H. sapiens Gene: AC002398.9 - ENSG00000188223 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000188223
NameAC002398.9
Description-
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000104life cycle
3.22e3
 • 3.22e3
 • 5.26e3
 • 9.88e3
 • 1.09e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
 • 1.36e4
94.15
 • 94.15
 • 90.45
 • 82.07
 • 80.18
 • 76.45
 • 76.06
 • 75.30
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
6.27e3
 • 6.27e3
 • 8.20e3
 • 1.33e4
88.61
 • 88.61
 • 85.11
 • 75.79
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.83e3
 • 6.83e3
 • 8.15e3
 • 1.18e4
 • 1.49e4
 • 1.66e4
 • 2.00e4
 • 3.14e4
87.61
 • 87.61
 • 85.21
 • 78.52
 • 73.01
 • 69.90
 • 63.74
 • 43.02
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.89e3
 • 6.89e3
 • 1.17e4
 • 1.55e4
 • 1.72e4
 • 1.90e4
 • 2.21e4
 • 2.36e4
87.48
 • 87.48
 • 78.84
 • 71.79
 • 68.73
 • 65.55
 • 59.86
 • 57.06
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.13e3
 • 7.13e3
87.06
 • 87.06
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
7.37e3
 • 7.37e3
86.63
 • 86.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
7.62e3
 • 7.62e3
 • 2.35e4
86.16
 • 86.16
 • 57.29
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
7.63e3
 • 7.63e3
 • 9.95e3
 • 1.08e4
 • 1.10e4
 • 1.21e4
 • 1.22e4
 • 1.43e4
 • 2.27e4
86.15
 • 86.15
 • 81.93
 • 80.32
 • 80.04
 • 77.95
 • 77.85
 • 73.97
 • 58.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.95e3
 • 7.95e3
 • 8.13e3
 • 8.95e3
 • 9.58e3
 • 9.95e3
 • 1.06e4
 • 1.22e4
85.56
 • 85.56
 • 85.25
 • 83.76
 • 82.61
 • 81.93
 • 80.74
 • 77.77
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.15e3
 • 8.15e3
 • 9.97e3
 • 9.99e3
 • 1.08e4
 • 1.12e4
85.21
 • 85.21
 • 81.90
 • 81.86
 • 80.35
 • 79.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.23e3
 • 8.23e3
 • 1.08e4
 • 1.10e4
 • 1.13e4
 • 1.26e4
85.07
 • 85.07
 • 80.39
 • 80.03
 • 79.55
 • 77.20
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
8.25e3
 • 8.25e3
85.01
 • 85.01
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.45e3
 • 8.45e3
 • 9.96e3
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.36e4
 • 1.45e4
84.65
 • 84.65
 • 81.92
 • 79.75
 • 79.72
 • 75.23
 • 73.70
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.69e3
 • 8.69e3
84.22
 • 84.22
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.80e3
 • 8.80e3
 • 1.06e4
 • 1.11e4
 • 1.13e4
 • 1.29e4
 • 1.35e4
84.03
 • 84.03
 • 80.67
 • 79.92
 • 79.47
 • 76.56
 • 75.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.88e3
 • 8.88e3
 • 8.99e3
 • 9.19e3
 • 9.22e3
 • 9.41e3
 • 9.83e3
83.88
 • 83.88
 • 83.68
 • 83.32
 • 83.27
 • 82.92
 • 82.15
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
9.01e3
 • 9.01e3
 • 9.46e3
 • 1.48e4
 • 1.83e4
83.65
 • 83.65
 • 82.83
 • 73.05
 • 66.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
9.02e3
 • 9.02e3
 • 9.03e3
 • 9.67e3
 • 9.99e3
 • 1.11e4
83.62
 • 83.62
 • 83.61
 • 82.45
 • 81.85
 • 79.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
9.32e3
 • 9.32e3
 • 1.14e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
 • 1.36e4
 • 1.36e4
83.08
 • 83.08
 • 79.22
 • 76.70
 • 76.31
 • 75.27
 • 75.25
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.36e3
 • 9.36e3
 • 1.05e4
 • 1.13e4
 • 1.15e4
 • 1.24e4
83.01
 • 83.01
 • 80.87
 • 79.53
 • 79.14
 • 77.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
9.40e3
 • 9.40e3
 • 1.04e4
82.93
 • 82.93
 • 81.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
9.55e3
 • 9.55e3
 • 1.01e4
 • 1.11e4
 • 1.30e4
 • 1.43e4
 • 1.64e4
 • 2.11e4
82.66
 • 82.66
 • 81.70
 • 79.83
 • 76.42
 • 74.06
 • 70.21
 • 61.74
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.94e3
 • 9.94e3
 • 1.04e4
 • 1.06e4
 • 1.10e4
 • 1.19e4
81.96
 • 81.96
 • 81.04
 • 80.82
 • 79.94
 • 78.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.95e3
 • 9.95e3
