H. sapiens Gene: TNFAIP8 - ENSG00000145779 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000145779
NameTNFAIP8
DescriptionTNF alpha induced protein 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17260]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)b3kmh1, b3kmi2, b7z713, gg2-1, mdc-3.13, nded, q9p1q1, q9uer5, q9up47, scc-s2, sccs2

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0002371bone marrow
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
453
 • 453
 • 543
 • 608
 • 654
 • 796
 • 2.45e3
 • 2.63e3
 • 3.55e3
99.17956
 • 99.17956
 • 99.01484
 • 98.89737
 • 98.81377
 • 98.55597
 • 95.55737
 • 95.23163
 • 93.55797
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002092bone marrow cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
785
 • 785
 • 862
98.57613
 • 98.57613
 • 98.43642
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
848
 • 848
98.46108
 • 98.46108
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
854
 • 854
 • 905
 • 934
 • 1.12e3
 • 1.23e3
 • 1.53e3
 • 1.69e3
 • 2.11e3
 • 2.59e3
 • 3.52e3
 • 3.87e3
 • 3.94e3
 • 4.37e3
 • 4.77e3
98.45115
 • 98.45115
 • 98.35905
 • 98.30598
 • 97.97308
 • 97.77355
 • 97.21587
 • 96.94069
 • 96.17099
 • 95.30587
 • 93.61807
 • 92.97067
 • 92.85277
 • 92.06778
 • 91.34596
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
856
 • 856
 • 1.90e3
 • 3.01e3
 • 9.88e3
98.44786
 • 98.44786
 • 96.54706
 • 94.53166
 • 82.06124
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
894
 • 894
 • 1.31e3
 • 1.61e3
98.37863
 • 98.37863
 • 97.62755
 • 97.08318
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.14e3
 • 1.14e3
97.94014
 • 97.94014
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
1.29e3
 • 1.29e3
97.65584
 • 97.65584
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.36e3
 • 1.36e3
 • 2.40e3
 • 2.87e3
97.53956
 • 97.53956
 • 95.64329
 • 94.79062
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
1.43e3
 • 1.43e3
 • 1.68e3
 • 1.69e3
 • 2.03e3
 • 2.43e3
 • 2.60e3
 • 2.66e3
 • 4.74e3
 • 5.10e3
 • 7.55e3
 • 8.38e3
97.40164
 • 97.40164
 • 96.95274
 • 96.92859
 • 96.30809
 • 95.59684
 • 95.27687
 • 95.16193
 • 91.40169
 • 90.73657
 • 86.28742
 • 84.79045
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007106chorionic villus
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
1.52e3
 • 1.52e3
97.23290
 • 97.23290
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
1.73e3
 • 1.73e3
 • 1.82e3
 • 1.82e3
 • 1.83e3
 • 1.87e3
96.86197
 • 96.86197
 • 96.70551
 • 96.69482
 • 96.68412
 • 96.60920
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007808adipose tissue of abdominal region
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.73e3
 • 1.73e3
 • 1.91e3
 • 4.08e3
96.85989
 • 96.85989
 • 96.53723
 • 92.58835
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000842mononuclear cell
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.83e3
 • 1.83e3
 • 2.89e3
96.67262
 • 96.67262
 • 94.75021
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.88e3
 • 1.88e3
96.58298
 • 96.58298
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.00e3
 • 2.00e3
 • 2.89e3
 • 3.08e3
 • 3.14e3
 • 3.22e3
 • 3.23e3
 • 3.72e3
 • 2.75e4
96.37659
 • 96.37659
 • 94.76163
 • 94.41132
 • 94.30041
 • 94.15773
 • 94.13970
 • 93.23873
 • 49.98729
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.04e3
 • 2.04e3
 • 2.14e3
 • 2.81e3
 • 6.01e3
96.29340
 • 96.29340
 • 96.11149
 • 94.90476
 • 89.09179
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.18e3
 • 2.18e3
 • 4.66e3
 • 5.44e3
 • 6.31e3
 • 6.46e3
 • 7.08e3
 • 7.60e3
 • 8.53e3
 • 1.05e4
 • 1.10e4
 • 1.14e4
 • 1.90e4
96.04446
 • 96.04446
 • 91.53031
 • 90.12437
 • 88.53756
 • 88.26390
 • 87.13794
 • 86.20088
 • 84.51816
 • 80.98936
 • 80.02806
 • 79.26452
 • 65.46457
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.24e3
 • 2.24e3
 • 2.24e3
 • 2.25e3
 • 2.45e3
 • 2.58e3
 • 2.73e3
95.94029
 • 95.94029
 • 95.93280
 • 95.92031
 • 95.55507
 • 95.32191
 • 95.04931
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001782pigmented layer of retina
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.36e3
 • 2.36e3
 • 3.12e3
 • 1.09e4
 • 1.46e4
95.71401
 • 95.71401
 • 94.33502
 • 80.25904
 • 73.54005
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
2.48e3
 • 2.48e3
95.50256
 • 95.50256
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003729mouth mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.52e3
 • 2.52e3
 • 9.73e3
95.43117
 • 95.43117
 • 82.33375
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.62e3
 • 2.62e3
95.24536
