 • 84.42367
 • 84.00414
 • 83.02475
 • 81.72233
 • 75.69629
 • 72.96684
 • 50.73156
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.82e3
 • 4.82e3
91.24244
 • 91.24244
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.88e3
 • 4.88e3
 • 5.35e3
 • 6.23e3
 • 6.87e3
 • 6.98e3
 • 7.24e3
91.13823
 • 91.13823
 • 90.28867
 • 88.68027
 • 87.53264
 • 87.32843
 • 86.86185
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.73e3
 • 5.73e3
 • 7.62e3
 • 8.52e3
 • 9.33e3
 • 9.71e3
 • 1.01e4
 • 1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.08e4
 • 1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.18e4
 • 1.50e4
 • 1.59e4
89.59965
 • 89.59965
 • 86.15597
 • 84.53732
 • 83.04949
 • 82.36868
 • 81.74899
 • 81.53832
 • 81.46448
 • 80.41219
 • 79.53859
 • 79.41375
 • 78.52270
 • 72.78557
 • 71.06625
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001162cardia of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.93e3
 • 5.93e3
89.22435
 • 89.22435
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.04e3
 • 6.04e3
 • 1.79e4
89.02882
 • 89.02882
 • 67.55209
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
6.09e3
 • 6.09e3
 • 6.76e3
 • 6.77e3
 • 6.81e3
 • 6.92e3
 • 7.71e3
88.94161
 • 88.94161
 • 87.72591
 • 87.71392
 • 87.64278
 • 87.43562
 • 85.99397
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.26e3
 • 6.26e3
 • 6.40e3
 • 6.55e3
 • 6.65e3
 • 6.85e3
 • 7.00e3
88.64091
 • 88.64091
 • 88.38317
 • 88.09887
 • 87.92283
 • 87.55730
 • 87.28600
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.37e3
 • 6.37e3
88.42759
 • 88.42759
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.89e3
 • 7.20e3
 • 7.36e3
 • 7.39e3
88.37273
 • 88.37273
 • 87.49664
 • 86.92661
 • 86.63040
 • 86.58430
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
6.46e3
 • 6.46e3
 • 7.47e3
 • 7.58e3
 • 1.35e4
88.27576
 • 88.27576
 • 86.42676
 • 86.22825
 • 75.43871
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.84e3
 • 6.84e3
 • 1.24e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
 • 1.34e4
87.57582
 • 87.57582
 • 77.40077
 • 77.35702
 • 76.83620
 • 76.38132
 • 75.70773
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.84e3
 • 6.84e3
 • 7.43e3
 • 8.13e3
 • 8.63e3
 • 8.80e3
87.57521
 • 87.57521
 • 86.51108
 • 85.23230
 • 84.32770
 • 84.01542
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.84e3
 • 6.84e3
87.57214
 • 87.57214
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.86e3
 • 6.86e3
 • 7.77e3
 • 7.91e3
 • 8.14e3
 • 8.42e3
 • 8.80e3
 • 9.12e3
87.53768
 • 87.53768
 • 85.89405
 • 85.63399
 • 85.22246
 • 84.70392
 • 84.02408
 • 83.43115
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.91e3
 • 6.91e3
 • 1.17e4
87.45547
 • 87.45547
 • 78.83655
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.00e3
 • 7.00e3
87.29667
 • 87.29667
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.08e3
 • 7.08e3
87.15105
 • 87.15105
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.10e3
 • 7.10e3
 • 1.02e4
 • 1.04e4
 • 1.09e4
87.10833
 • 87.10833
 • 81.53429
 • 81.08136
 • 80.17079
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.35e3
 • 7.35e3
 • 9.84e3
86.66231
 • 86.66231
 • 82.12924
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.45e3
 • 7.45e3
86.46617
 • 86.46617
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.92e3
 • 7.92e3
 • 8.14e3
 • 8.36e3
 • 9.88e3
 • 1.02e4
 • 1.48e4
85.61910
 • 85.61910
 • 85.21817
 • 84.82532
 • 82.05946
 • 81.50728
 • 73.06672
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.30e3
 • 8.30e3
