H. sapiens Gene: PRKACG - ENSG00000165059 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000165059
NamePRKACG
Descriptionprotein kinase, cAMP-dependent, gamma catalytic subunit [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9382]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)bdplt19, kapg, o60850, pkacg, q5vz02, q86yi1

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreSources
UBERON:0000173amniotic fluid
 • UBERON:0007220late embryonic stage
3.59e3
 • 3.59e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
4.47e3
 • 4.47e3
 • 8.49e3
 • 1.12e4
 • 1.16e4
 • 1.44e4
 • 1.88e4
 • 2.48e4
 • 2.55e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.32e3
 • 5.32e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.04e3
 • 6.04e3
 • 6.08e3
 • 7.20e3
 • 9.05e3
 • 1.42e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.06e3
 • 6.06e3
 • 6.96e3
 • 7.21e3
 • 7.67e3
 • 7.93e3
 • 8.03e3
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.56e3
 • 7.56e3
 • 1.86e4
 • 2.05e4
 • 2.40e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.68e4
 • 2.19e4
 • 2.37e4
 • 2.43e4
 • 2.60e4
 • 4.63e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003027cingulate cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
AEIR
 • AEIR
CL:0000015male germ cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.12e4
 • 1.23e4
 • 2.02e4
 • 2.29e4
 • 2.47e4
 • 2.49e4
 • 2.75e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002336buccal mucosa cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000995uterus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
 • 2.07e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 2.49e4
 • 2.55e4
 • 2.61e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
 • 3.09e4
 • 3.62e4
 • 3.76e4
 • 3.99e4
 • 4.14e4
 • 4.24e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002031epithelium of bronchus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 2.04e4
 • 2.20e4
 • 2.33e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001159sigmoid colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.55e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.59e4
 • 1.59e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
 • 2.82e4
 • 2.98e4
 • 3.76e4
 • 3.83e4
 • 4.56e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 2.71e4
 • 3.01e4
 • 3.24e4
 • 3.73e4
 • 4.23e4
 • 4.58e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008188tendon of biceps brachii
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.97e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 2.52e4
 • 2.61e4
 • 2.68e4
 • 3.82e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.83e4
 • 1.83e4
 • 2.28e4
 • 2.88e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.84e4
 • 1.84e4
 • 2.24e4
 • 2.38e4
 • 4.05e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.86e4
 • 2.67e4
 • 2.90e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.85e4
 • 1.85e4
 • 2.17e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002108small intestine
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.86e4
 • 1.86e4
 • 2.63e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.87e4
 • 1.87e4
 • 1.91e4
 • 2.72e4
 • 2.92e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.87e4
 • 1.87e4
 • 3.44e4
 • 3.98e4
 • 4.01e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • UBERON:0000104life cycle
1.89e4
 • 1.89e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 1.90e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.94e4
 • 1.94e4
 • 1.95e4
 • 2.29e4
 • 2.36e4
 • 3.29e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.96e4
 • 1.96e4
 • 2.58e4
 • 2.90e4
 • 3.03e4
 • 3.04e4
 • 3.08e4
 • 3.91e4
 • 4.03e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.96e4
 • 1.96e4
 • 2.40e4
 • 2.93e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.34e4
 • 2.40e4
 • 2.40e4
 • 2.63e4
 • 2.68e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.05e4
 • 2.05e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.75e4
 • 2.85e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.10e4
 • 2.10e4
 • 2.21e4
 • 2.99e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.21e4
 • 2.21e4
 • 2.31e4
 • 2.34e4
 • 2.39e4
 • 2.39e4
 • 3.07e4
 • 3.46e4
 • 3.54e4
 • 3.69e4
 • 3.85e4
 • 3.91e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.29e4
 • 2.29e4
 • 2.50e4
 • 3.05e4
 • 3.07e4
 • 3.11e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.29e4
 • 2.29e4
 • 3.07e4
 • 3.13e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
2.32e4
 • 2.32e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.35e4
 • 2.35e4
 • 2.89e4
 • 3.46e4
 • 4.22e4
 • 4.53e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007808adipose tissue of abdominal region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.39e4
 • 2.39e4
 • 2.86e4
 • 3.13e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001896medulla oblongata
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.45e4
 • 2.45e4
 • 2.61e4
 • 2.65e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.46e4
 • 2.46e4
 • 2.49e4
 • 3.57e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
 • 3.22e4
 • 4.02e4
 • 4.19e4
 • 4.34e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.47e4
 • 2.47e4
 • 2.49e4
 • 2.52e4
 • 2.57e4
 • 2.57e4
 • 3.18e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.48e4
 • 2.48e4
 • 2.50e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.52e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.53e4
 • 2.53e4
 • 3.15e4
 • 3.34e4
 • 3.48e4
 • 4.14e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001891midbrain
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.53e4
 • 2.53e4
 • 2.56e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.59e4
 • 2.59e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.65e4
 • 2.65e4
 • 2.83e4
 • 2.88e4
 • 3.10e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.66e4
 • 2.66e4
 • 3.88e4
 • 3.89e4
 • 3.94e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.72e4
 • 2.72e4
 • 3.53e4
 • 4.09e4
 • 4.61e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
2.72e4
 • 2.72e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.78e4
 • 2.78e4
 • 3.72e4
 • 3.74e4
 • 3.81e4
 • 3.93e4
 • 4.21e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.81e4
 • 2.81e4
 • 3.02e4
 • 3.06e4
 • 3.12e4
 • 3.13e4
 • 3.19e4
 • 3.83e4
 • 3.85e4
 • 4.22e4
 • 4.24e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.86e4
 • 2.86e4
 • 2.92e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.41e4
 • 3.41e4
 • 4.00e4
 • 4.26e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.76e4
 • 3.76e4
 • 3.82e4
 • 3.92e4
 • 4.19e4
 • 4.27e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.77e4
 • 3.77e4
 • 4.21e4
 • 4.23e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.17e4
 • 4.17e4
 • 4.48e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.22e4
 • 4.22e4
 • 4.29e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation
Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.
Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS6625 (CCDS6625.1)
EMBLAJ001597, AL162730, BC039888, DQ667175, M34182
EnsemblENSG00000165059 (PRKACG)
HGNCHGNC:9382 (PRKACG)
Uniprot/SWISSPROTKAPCG_HUMAN, P22612

Do not show this banner again