 • 95.24536
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.64e3
 • 2.64e3
 • 3.13e3
 • 3.31e3
 • 4.27e3
95.20410
 • 95.20410
 • 94.31519
 • 93.99760
 • 92.25281
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.79e3
 • 2.79e3
 • 5.00e3
 • 7.31e3
 • 8.06e3
 • 1.06e4
94.93486
 • 94.93486
 • 90.92708
 • 86.72071
 • 85.36196
 • 80.82888
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
2.97e3
 • 2.97e3
94.61269
 • 94.61269
AEIR
 • AEIR
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000104life cycle
2.99e3
 • 2.99e3
94.57984
 • 94.57984
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
3.05e3
 • 3.05e3
 • 1.29e4
94.46676
 • 94.46676
 • 76.54074
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.10e3
 • 3.10e3
 • 1.25e4
 • 2.04e4
 • 2.49e4
94.37483
 • 94.37483
 • 77.37142
 • 63.00252
 • 54.74196
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.17e3
 • 3.17e3
 • 3.76e3
 • 4.42e3
 • 4.61e3
 • 4.73e3
 • 5.63e3
 • 6.24e3
94.24280
 • 94.24280
 • 93.17221
 • 91.96994
 • 91.63076
 • 91.41911
 • 89.77747
 • 88.67782
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.27e3
 • 3.27e3
 • 7.18e3
94.07036
 • 94.07036
 • 86.96805
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.43e3
 • 3.43e3
 • 7.80e3
 • 9.44e3
 • 9.80e3
 • 1.06e4
 • 1.16e4
 • 1.26e4
 • 1.32e4
 • 1.55e4
 • 2.75e4
93.77729
 • 93.77729
 • 85.83437
 • 82.86463
 • 82.20655
 • 80.81666
 • 78.97285
 • 77.15430
 • 75.97543
 • 71.76412
 • 49.98729
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.56e3
 • 3.56e3
 • 3.73e3
 • 4.13e3
 • 4.74e3
 • 6.70e3
93.53456
 • 93.53456
 • 93.23543
 • 92.50421
 • 91.38971
 • 87.83371
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.71e3
 • 3.71e3
 • 3.80e3
 • 4.32e3
 • 4.81e3
93.27138
 • 93.27138
 • 93.09902
 • 92.14758
 • 91.25942
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
3.76e3
 • 3.76e3
93.17173
 • 93.17173
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.78e3
 • 3.78e3
 • 3.94e3
 • 4.48e3
 • 4.60e3
 • 5.42e3
 • 5.61e3
93.14100
 • 93.14100
 • 92.84183
 • 91.86813
 • 91.65464
 • 90.15688
 • 89.80967
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
3.79e3
 • 3.79e3
 • 3.94e3
 • 4.17e3
 • 4.38e3
93.11331
 • 93.11331
 • 92.85095
 • 92.42116
 • 92.04569
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001826nasal cavity mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
3.89e3
 • 3.89e3
92.94010
 • 92.94010
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.89e3
 • 3.89e3
 • 4.42e3
92.93901
 • 92.93901
 • 91.96642
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001828gingiva
 • UBERON:0000104life cycle
4.06e3
 • 4.06e3
92.63100
 • 92.63100
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.10e3
 • 4.10e3
 • 4.22e3
 • 4.62e3
 • 4.94e3
 • 5.16e3
 • 5.66e3
92.55027
 • 92.55027
 • 92.34152
 • 91.60425
 • 91.02205
 • 90.62295
 • 89.72471
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.12e3
 • 4.12e3
92.51259
 • 92.51259
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
4.13e3
 • 4.13e3
 • 4.30e3
 • 4.40e3
 • 4.58e3
 • 5.92e3
 • 6.01e3
 • 6.90e3
 • 8.48e3
 • 9.44e3
 • 9.86e3
 • 1.08e4
92.49704
 • 92.49704
 • 92.18813
 • 92.01446
 • 91.68029
 • 89.25938
 • 89.08685
 • 87.46241
 • 84.60612
 • 82.85860
 • 82.09317
 • 80.38393
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.21e3
 • 4.21e3
 • 4.97e3
 • 5.28e3
 • 5.50e3
92.35662
 • 92.35662
 • 90.98055
 • 90.41491
 • 90.00914
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.24e3
 • 4.24e3
 • 4.92e3
92.30055
 • 92.30055
 • 91.07439
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
4.33e3
 • 4.33e3
 • 6.25e3
 • 1.07e4
 • 1.09e4
 • 1.30e4
 • 1.57e4
 • 1.62e4
 • 1.66e4
92.13617
 • 92.13617
 • 88.64473
 • 80.61747
 • 80.22073
 • 76.46232
 • 71.45249
 • 70.50421
 • 69.76884
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
4.35e3
 • 4.35e3
92.10931
 • 92.10931
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.45e3
 • 4.45e3
 • 4.70e3
 • 4.92e3
 • 1.10e4
91.91312
 • 91.91312
 • 91.45872
 • 91.06914
 • 79.99644
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.48e3
 • 4.48e3
 • 5.90e3
 • 6.31e3
 • 6.69e3
 • 6.93e3
91.86553
 • 91.86553
 • 89.28139
 • 88.54876
 • 87.85202
 • 87.41840
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.49e3
 • 4.49e3
 • 5.21e3
 • 6.18e3
 • 6.60e3
 • 7.36e3
 • 8.58e3
 • 8.80e3
 • 9.06e3
 • 9.77e3
91.85064
 • 91.85064
 • 90.53670
 • 88.77656
 • 88.01625
 • 86.62953
 • 84.42027
 • 84.01168
 • 83.55508
 • 82.25657
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.61e3
 • 4.61e3
91.62729
 • 91.62729