 • 9.49e3
 • 9.51e3
 • 9.78e3
 • 1.09e4
84.93068
 • 84.93068
 • 82.77482
 • 82.72847
 • 82.23310
 • 80.16338
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.63e3
 • 8.63e3
84.32710
 • 84.32710
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
8.70e3
 • 8.70e3
 • 9.02e3
 • 1.02e4
 • 1.06e4
 • 1.07e4
84.19536
 • 84.19536
 • 83.62390
 • 81.47630
 • 80.78628
 • 80.57054
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.75e3
 • 8.75e3
84.11078
 • 84.11078
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.20e3
 • 9.20e3
 • 1.30e4
 • 1.31e4
 • 1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.49e4
83.28722
 • 83.28722
 • 76.34007
 • 76.23519
 • 74.76931
 • 74.70993
 • 72.94504
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.56e3
 • 9.56e3
 • 1.42e4
 • 1.46e4
82.63957
 • 82.63957
 • 74.20726
 • 73.44210
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.60e3
 • 9.60e3
 • 1.83e4
82.55817
 • 82.55817
 • 66.68588
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
9.64e3
 • 9.64e3
 • 1.16e4
 • 1.90e4
 • 2.11e4
 • 2.15e4
 • 2.17e4
 • 2.97e4
 • 3.17e4
82.48787
 • 82.48787
 • 78.87625
 • 65.40812
 • 61.70070
 • 60.92765
 • 60.61398
 • 46.06289
 • 42.39512
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.81e3
 • 9.81e3
 • 1.01e4
82.17771
 • 82.17771
 • 81.73888
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.99e3
 • 9.99e3
 • 1.48e4
81.85249
 • 81.85249
 • 73.08501
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.32e4
 • 2.39e4
 • 2.41e4
81.41333
 • 81.41333
 • 76.05519
 • 56.68345
 • 56.24336
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.07e4
 • 1.11e4
 • 1.16e4
80.98471
 • 80.98471
 • 80.60405
 • 79.83399
 • 78.96322
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.13e4
 • 1.24e4
 • 1.75e4
 • 2.18e4
80.90035
 • 80.90035
 • 79.52490
 • 77.40729
 • 68.21220
 • 60.49907
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.32e4
 • 1.44e4
 • 1.59e4
 • 1.70e4
 • 1.72e4
 • 1.74e4
 • 1.84e4
80.89354
 • 80.89354
 • 75.99798
 • 73.89158
 • 71.06718
 • 69.08060
 • 68.79011
 • 68.33980
 • 66.66959
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004087vena cava
 • UBERON:0000104life cycle
1.06e4
 • 1.06e4
80.77180
 • 80.77180
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.25e4
 • 1.29e4
 • 1.32e4
 • 1.33e4
 • 1.48e4
80.48745
 • 80.48745
 • 77.32115
 • 76.48709
 • 75.94926
 • 75.76116
 • 73.15481
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.30e4
 • 1.38e4
 • 1.47e4
 • 1.48e4
 • 1.51e4
 • 2.36e4
80.04958
 • 80.04958
 • 76.47590
 • 75.00908
 • 73.23237
 • 73.12339
 • 72.65570
 • 57.21478
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.26e4
 • 1.63e4
 • 2.78e4
79.66347
 • 79.66347
 • 77.04244
 • 70.47063
 • 49.55089
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.42e4
 • 1.61e4
 • 1.72e4
 • 1.87e4
 • 1.98e4
 • 2.24e4
79.36341
 • 79.36341
 • 74.20851
 • 70.72044
 • 68.68732
 • 66.05754
 • 64.09464
 • 59.37767
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.23e4
 • 1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.33e4
78.88379
 • 78.88379
 • 77.60252
 • 76.44809
 • 76.44486
 • 75.83081
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.30e4
78.55517
 • 78.55517
 • 78.30211
 • 78.18278
 • 76.69008
 • 76.52067
 • 76.42679
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.34e4
 • 1.38e4
 • 1.43e4
 • 1.58e4
 • 1.61e4
 • 1.83e4
78.37465
 • 78.37465
 • 76.36370
 • 76.30302
 • 75.67615
 • 75.00247
 • 74.08648
 • 71.30188
 • 70.74222
 • 66.78274
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.20e4