 • 1.04e4
 • 1.10e4
 • 1.11e4
 • 1.14e4
 • 1.15e4
81.93
 • 81.93
 • 81.03
 • 80.02
 • 79.90
 • 79.36
 • 79.16
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.98e3
 • 9.98e3
 • 1.12e4
 • 1.19e4
 • 1.23e4
 • 1.29e4
81.87
 • 81.87
 • 79.61
 • 78.41
 • 77.59
 • 76.61
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.02e4
 • 1.08e4
 • 1.19e4
 • 1.21e4
 • 1.41e4
81.84
 • 81.84
 • 81.49
 • 80.38
 • 78.38
 • 78.11
 • 74.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.07e4
 • 1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.31e4
 • 1.47e4
81.79
 • 81.79
 • 80.58
 • 80.28
 • 80.14
 • 76.26
 • 73.34
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.12e4
 • 1.22e4
 • 1.60e4
81.73
 • 81.73
 • 79.70
 • 77.81
 • 70.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.11e4
 • 1.26e4
 • 1.33e4
 • 1.35e4
81.64
 • 81.64
 • 79.81
 • 77.16
 • 75.86
 • 75.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.08e4
 • 1.14e4
 • 1.20e4
81.36
 • 81.36
 • 80.47
 • 79.24
 • 78.14
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005343cortical plate
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 2.06e4
81.27
 • 81.27
 • 62.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.12e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
81.26
 • 81.26
 • 79.74
 • 79.20
 • 78.83
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
81.26
 • 81.26
AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.23e4
81.21
 • 81.21
 • 77.74
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
81.12
 • 81.12
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.14e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
 • 1.33e4
 • 1.37e4
81.07
 • 81.07
 • 79.32
 • 77.33
 • 76.79
 • 75.92
 • 75.18
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
1.04e4
 • 1.04e4
81.06
 • 81.06
AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.37e4
80.96
 • 80.96
 • 75.22
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.22e4
 • 1.23e4
 • 1.51e4
80.94
 • 80.94
 • 78.19
 • 78.18
 • 77.87
 • 77.65
 • 72.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.18e4
 • 1.21e4
 • 1.29e4
 • 2.73e4
80.93
 • 80.93
 • 78.62
 • 77.97
 • 76.53
 • 50.43
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.19e4
 • 1.23e4
 • 1.30e4
 • 1.91e4
80.67
 • 80.67
 • 78.46
 • 77.62
 • 76.36
 • 65.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.17e4
80.62
 • 80.62
 • 78.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
80.57
 • 80.57
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.17e4
 • 1.18e4
 • 1.36e4
79.98
 • 79.98
 • 79.96
 • 78.85
 • 78.50
 • 75.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.17e4
 • 1.26e4
 • 1.29e4
79.83
 • 79.83
 • 78.73
 • 77.19
 • 76.53
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.16e4
 • 1.41e4
 • 2.14e4
79.75
 • 79.75
 • 79.43
 • 79.31
 • 79.27
 • 79.00
 • 74.36
 • 61.19
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 1.21e4
 • 1.24e4
 • 1.30e4
 • 1.34e4
79.71
 • 79.71
 • 79.41
 • 78.01
 • 77.49
 • 76.46
 • 75.70
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013473lower esophagus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.89e4
79.68
 • 79.68
 • 65.62
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.24e4
 • 1.32e4
 • 1.37e4
 • 1.43e4
 • 1.76e4
79.55
 • 79.55
 • 77.52
 • 76.06
 • 75.13
 • 74.07
 • 68.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.17e4
 • 1.19e4
 • 1.24e4
 • 1.27e4
 • 1.41e4
79.45
 • 79.45
 • 78.71
 • 78.47
 • 77.40
 • 76.96
 • 74.47
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.15e4
 • 1.16e4
 • 1.17e4
 • 1.21e4
 • 1.21e4
79.36
 • 79.36
 • 79.09
 • 78.87
 • 78.75
 • 78.10
 • 78.02
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.27e4
79.33
 • 79.33
 • 76.85
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
79.31
 • 79.31
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.20e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