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.68e3
 • 4.68e3
 • 4.90e3
 • 5.20e3
 • 5.20e3
 • 5.53e3
 • 5.54e3
91.50528
 • 91.50528
 • 91.09493
 • 90.55601
 • 90.55487
 • 89.96081
 • 89.94706
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
4.68e3
 • 4.68e3
 • 6.65e3
 • 7.19e3
 • 7.61e3
 • 7.98e3
 • 9.39e3
 • 1.05e4
 • 1.13e4
91.50085
 • 91.50085
 • 87.93177
 • 86.94132
 • 86.17604
 • 85.51170
 • 82.94043
 • 80.87067
 • 79.51471
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.69e3
 • 4.69e3
 • 5.60e3
 • 6.00e3
 • 6.18e3
 • 6.59e3
 • 7.26e3
 • 7.88e3
 • 8.77e3
 • 9.94e3
 • 1.93e4
91.48233
 • 91.48233
 • 89.83401
 • 89.10034
 • 88.77371
 • 88.04192
 • 86.81532
 • 85.69522
 • 84.07068
 • 81.94484
 • 64.94159
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
4.80e3
 • 4.80e3
 • 4.89e3
 • 6.30e3
 • 7.07e3
91.28826
 • 91.28826
 • 91.12947
 • 88.55247
 • 87.15975
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.02e3
 • 5.02e3
 • 5.89e3
 • 6.13e3
 • 6.14e3
 • 6.24e3
 • 7.06e3
90.88549
 • 90.88549
 • 89.31348
 • 88.87071
 • 88.85676
 • 88.66723
 • 87.18746
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
5.03e3
 • 5.03e3
90.85801
 • 90.85801
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.07e3
 • 5.07e3
 • 6.05e3
 • 7.27e3
 • 7.52e3
 • 8.26e3
 • 8.29e3
 • 1.75e4
 • 1.94e4
90.79972
 • 90.79972
 • 89.01144
 • 86.80467
 • 86.33546
 • 85.00821
 • 84.94210
 • 68.13814
 • 64.68995
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.24e3
 • 5.24e3
90.49223
 • 90.49223
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.31e3
 • 5.31e3
 • 5.49e3
 • 6.06e3
 • 6.68e3
 • 6.80e3
 • 7.37e3
90.35269
 • 90.35269
 • 90.02490
 • 89.00111
 • 87.87710
 • 87.65953
 • 86.62115
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.33e3
 • 5.33e3
 • 7.16e3
90.32605
 • 90.32605
 • 87.00314
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013473lower esophagus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.36e3
 • 5.36e3
 • 5.91e3
90.26915
 • 90.26915
 • 89.27209
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
5.45e3
 • 5.45e3
 • 7.30e3
 • 1.10e4
 • 1.12e4
90.10207
 • 90.10207
 • 86.75130
 • 79.98749
 • 79.66656
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
5.45e3
 • 5.45e3
90.09529
 • 90.09529
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.47e3
 • 5.47e3
 • 6.10e3
90.06509
 • 90.06509
 • 88.92959
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
5.49e3
 • 5.49e3
 • 5.79e3
 • 5.85e3
 • 7.74e3
90.03767
 • 90.03767
 • 89.48155
 • 89.38141
 • 85.93905
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.52e3
 • 5.52e3
 • 5.74e3
 • 6.19e3
 • 7.66e3
 • 8.96e3
89.97312
 • 89.97312
 • 89.57797
 • 88.75631
 • 86.08478
 • 83.73470
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001159sigmoid colon
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.55e3
 • 5.55e3
 • 7.74e3
 • 7.94e3
89.92438
 • 89.92438
 • 85.94760
 • 85.58189
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
5.58e3
 • 5.58e3
89.86522
 • 89.86522
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
5.62e3
 • 5.62e3
 • 6.78e3
 • 7.34e3
89.78755
 • 89.78755
 • 87.68243
 • 86.66354
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.70e3
 • 5.70e3
 • 6.30e3
 • 6.91e3
89.65394
 • 89.65394
 • 88.56827
 • 87.44806
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001259mucosa of urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
5.70e3
 • 5.70e3
89.64683
 • 89.64683
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.88e3
 • 5.88e3
89.32910
 • 89.32910
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001949gingival epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.92e3
 • 5.92e3
89.25339
 • 89.25339
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
5.93e3
 • 5.93e3
 • 6.44e3
 • 6.62e3
 • 6.86e3
 • 7.11e3
 • 7.27e3
 • 8.81e3
89.23988
 • 89.23988
 • 88.31270
 • 87.97893
 • 87.53443
 • 87.09021
 • 86.79254
 • 84.00381
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.95e3
 • 5.95e3
 • 5.96e3
 • 6.02e3
 • 6.04e3
 • 6.11e3
 • 6.38e3
89.19954
 • 89.19954
 • 89.18319
 • 89.07533
 • 89.03641
 • 88.90024
 • 88.41188
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.97e3
 • 5.97e3
 • 6.94e3
 • 7.17e3
 • 8.06e3
 • 1.17e4
89.15223
 • 89.15223
 • 87.40146
 • 86.97423
 • 85.36769
 • 78.83114
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.14e3
 • 6.14e3
 • 1.55e4
88.85616
 • 88.85616
 • 71.93022
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.17e3
 • 6.17e3
 • 6.92e3
88.80388
 • 88.80388
 • 87.43012
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.21e3