 • 1.20e4
78.23926
 • 78.23926
AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.22e4
 • 1.22e4
77.88293
 • 77.88293
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.36e4
77.35122
 • 77.35122
 • 75.24476
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.36e4
 • 1.38e4
 • 1.48e4
 • 1.54e4
77.29331
 • 77.29331
 • 75.34053
 • 75.02161
 • 73.17219
 • 71.94929
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.49e4
 • 1.68e4
 • 1.70e4
77.13305
 • 77.13305
 • 72.87785
 • 69.54342
 • 69.04446
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.48e4
 • 1.67e4
 • 1.68e4
 • 2.22e4
 • 2.29e4
77.02221
 • 77.02221
 • 73.03710
 • 69.71826
 • 69.46128
 • 59.69972
 • 58.40000
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.41e4
 • 1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.44e4
 • 1.50e4
75.58841
 • 75.58841
 • 74.45434
 • 74.05385
 • 73.96820
 • 73.83706
 • 72.84082
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
 • 1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.42e4
 • 1.46e4
 • 1.50e4
75.41773
 • 75.41773
 • 74.45276
 • 74.43306
 • 74.25571
 • 73.44809
 • 72.80017
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
75.36777
 • 75.36777
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.39e4
 • 1.39e4
74.83771
 • 74.83771
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001826nasal cavity mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.39e4
 • 1.39e4
74.75624
 • 74.75624
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.48e4
 • 1.49e4
 • 1.58e4
 • 1.83e4
74.35386
 • 74.35386
 • 73.20335
 • 72.86375
 • 71.39468
 • 66.80876
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.42e4
 • 1.42e4
 • 1.64e4
74.21950
 • 74.21950
 • 70.27849
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.46e4
 • 1.46e4
 • 1.59e4
 • 1.93e4
73.52802
 • 73.52802
 • 71.11950
 • 64.89717
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
 • 1.73e4
 • 1.80e4
 • 1.84e4
 • 1.87e4
 • 2.12e4
71.52924
 • 71.52924
 • 68.57978
 • 67.36846
 • 66.50454
 • 66.06035
 • 61.42599
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.59e4
 • 1.59e4
 • 1.65e4
 • 1.79e4
 • 1.91e4
 • 2.08e4
 • 2.19e4
 • 2.21e4
 • 2.30e4
71.05419
 • 71.05419
 • 70.07581
 • 67.56747
 • 65.40440
 • 62.15361
 • 60.21013
 • 59.95423
 • 58.19342
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000104life cycle
1.60e4
 • 1.60e4
70.97980
 • 70.97980
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.72e4
 • 1.72e4
 • 1.75e4
 • 1.79e4
 • 1.79e4
 • 1.89e4
 • 1.90e4
68.75677
 • 68.75677
 • 68.22360
 • 67.45857
 • 67.40692
 • 65.74834
 • 65.49837
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.76e4
 • 1.76e4
 • 1.81e4
 • 1.88e4
 • 1.91e4
 • 1.93e4
 • 2.26e4
68.09934
 • 68.09934
 • 67.13786
 • 65.87240
 • 65.28379
 • 64.90478
 • 58.87748
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.82e4
 • 1.82e4
66.99452
 • 66.99452
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.84e4
 • 1.84e4
 • 1.88e4
 • 1.91e4
 • 1.94e4
 • 1.96e4
 • 1.98e4
 • 2.64e4
 • 2.78e4
66.50029
 • 66.50029
 • 65.86641
 • 65.35843
 • 64.75166
 • 64.48336
 • 63.98752
 • 52.12522
 • 49.53144
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.90e4
 • 2.00e4
66.36330
 • 66.36330
 • 65.44622
 • 63.63136
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
1.88e4
 • 1.88e4
65.89005
 • 65.89005
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 1.93e4
 • 1.98e4
 • 1.99e4
 • 2.02e4
 • 2.05e4
65.47072
 • 65.47072
 • 64.93093
 • 64.04838
 • 63.85355
 • 63.39495