 • 1.32e4
79.28
 • 79.28
 • 78.24
 • 77.39
 • 76.83
 • 76.05
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • UBERON:0000104life cycle
1.14e4
 • 1.14e4
79.25
 • 79.25
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.15e4
 • 1.15e4
79.18
 • 79.18
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.27e4
 • 1.29e4
 • 1.66e4
79.06
 • 79.06
 • 78.32
 • 78.22
 • 76.95
 • 76.55
 • 69.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.29e4
 • 1.59e4
 • 3.28e4
78.99
 • 78.99
 • 76.55
 • 71.10
 • 40.42
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.27e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.44e4
 • 1.45e4
78.91
 • 78.91
 • 76.86
 • 76.81
 • 76.64
 • 73.87
 • 73.76
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 2.02e4
78.78
 • 78.78
 • 63.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.76e4
 • 2.39e4
 • 4.49e4
78.67
 • 78.67
 • 68.04
 • 56.65
 • 18.54
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.26e4
 • 1.32e4
 • 1.46e4
 • 1.59e4
78.45
 • 78.45
 • 77.09
 • 76.03
 • 73.45
 • 71.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.30e4
 • 1.33e4
 • 1.34e4
 • 1.46e4
 • 1.67e4
78.41
 • 78.41
 • 76.37
 • 75.90
 • 75.65
 • 73.48
 • 69.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.28e4
 • 1.36e4
 • 1.45e4
 • 1.63e4
78.36
 • 78.36
 • 76.73
 • 75.39
 • 73.72
 • 70.43
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.22e4
 • 1.24e4
 • 1.30e4
78.34
 • 78.34
 • 78.13
 • 78.09
 • 77.92
 • 77.55
 • 76.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.31e4
 • 1.44e4
78.33
 • 78.33
 • 76.29
 • 73.93
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.19e4
 • 1.19e4
 • 2.92e4
78.30
 • 78.30
 • 47.03
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.69e4
78.25
 • 78.25
 • 77.89
 • 77.78
 • 69.30
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.34e4
 • 1.35e4
 • 1.37e4
 • 1.38e4
 • 1.43e4
77.97
 • 77.97
 • 75.60
 • 75.46
 • 75.19
 • 74.94
 • 73.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.24e4
 • 1.26e4
 • 1.44e4
 • 1.78e4
77.95
 • 77.95
 • 77.47
 • 77.06
 • 73.84
 • 67.61
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.29e4
 • 1.39e4
 • 1.40e4
 • 1.81e4
77.95
 • 77.95
 • 76.66
 • 74.73
 • 74.50
 • 67.08
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.29e4
 • 1.34e4
 • 1.52e4
77.85
 • 77.85
 • 76.62
 • 75.69
 • 72.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.31e4
 • 1.39e4
77.66
 • 77.66
 • 76.26
 • 74.68
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
77.58
 • 77.58
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.35e4
 • 1.36e4
 • 1.39e4
 • 1.39e4
77.53
 • 77.53
 • 75.41
 • 75.37
 • 74.82
 • 74.81
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
 • 1.45e4
 • 1.45e4
 • 1.46e4
 • 1.50e4
 • 1.79e4
77.35
 • 77.35
 • 76.69
 • 73.71
 • 73.63
 • 73.54
 • 72.78
 • 67.47
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
77.30
 • 77.30
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
 • 1.37e4
 • 1.41e4
 • 1.43e4
 • 1.43e4
77.23
 • 77.23
 • 76.67
 • 75.09
 • 74.47
 • 74.12
 • 74.01
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.46e4
 • 1.48e4
 • 1.55e4
 • 1.60e4
 • 1.98e4
 • 3.46e4
77.09
 • 77.09
 • 73.54
 • 73.15
 • 71.94
 • 71.04
 • 64.12
 • 37.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.37e4
76.92
 • 76.92
 • 75.06
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
 • 1.31e4
 • 1.41e4
 • 1.56e4
76.71
 • 76.71
 • 76.49
 • 76.18
 • 74.42
 • 71.72
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.30e4
 • 1.31e4
 • 1.33e4
 • 1.38e4
 • 1.39e4
76.64
 • 76.64
 • 76.39
 • 76.22
 • 75.81
 • 74.90
 • 74.67
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.31e4
 • 1.45e4
 • 1.60e4
 • 1.69e4
76.51
 • 76.51
 • 76.27
 • 73.64
 • 71.03
 • 69.37
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.37e4