 • 6.21e3
88.73018
 • 88.73018
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
6.21e3
 • 6.21e3
 • 6.24e3
 • 7.87e3
 • 8.09e3
88.72622
 • 88.72622
 • 88.67758
 • 85.71505
 • 85.30202
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.22e3
 • 6.22e3
 • 8.25e3
 • 1.00e4
 • 1.04e4
 • 1.26e4
 • 1.35e4
 • 1.64e4
 • 2.18e4
 • 2.37e4
88.70510
 • 88.70510
 • 85.01700
 • 81.77249
 • 81.17793
 • 77.19204
 • 75.54322
 • 70.29688
 • 60.38807
 • 56.93689
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006914squamous epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.23e3
 • 6.23e3
88.68494
 • 88.68494
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.24e3
 • 6.24e3
 • 1.16e4
88.67742
 • 88.67742
 • 78.95474
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.28e3
 • 6.28e3
 • 6.38e3
 • 6.50e3
 • 6.69e3
 • 6.74e3
 • 6.85e3
88.60554
 • 88.60554
 • 88.41797
 • 88.19878
 • 87.86019
 • 87.76052
 • 87.56589
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.32e3
 • 6.32e3
88.53255
 • 88.53255
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.33e3
 • 6.33e3
 • 6.89e3
 • 7.94e3
88.50946
 • 88.50946
 • 87.49735
 • 85.58178
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.36e3
 • 6.36e3
 • 6.98e3
 • 7.18e3
 • 7.21e3
 • 8.20e3
88.44962
 • 88.44962
 • 87.32182
 • 86.95850
 • 86.90680
 • 85.10152
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.38e3
 • 6.38e3
 • 7.83e3
 • 8.78e3
88.41306
 • 88.41306
 • 85.78875
 • 84.05076
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.49e3
 • 6.49e3
 • 7.45e3
 • 7.91e3
 • 8.35e3
 • 8.50e3
88.22028
 • 88.22028
 • 86.46255
 • 85.63721
 • 84.82810
 • 84.57214
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.59e3
 • 6.59e3
88.03681
 • 88.03681
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
6.68e3
 • 6.68e3
 • 6.95e3
 • 7.07e3
 • 7.18e3
 • 7.45e3
 • 8.36e3
87.86962
 • 87.86962
 • 87.37925
 • 87.15375
 • 86.96360
 • 86.46275
 • 84.82256
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.79e3
 • 6.79e3
 • 7.12e3
87.66663
 • 87.66663
 • 87.07639
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006919tongue squamous epithelium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
6.86e3
 • 6.86e3
87.54003
 • 87.54003
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.87e3
 • 6.87e3
 • 1.08e4
 • 1.10e4
 • 1.35e4
 • 1.39e4
 • 1.51e4
 • 1.52e4
 • 1.84e4
87.52397
 • 87.52397
 • 80.37171
 • 80.08149
 • 75.42957
 • 74.74264
 • 72.51718
 • 72.40890
 • 66.59226
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.96e3
 • 6.96e3
 • 1.73e4
87.35850
 • 87.35850
 • 68.56820
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
7.12e3
 • 7.12e3
 • 7.47e3
 • 8.30e3
 • 8.45e3
 • 8.51e3
 • 8.73e3
 • 8.91e3
 • 9.70e3
 • 9.77e3
 • 1.01e4
87.07007
 • 87.07007
 • 86.44050
 • 84.93148
 • 84.65537
 • 84.54440
 • 84.13872
 • 83.82465
 • 82.38226
 • 82.25275
 • 81.56901
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.13e3
 • 7.13e3
 • 8.11e3
 • 1.23e4
87.05663
 • 87.05663
 • 85.28074
 • 77.59972
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
7.13e3
 • 7.13e3
87.05096
 • 87.05096
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
7.14e3
 • 7.14e3
 • 8.46e3
 • 8.70e3
 • 8.88e3
 • 9.91e3
87.03120
 • 87.03120
 • 84.64496
 • 84.20121
 • 83.87590
 • 82.00950
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
7.19e3
 • 7.19e3
86.93836
 • 86.93836
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.24e3
 • 7.24e3
 • 8.00e3
 • 8.88e3
 • 8.96e3
 • 9.11e3
86.85260
 • 86.85260
 • 85.48068
 • 83.88197
 • 83.73494
 • 83.45202
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.60e3
 • 7.60e3
 • 8.73e3
 • 8.93e3
 • 8.95e3
 • 9.18e3
 • 9.82e3
86.19674
 • 86.19674
 • 84.13939
 • 83.79156
 • 83.74930
 • 83.33786
 • 82.16374
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.62e3
 • 7.62e3
 • 8.83e3
 • 8.84e3
 • 1.45e4
86.15593
 • 86.15593
 • 83.97292
 • 83.94239
 • 73.73791
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.67e3
 • 7.67e3
 • 7.70e3
 • 7.90e3
 • 8.22e3
 • 8.43e3
 • 1.16e4
86.06919
 • 86.06919
 • 86.01208
 • 85.65544
 • 85.08109
 • 84.68292
 • 78.93829
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.72e3
 • 7.72e3
 • 9.26e3
85.97793
 • 85.97793
 • 83.18599
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.74e3
 • 7.74e3
 • 7.74e3
 • 7.75e3
 • 8.47e3
 • 8.60e3
 • 9.31e3
85.95392
 • 85.95392
 • 85.95044
 • 85.92065
 • 84.62771
 • 84.38124
 • 83.08877
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
7.85e3
 • 7.85e3
85.73938
 • 85.73938
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000016CS09