 • 62.80364
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.91e4
 • 1.91e4
 • 2.01e4
 • 2.02e4
 • 2.08e4
 • 2.09e4
 • 2.13e4
65.36453
 • 65.36453
 • 63.49947
 • 63.29160
 • 62.15150
 • 62.01958
 • 61.30055
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.91e4
 • 1.91e4
 • 2.20e4
 • 2.43e4
 • 2.98e4
65.22713
 • 65.22713
 • 60.08347
 • 55.92530
 • 45.86473
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.43e4
65.18060
 • 65.18060
 • 55.89884
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
64.50754
 • 64.50754
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007106chorionic villus
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
2.00e4
 • 2.00e4
63.73784
 • 63.73784
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.03e4
 • 2.03e4
 • 2.12e4
 • 2.25e4
 • 2.66e4
63.13942
 • 63.13942
 • 61.58045
 • 59.15286
 • 51.67911
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
62.50590
 • 62.50590
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001044saliva-secreting gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.07e4
 • 2.07e4
 • 3.21e4
 • 3.23e4
62.48703
 • 62.48703
 • 41.67081
 • 41.25682
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.09e4
 • 2.12e4
 • 2.26e4
 • 2.33e4
62.33914
 • 62.33914
 • 62.03184
 • 61.56569
 • 59.02957
 • 57.68276
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.40e4
 • 2.72e4
62.33243
 • 62.33243
 • 56.48700
 • 50.60928
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.08e4
 • 2.08e4
 • 2.09e4
 • 2.28e4
 • 2.31e4
62.16489
 • 62.16489
 • 62.01153
 • 58.50977
 • 58.03409
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001259mucosa of urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
2.15e4
 • 2.15e4
60.90347
 • 60.90347
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.22e4
 • 2.39e4
 • 2.47e4
60.60804
 • 60.60804
 • 59.65457
 • 56.55748
 • 55.15292
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.93e4
 • 3.09e4
 • 3.15e4
 • 3.32e4
60.24242
 • 60.24242
 • 46.86686
 • 43.90803
 • 42.84341
 • 39.62362
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.41e4
 • 2.49e4
 • 2.57e4
 • 2.60e4
 • 2.65e4
60.22449
 • 60.22449
 • 56.17575
 • 54.81623
 • 53.23884
 • 52.78907
 • 51.92933
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.23e4
 • 2.23e4
 • 2.24e4
 • 2.76e4
 • 2.79e4
59.48086
 • 59.48086
 • 59.38466
 • 49.83342
 • 49.27375
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
2.26e4
 • 2.26e4
59.01836
 • 59.01836
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.39e4
 • 2.53e4
 • 2.59e4
 • 2.61e4
 • 2.75e4
 • 2.92e4
 • 3.06e4
 • 3.10e4
 • 3.11e4
58.18548
 • 58.18548
 • 56.54419
 • 54.13249
 • 52.93395
 • 52.64834
 • 50.04148
 • 46.97497
 • 44.35059
 • 43.69262
 • 43.54333
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.33e4
 • 2.33e4
 • 2.34e4
57.68486
 • 57.68486
 • 57.52021
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.44e4
 • 2.44e4
55.69029
 • 55.69029
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.44e4
 • 2.44e4
 • 2.53e4
55.67537
 • 55.67537
 • 54.14366
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
 • 2.84e4
54.78531
 • 54.78531
 • 48.45078
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.55e4
 • 2.55e4
 • 2.64e4
 • 3.21e4
53.66280
 • 53.66280
 • 52.08737
 • 41.65686
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.57e4
 • 2.57e4
 • 3.21e4
53.23846
 • 53.23846
 • 41.75931
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.62e4
 • 2.62e4
 • 2.90e4
 • 3.22e4
 • 4.66e4
52.34752
 • 52.34752
 • 47.35473