 • 1.39e4
 • 1.40e4
 • 1.43e4
 • 1.57e4
76.28
 • 76.28
 • 75.10
 • 74.80
 • 74.53
 • 74.04
 • 71.43
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005386olfactory segment of nasal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.31e4
 • 1.31e4
76.26
 • 76.26
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.34e4
 • 1.35e4
 • 1.45e4
 • 1.45e4
76.19
 • 76.19
 • 75.73
 • 75.58
 • 73.76
 • 73.61
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.32e4
 • 1.40e4
 • 1.60e4
 • 1.63e4
76.16
 • 76.16
 • 76.05
 • 74.50
 • 70.98
 • 70.44
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.42e4
 • 1.43e4
 • 1.45e4
 • 1.47e4
 • 1.56e4
76.10
 • 76.10
 • 74.16
 • 74.13
 • 73.73
 • 73.31
 • 71.75
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.34e4
 • 1.37e4
 • 1.38e4
 • 1.39e4
 • 1.44e4
75.91
 • 75.91
 • 75.68
 • 75.11
 • 74.95
 • 74.72
 • 73.83
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.35e4
 • 1.52e4
 • 1.72e4
 • 2.01e4
75.67
 • 75.67
 • 75.59
 • 75.50
 • 72.49
 • 68.69
 • 63.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.57e4
75.61
 • 75.61
 • 71.42
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
 • 1.82e4
 • 2.48e4
 • 2.54e4
 • 4.73e4
75.55
 • 75.55
 • 66.90
 • 54.93
 • 53.81
 • 14.16
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.38e4
 • 1.38e4
 • 1.39e4
 • 1.43e4
 • 1.50e4
 • 1.56e4
 • 1.85e4
74.96
 • 74.96
 • 74.73
 • 74.09
 • 72.72
 • 71.73
 • 66.43
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.59e4
74.66
 • 74.66
 • 71.16
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.40e4
 • 1.40e4
 • 2.22e4
74.54
 • 74.54
 • 59.60
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.41e4
 • 1.48e4
 • 1.51e4
 • 1.57e4
 • 1.62e4
74.50
 • 74.50
 • 74.35
 • 73.14
 • 72.63
 • 71.56
 • 70.54
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.42e4
 • 1.42e4
 • 1.42e4
 • 1.46e4
 • 1.63e4
 • 1.64e4
74.15
 • 74.15
 • 74.13
 • 73.58
 • 70.49
 • 70.17
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
72.56
 • 72.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.53e4
 • 1.53e4
 • 1.86e4
 • 2.11e4
 • 2.34e4
 • 2.37e4
 • 2.64e4
72.18
 • 72.18
 • 66.26
 • 61.65
 • 57.44
 • 57.00
 • 52.14
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.66e4
72.04
 • 72.04
 • 69.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
 • 1.65e4
 • 1.66e4
 • 1.84e4
 • 1.88e4
 • 1.92e4
71.50
 • 71.50
 • 70.13
 • 69.84
 • 66.64
 • 65.83
 • 65.15
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.60e4
 • 1.60e4
71.01
 • 71.01
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.60e4
 • 1.60e4
 • 1.76e4
 • 1.91e4
 • 2.28e4
70.89
 • 70.89
 • 68.02
 • 65.39
 • 58.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.74e4
 • 1.74e4
68.39
 • 68.39
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
 • 1.83e4
 • 1.83e4
 • 2.06e4
 • 2.08e4
67.71
 • 67.71
 • 66.73
 • 66.70
 • 62.65
 • 62.20
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.99e4
 • 1.99e4
63.82
 • 63.82
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.00e4
 • 2.00e4
63.65
 • 63.65
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.31e4
 • 2.31e4
58.02
 • 58.02
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.40e4
 • 2.40e4
 • 2.66e4
 • 2.93e4
56.34
 • 56.34
 • 51.68
 • 46.83
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.52e4
 • 2.52e4
54.28
 • 54.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.04e4
 • 3.04e4
44.75
 • 44.75
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.42e4
 • 3.42e4
 • 3.55e4
37.92
 • 37.92
 • 35.50
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.95e4
 • 3.95e4
28.21
 • 28.21
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

EnsemblENSG00000188223 (AC002398.9)
EMBLAC002398, AD000671, KC877720, KC877725
OncoMXENSG00000188223 (AC002398.9)
Uniprot/SPTREMBLK7ERS5, K7ERS5_HUMAN

Do not show this banner again