 • HsapDv:0000018CS11
 • HsapDv:0000017Carnegie stage 10 (human)
 • HsapDv:0000021Carnegie stage 14 (human)
 • HsapDv:0000019Carnegie stage 12 (human)
 • HsapDv:0000020CS13
 • UBERON:0000111organogenesis stage
7.92e3
 • 7.92e3
 • 8.71e3
 • 8.77e3
 • 9.35e3
 • 9.42e3
 • 1.03e4
 • 2.75e4
85.61707
 • 85.61707
 • 84.18810
 • 84.07225
 • 83.01911
 • 82.88744
 • 81.35616
 • 49.98275
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.05e3
 • 8.05e3
 • 8.05e3
 • 8.24e3
 • 8.46e3
 • 9.05e3
 • 9.57e3
85.38918
 • 85.38918
 • 85.38368
 • 85.04086
 • 84.63962
 • 83.57297
 • 82.62141
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.22e3
 • 8.22e3
 • 1.02e4
 • 1.06e4
 • 1.13e4
 • 1.25e4
 • 1.26e4
 • 1.43e4
 • 1.53e4
 • 2.67e4
85.07341
 • 85.07341
 • 81.46816
 • 80.81939
 • 79.55744
 • 77.31557
 • 77.03965
 • 74.08863
 • 72.19089
 • 51.45885
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.35e3
 • 8.35e3
 • 8.38e3
 • 8.55e3
 • 9.35e3
 • 9.92e3
84.84539
 • 84.84539
 • 84.78210
 • 84.47236
 • 83.01947
 • 81.99150
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001162cardia of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.37e3
 • 8.37e3
84.80153
 • 84.80153
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.40e3
 • 8.40e3
 • 9.55e3
 • 1.06e4
 • 1.21e4
84.74540
 • 84.74540
 • 82.64945
 • 80.83482
 • 78.06930
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.53e3
 • 8.53e3
 • 1.18e4
 • 1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.39e4
84.51391
 • 84.51391
 • 78.65735
 • 76.80003
 • 76.72444
 • 74.77247
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002080heart right ventricle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.92e3
 • 8.92e3
 • 1.78e4
 • 1.83e4
 • 1.83e4
83.80202
 • 83.80202
 • 67.68824
 • 66.78183
 • 66.76198
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.10e3
 • 9.10e3
 • 1.07e4
 • 1.12e4
 • 2.14e4
83.47681
 • 83.47681
 • 80.58025
 • 79.66616
 • 61.10806
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
9.24e3
 • 9.24e3
 • 1.31e4
83.22271
 • 83.22271
 • 76.14760
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.39e3
 • 9.39e3
 • 9.44e3
 • 9.78e3
 • 9.80e3
 • 9.84e3
82.95681
 • 82.95681
 • 82.86617
 • 82.24391
 • 82.20290
 • 82.13961
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.39e3
 • 9.39e3
 • 1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.28e4
 • 1.47e4
 • 1.49e4
 • 1.59e4
 • 1.66e4
 • 1.87e4
 • 2.11e4
 • 2.39e4
 • 2.58e4
82.95422
 • 82.95422
 • 80.46179
 • 80.43464
 • 76.81365
 • 73.38075
 • 72.85593
 • 71.15250
 • 69.90665
 • 66.02287
 • 61.62144
 • 56.66211
 • 53.22162
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.62e3
 • 9.62e3
 • 1.14e4
 • 1.24e4
 • 1.26e4
 • 1.61e4
82.53115
 • 82.53115
 • 79.33464
 • 77.45467
 • 77.20773
 • 70.71176
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.64e3
 • 9.64e3
 • 1.41e4
82.49510
 • 82.49510
 • 74.41290
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000355pharyngeal mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.66e3
 • 9.66e3
82.46528
 • 82.46528
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.70e3
 • 9.70e3
82.38182
 • 82.38182
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.86e3
 • 9.86e3
82.09655
 • 82.09655
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
9.94e3
 • 9.94e3
 • 1.06e4
 • 1.11e4
 • 1.20e4
 • 1.26e4
 • 1.30e4
 • 1.38e4
 • 1.55e4
 • 1.62e4
 • 1.63e4
 • 1.75e4
 • 2.01e4
 • 2.07e4
 • 2.08e4
81.95512
 • 81.95512
 • 80.70106
 • 79.77091
 • 78.26307
 • 77.17210
 • 76.43342
 • 74.93527
 • 71.93691
 • 70.60595
 • 70.37534
 • 68.27556
 • 63.46967
 • 62.40233
 • 62.14642
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008266periodontal ligament
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
9.98e3
 • 9.98e3
81.87487
 • 81.87487
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.06e4
 • 1.10e4
 • 1.13e4
 • 1.16e4
 • 1.46e4
 • 1.72e4
81.82035
 • 81.82035
 • 81.37191
 • 81.30793
 • 80.69267
 • 80.08843
 • 79.48801
 • 78.95896
 • 73.42011
 • 68.78290
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
1.01e4
 • 1.01e4
81.63240
 • 81.63240
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
81.54751
 • 81.54751
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
81.36769
 • 81.36769
AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
1.03e4
 • 1.03e4
81.26526
 • 81.26526
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.04e4
 • 1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.08e4
 • 1.20e4
81.21843
 • 81.21843
 • 81.12998
 • 80.56972
 • 80.51860
 • 80.47394
 • 78.28811