 • 41.60297
 • 15.31365
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
2.66e4
 • 2.66e4
51.74667
 • 51.74667
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.72e4
 • 2.72e4
50.64451
 • 50.64451
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.74e4
 • 2.74e4
50.25575
 • 50.25575
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.74e4
 • 2.74e4
 • 3.10e4
 • 3.11e4
 • 3.11e4
 • 3.21e4
 • 3.54e4
50.21232
 • 50.21232
 • 43.68810
 • 43.49960
 • 43.44194
 • 41.63421
 • 35.72533
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.75e4
 • 2.75e4
 • 2.82e4
 • 3.22e4
50.13768
 • 50.13768
 • 48.87594
 • 41.55418
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001976epithelium of esophagus
 • UBERON:0000104life cycle
2.75e4
 • 2.75e4
50.03968
 • 50.03968
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.76e4
 • 2.76e4
 • 3.04e4
 • 3.06e4
 • 3.14e4
49.85140
 • 49.85140
 • 44.71781
 • 44.45418
 • 42.95164
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003027cingulate cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.76e4
 • 2.76e4
49.83609
 • 49.83609
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004263upper arm skin
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.81e4
 • 2.81e4
49.03679
 • 49.03679
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.81e4
 • 2.81e4
 • 2.82e4
 • 2.97e4
48.90089
 • 48.90089
 • 48.76556
 • 46.05833
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.83e4
 • 2.83e4
 • 2.93e4
48.52025
 • 48.52025
 • 46.70900
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
2.92e4
 • 2.92e4
47.04331
 • 47.04331
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004502skeletal muscle tissue of biceps brachii
 • HsapDv:0000093human aged stage
2.93e4
 • 2.93e4
46.73933
 • 46.73933
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.94e4
 • 2.94e4
46.65682
 • 46.65682
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.94e4
 • 2.94e4
46.52953
 • 46.52953
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.96e4
 • 2.96e4
 • 3.02e4
46.28726
 • 46.28726
 • 45.22115
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.08e4
 • 3.24e4
46.10650
 • 46.10650
 • 44.05428
 • 41.17335
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
2.98e4
 • 2.98e4
45.86152
 • 45.86152
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.01e4
 • 3.01e4
 • 3.05e4
 • 3.14e4
 • 3.23e4
45.34189
 • 45.34189
 • 44.65724
 • 42.95222
 • 41.34864
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.01e4
 • 3.01e4
 • 3.07e4
 • 3.11e4
45.32589
 • 45.32589
 • 44.28659
 • 43.50903
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.03e4
 • 3.03e4
 • 3.10e4
44.89574
 • 44.89574
 • 43.69302
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.04e4
 • 3.04e4
 • 3.05e4
 • 3.24e4
44.72664
 • 44.72664
 • 44.62758
 • 41.10668
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.06e4
 • 3.06e4
44.50708
 • 44.50708
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.08e4
 • 3.08e4
 • 3.25e4
 • 3.25e4
44.02125
 • 44.02125
 • 40.96834
 • 40.96431
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
3.10e4
 • 3.10e4
43.72836
 • 43.72836
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
3.40e4
 • 3.40e4
 • 3.57e4
 • 3.78e4
38.28659
 • 38.28659
 • 35.21203
 • 31.31980
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS11872 (CCDS11872.1)
EMBLAC091588, CH471088, D87811, EF444980, U66075, X95701
EnsemblENSG00000141448 (GATA6)
HGNCHGNC:4174 (GATA6)
OncoMXGATA6 (GATA6)
Uniprot/SWISSPROTGATA6_HUMAN, Q92908

Do not show this banner again