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
1.07e4
 • 1.07e4
80.63517
 • 80.63517
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.18e4
 • 1.37e4
 • 1.39e4
80.61896
 • 80.61896
 • 78.63792
 • 75.06791
 • 74.79590
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
1.08e4
 • 1.08e4
80.42503
 • 80.42503
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
79.66293
 • 79.66293
 • 79.54206
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.15e4
 • 1.16e4
 • 1.22e4
79.56006
 • 79.56006
 • 79.55465
 • 79.50421
 • 79.14738
 • 78.91769
 • 77.85113
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.25e4
79.42928
 • 79.42928
 • 77.35698
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.15e4
 • 1.15e4
79.14896
 • 79.14896
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.47e4
 • 1.52e4
 • 1.55e4
 • 1.56e4
 • 2.20e4
78.92919
 • 78.92919
 • 73.38215
 • 72.40229
 • 71.81454
 • 71.71089
 • 59.96326
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.26e4
 • 1.39e4
78.41944
 • 78.41944
 • 77.16641
 • 74.70199
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.26e4
 • 1.27e4
 • 1.34e4
 • 1.36e4
 • 1.41e4
77.64831
 • 77.64831
 • 77.12261
 • 76.91003
 • 75.69700
 • 75.28561
 • 74.43240
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.30e4
 • 1.34e4
 • 1.52e4
 • 1.59e4
77.49717
 • 77.49717
 • 76.37027
 • 75.59669
 • 72.40654
 • 71.03703
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.47e4
77.43941
 • 77.43941
 • 73.36828
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.46e4
77.27498
 • 77.27498
 • 73.43139
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.37e4
 • 1.40e4
 • 1.45e4
 • 1.46e4
76.69899
 • 76.69899
 • 76.52063
 • 75.18434
 • 74.56297
 • 73.57887
 • 73.53344
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.40e4
76.54306
 • 76.54306
 • 74.60897
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
76.52499
 • 76.52499
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.30e4
 • 1.30e4
 • 2.10e4
 • 2.45e4
 • 2.51e4
 • 2.72e4
76.32140
 • 76.32140
 • 61.82129
 • 55.44477
 • 54.44635
 • 50.67833
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
75.50216
 • 75.50216
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
1.35e4
 • 1.35e4
 • 1.67e4
 • 1.85e4
 • 2.02e4
75.40892
 • 75.40892
 • 69.65414
 • 66.46333
 • 63.38333
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.39e4
 • 1.51e4
 • 1.63e4
75.14422
 • 75.14422
 • 74.76299
 • 72.51404
 • 70.44059
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004263upper arm skin
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.40e4
75.08530
 • 75.08530
 • 74.66590
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.38e4
 • 1.38e4
75.00607
 • 75.00607
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.59e4
 • 1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.65e4
74.69592
 • 74.69592
 • 71.20421
 • 70.79868
 • 70.69276
 • 70.08572
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
74.41793
 • 74.41793
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.45e4
 • 1.54e4
 • 1.56e4
74.10893
 • 74.10893
 • 74.08921
 • 73.61325
 • 72.09290
 • 71.70462
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.48e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.51e4
 • 1.53e4
 • 1.92e4
 • 2.13e4
74.06324
 • 74.06324
 • 73.05007
 • 72.99377
 • 72.96163
 • 72.59035
 • 72.18719
 • 65.16899
 • 61.28067
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.43e4
 • 1.43e4
74.01707
 • 74.01707
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 1.53e4
 • 1.59e4
 • 1.61e4
73.67268
 • 73.67268
 • 72.16256
 • 71.18574
 • 70.73277
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 1.90e4
 • 2.31e4
 • 2.74e4
 • 2.99e4
73.59389
 • 73.59389
 • 65.45018
 • 58.13694
 • 50.28103
 • 45.63105
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0011876body of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.48e4
 • 1.48e4
73.15081
 • 73.15081
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001675trigeminal ganglion
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.48e4
 • 1.48e4
 • 1.55e4
 • 1.85e4
73.14896
 • 73.14896
 • 71.90916
 • 66.38816
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.52e4
 • 1.52e4
72.42944
 • 72.42944
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.58e4
 • 1.95e4
 • 2.33e4
 • 2.38e4
 • 2.67e4
 • 2.71e4
 • 2.79e4
72.07686
 • 72.07686
 • 71.27238
 • 64.56327
 • 57.74803
 • 56.74681
 • 51.59108
 • 50.70048
 • 49.32877
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.71e4
 • 1.95e4
71.78817
 • 71.78817
 • 68.95180
 • 64.62896
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000044dorsal root ganglion
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.73e4
 • 1.88e4
 • 2.06e4
70.85100
 • 70.85100
 • 68.51195
 • 65.78165
 • 62.56124
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.64e4
 • 1.64e4
 • 2.08e4
 • 2.16e4
 • 2.70e4
 • 3.21e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
70.14199
 • 70.14199
 • 62.22150
 • 60.79176
 • 51.02188
 • 41.62844
 • 41.45000
 • 41.43449
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001507biceps brachii
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.65e4
 • 1.65e4
 • 2.02e4
 • 2.82e4
70.11718
 • 70.11718
 • 63.33477
 • 48.83909
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.65e4
 • 1.65e4
 • 1.82e4
 • 1.92e4
 • 1.99e4
 • 2.29e4
 • 2.76e4
 • 2.77e4
 • 2.77e4
70.03781
 • 70.03781
 • 66.96210
 • 65.10256
 • 63.90956
 • 58.39466
 • 49.85140
 • 49.72324
 • 49.69638
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.66e4
 • 1.66e4
 • 1.85e4
 • 1.92e4
 • 2.04e4
 • 2.50e4
 • 2.86e4
69.87665
 • 69.87665
 • 66.41215
 • 65.09306
 • 63.02693
 • 54.56843
 • 47.99820
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
 • 1.72e4
 • 2.23e4
 • 2.57e4
 • 2.71e4
 • 2.80e4
 • 2.82e4
 • 2.90e4
69.39822
 • 69.39822
 • 68.81770
 • 59.45331
 • 53.32518
 • 50.80420
 • 49.17297
 • 48.73764
 • 47.35907
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000023oocyte
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
69.19892
 • 69.19892
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005343cortical plate
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
 • 1.73e4
69.13672
 • 69.13672
 • 68.59246
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
 • 2.06e4
 • 2.11e4
 • 2.18e4
 • 2.49e4
 • 2.75e4
69.05890
 • 69.05890
 • 62.59030
 • 61.75035
 • 60.40981
 • 54.85108
 • 50.13768
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.71e4
 • 1.71e4
 • 1.82e4
 • 1.84e4
 • 1.90e4
 • 1.99e4
 • 2.48e4
 • 3.02e4
69.02917
 • 69.02917
 • 66.93634
 • 66.60492
 • 65.48104
 • 63.87425
 • 54.92414
 • 45.16342
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.71e4
 • 1.71e4
 • 1.75e4
 • 1.83e4
 • 1.99e4
 • 2.24e4
 • 2.55e4
 • 2.61e4
68.92935
 • 68.92935
 • 68.26970
 • 66.76868
 • 63.77051
 • 59.28737
 • 53.61267
 • 52.64208
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.73e4
 • 1.73e4
 • 1.82e4
 • 1.82e4
 • 1.96e4
 • 2.09e4
68.60811
 • 68.60811
 • 66.98097
 • 66.87679
 • 64.45654
 • 62.04524
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.73e4
 • 1.73e4
 • 1.85e4
 • 1.98e4
 • 2.00e4
 • 2.03e4
 • 2.18e4
68.60811
 • 68.60811
 • 66.32147
 • 64.07283
 • 63.73539
 • 63.05363
 • 60.45185
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.79e4
 • 1.79e4
 • 2.64e4
 • 2.78e4
 • 2.85e4
67.47841
 • 67.47841
 • 52.13968
 • 49.53193
 • 48.24836
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.79e4
 • 1.79e4
 • 2.53e4
 • 2.55e4
 • 2.65e4
 • 3.21e4
67.46918
 • 67.46918
 • 54.06741
 • 53.66280
 • 51.96350
 • 41.65686
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001831parotid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 1.84e4
67.37890
 • 67.37890
 • 66.61316
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004811endometrium epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.81e4
 • 1.81e4
67.09778
 • 67.09778
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006922cervix squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.84e4
 • 1.84e4
66.63814
 • 66.63814
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.84e4
 • 1.84e4
 • 1.86e4
 • 1.92e4
 • 2.16e4
66.58025
 • 66.58025
 • 66.28119
 • 65.18288
 • 60.69885
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.84e4
 • 1.84e4
 • 1.86e4
 • 2.02e4
 • 2.20e4
 • 2.87e4
 • 3.24e4
66.53434
 • 66.53434
 • 66.26203
 • 63.36913
 • 60.11095
 • 47.86159
 • 41.10668
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.87e4
 • 1.87e4
 • 1.91e4
 • 1.95e4
 • 2.02e4
 • 2.10e4
 • 2.46e4
 • 2.53e4
66.08710
 • 66.08710
 • 65.29861
 • 64.56847
 • 63.32100
 • 61.85011
 • 55.27311
 • 53.96971
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.91e4
 • 1.91e4
 • 2.87e4
 • 2.97e4
 • 3.12e4
 • 3.15e4
65.23441
 • 65.23441
 • 47.94034
 • 46.13103
 • 43.40267
 • 42.83718
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 1.94e4
 • 1.97e4
 • 2.02e4
 • 2.04e4
 • 2.08e4
65.21521
 • 65.21521
 • 64.68388
 • 64.26888
 • 63.24512
 • 62.92044
 • 62.24007
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
 • 2.08e4
 • 2.11e4
 • 2.11e4
 • 2.20e4
 • 2.48e4
 • 2.68e4
 • 3.06e4
 • 3.12e4
 • 3.12e4
 • 3.23e4
 • 3.24e4
64.57731
 • 64.57731
 • 62.22097
 • 61.62105
 • 61.59290
 • 60.11224
 • 54.91106
 • 51.36018
 • 44.50772
 • 43.41491
 • 43.26334
 • 41.25684
 • 41.10880
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.95e4
 • 1.95e4
 • 2.01e4
 • 2.04e4
 • 2.11e4
 • 2.11e4
 • 2.80e4
 • 3.25e4
64.51585
 • 64.51585
 • 63.51602
 • 62.93564
 • 61.66866
 • 61.66387
 • 49.19117
 • 40.96834
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.96e4
 • 1.96e4
 • 1.99e4
 • 2.11e4
 • 2.19e4
 • 2.22e4
64.44561
 • 64.44561
 • 63.81737
 • 61.61836
 • 60.23897
 • 59.66082
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.99e4
 • 1.99e4
 • 2.26e4
 • 2.54e4
63.79881
 • 63.79881
 • 58.97289
 • 53.83112
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.04e4
 • 2.11e4
 • 2.13e4
63.58189
 • 63.58189
 • 63.03449
 • 61.67528
 • 61.23232
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.09e4
 • 2.24e4
 • 2.34e4
 • 2.38e4
 • 2.58e4
 • 2.62e4
 • 2.90e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
63.45405
 • 63.45405
 • 62.12989
 • 59.25284
 • 57.42981
 • 56.84536
 • 53.07924
 • 52.50601
 • 47.35473
 • 41.60297
 • 41.57737
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
2.04e4
 • 2.04e4
 • 2.09e4
 • 2.15e4
62.86913
 • 62.86913
 • 62.01838
 • 60.96217
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.11e4
 • 2.11e4
 • 2.18e4
 • 2.22e4
 • 2.23e4
 • 3.22e4
61.66354
 • 61.66354
 • 60.41791
 • 59.73964
 • 59.44365
 • 41.51451
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003379cardiac muscle of right atrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
 • 2.26e4
 • 2.28e4
60.49290
 • 60.49290
 • 59.01164
 • 58.59773
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.29e4
 • 2.29e4
 • 2.34e4
 • 2.46e4
58.36112
 • 58.36112
 • 57.43625
 • 55.36866
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
 • 2.59e4
 • 3.09e4
 • 3.23e4
54.74244
 • 54.74244
 • 52.88943
 • 43.84877
 • 41.31437
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001897dorsal plus ventral thalamus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.50e4
 • 2.50e4
 • 2.75e4
 • 2.91e4
54.54431
 • 54.54431
 • 50.12330
 • 47.23918
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001896medulla oblongata
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.54e4
 • 2.54e4
 • 2.68e4
 • 2.85e4
53.85705
 • 53.85705
 • 51.41077
 • 48.26403
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004502skeletal muscle tissue of biceps brachii
 • HsapDv:0000093human aged stage
2.57e4
 • 2.57e4
53.28032
 • 53.28032
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.58e4
 • 2.58e4
 • 2.88e4
 • 3.09e4
 • 3.12e4
 • 3.15e4
53.14240
 • 53.14240
 • 47.76042
 • 43.89982
 • 43.27916
 • 42.76027
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001906subthalamic nucleus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.61e4
 • 2.61e4
 • 3.25e4
52.63345
 • 52.63345
 • 40.94452
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.68e4
 • 2.68e4
51.28702
 • 51.28702
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001891midbrain
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.72e4
 • 2.72e4
 • 3.24e4
50.65212
 • 50.65212
 • 41.20272
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002116ileum
 • UBERON:0000104life cycle
2.75e4
 • 2.75e4
49.99364
 • 49.99364
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002691ventral tegmental area
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.78e4
 • 2.78e4
 • 2.89e4
49.45836
 • 49.45836
 • 47.51990
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013554Brodmann (1909) area 23
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.94e4
 • 2.94e4
46.63414
 • 46.63414
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.03e4
 • 3.03e4
 • 3.09e4
 • 3.16e4
44.96836
 • 44.96836
 • 43.85589
 • 42.54317
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.08e4
 • 3.08e4
44.07544
 • 44.07544
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005363inferior vagus X ganglion
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.09e4
 • 3.09e4
43.89081
 • 43.89081
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS47257 (CCDS47257.1), CCDS47258 (CCDS47258.1), CCDS68933 (CCDS68933.1)
EMBLAC008475, AC027320, AC035144, AF070671, AF098933, AF099935, AF099936, AK001850, AK001931, AK301281, BC005352, BC007014, CH471086, CR457137, KF457979
EnsemblENSG00000145779 (TNFAIP8)
HGNCHGNC:17260 (TNFAIP8)
OncoMXTNFAIP8 (TNFAIP8)
Uniprot/SPTREMBLD6RCM8, D6RCM8_HUMAN, E5RIJ3, E5RIJ3_HUMAN, J3KQT8, J3KQT8_HUMAN
Uniprot/SWISSPROTO95379, TFIP8_HUMAN

Do not show this banner again