H. sapiens Gene: RP11-802E16.3 - ENSG00000255031 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000255031
NameRP11-802E16.3
Description-
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000104life cycle
162
 • 162
99.70760
 • 99.70760
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
217
 • 217
 • 5.20e3
 • 2.06e4
99.60692
 • 99.60692
 • 90.56149
 • 62.58599
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
643
 • 643
 • 5.70e3
 • 1.29e4
 • 1.39e4
 • 1.83e4
 • 1.96e4
 • 2.28e4
98.83324
 • 98.83324
 • 89.65893
 • 76.57350
 • 74.83927
 • 66.75021
 • 64.46960
 • 58.62840
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
843
 • 843
 • 3.15e3
 • 4.02e3
 • 4.15e3
98.47081
 • 98.47081
 • 94.28726
 • 92.69914
 • 92.45847
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.28e3
 • 1.28e3
 • 2.57e3
 • 2.62e3
 • 2.77e3
 • 2.90e3
 • 3.10e3
97.67898
 • 97.67898
 • 95.33700
 • 95.23960
 • 94.97187
 • 94.72838
 • 94.37418
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.38e3
 • 1.38e3
 • 2.48e3
 • 3.36e3
 • 3.40e3
 • 3.80e3
97.49737
 • 97.49737
 • 95.49054
 • 93.89817
 • 93.83232
 • 93.09273
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.84e3
 • 1.84e3
 • 5.68e3
 • 5.89e3
 • 5.98e3
 • 6.65e3
96.66194
 • 96.66194
 • 89.68844
 • 89.31386
 • 89.14981
 • 87.92336
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.00e3
 • 2.00e3
 • 2.13e3
 • 2.58e3
 • 2.70e3
 • 3.07e3
 • 3.14e3
 • 3.16e3
96.36186
 • 96.36186
 • 96.12829
 • 95.32051
 • 95.10490
 • 94.42835
 • 94.30012
 • 94.26368
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.06e3
 • 2.06e3
96.25331
 • 96.25331
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.12e3
 • 2.12e3
 • 3.27e3
96.14429
 • 96.14429
 • 94.06669
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.46e3
 • 2.46e3
 • 2.55e3
 • 2.78e3
 • 2.79e3
 • 2.79e3
 • 5.35e3
95.53696
 • 95.53696
 • 95.37516
 • 94.94483
 • 94.93515
 • 94.93440
 • 90.28709
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.50e3
 • 2.50e3
 • 5.04e3
95.45467
 • 95.45467
 • 90.84205
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.54e3
 • 2.54e3
 • 4.27e3
 • 4.70e3
 • 4.79e3
 • 4.86e3
 • 4.93e3
95.38883
 • 95.38883
 • 92.23998
 • 91.47203
 • 91.30146
 • 91.17021
 • 91.05608
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.98e3
 • 2.98e3
 • 3.02e3
 • 3.18e3
 • 3.86e3
94.58278
 • 94.58278
 • 94.50979
 • 94.22151
 • 92.98694
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.34e3
 • 3.34e3
93.94335
 • 93.94335
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.37e3
 • 3.37e3
 • 7.01e3
 • 7.39e3
 • 1.10e4
 • 1.20e4
 • 1.39e4
 • 2.13e4
93.87449
 • 93.87449
 • 87.26526
 • 86.57822
 • 79.95696
 • 78.21737
 • 74.77376
 • 61.36384
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.41e3
 • 3.41e3
93.81061
 • 93.81061
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.44e3
 • 3.44e3
 • 3.51e3
 • 3.64e3
 • 3.77e3
 • 4.41e3
 • 6.56e3
 • 8.49e3
93.75666
 • 93.75666
 • 93.63069
 • 93.38299
 • 93.15533
 • 91.99838
 • 88.08603
 • 84.57775
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.47e3
 • 3.47e3
 • 5.24e3
 • 5.49e3
 • 6.94e3
 • 7.14e3
93.69540
 • 93.69540
 • 90.48542
 • 90.02655
 • 87.39385
 • 87.02982
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.49e3
 • 3.49e3
93.66351
 • 93.66351
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.57e3
 • 3.57e3
93.51413
 • 93.51413
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.74e3
 • 3.74e3
 • 3.88e3
 • 3.98e3
 • 4.07e3
 • 4.50e3
 • 4.87e3
93.20947
 • 93.20947
 • 92.95456
 • 92.76561
 • 92.60575
 • 91.83827
 • 91.16572
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.87e3
 • 3.87e3
 • 4.96e3
 • 5.29e3
 • 5.46e3
 • 5.75e3
 • 5.79e3
92.98246
 • 92.98246
 • 90.99252
 • 90.39457
 • 90.08759
 • 89.56487
 • 89.48015
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
3.91e3
 • 3.91e3
 • 7.10e3
 • 1.08e4
92.90073
 • 92.90073
 • 87.10526
 • 80.45113
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.98e3
 • 3.98e3
 • 4.31e3
 • 4.39e3
 • 4.87e3
 • 5.20e3
 • 6.12e3
92.76568
 • 92.76568
 • 92.18154
 • 92.03205
 • 91.14820
 • 90.56171
 • 88.89049
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.04e3
 • 4.04e3
 • 4.45e3
 • 4.59e3
 • 4.72e3
 • 5.00e3
 • 5.18e3
92.65791
 • 92.65791
 • 91.92728
 • 91.66861
 • 91.42318
 • 90.92080
 • 90.59153
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.17e3
 • 4.17e3
 • 5.62e3
 • 5.84e3
92.43687
 • 92.43687
 • 89.78788
 • 89.39196
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.26e3
 • 4.26e3
 • 5.54e3
 • 7.94e3
 • 8.02e3
 • 8.07e3
 • 1.04e4
 • 1.36e4
92.26712
 • 92.26712
 • 89.94951
 • 85.58777
 • 85.43791
 • 85.33869
 • 81.08347
 • 75.25324
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.26e3
 • 4.26e3
 • 4.27e3
 • 4.93e3
 • 5.14e3
 • 6.96e3
92.25974
 • 92.25974
 • 92.24084
 • 91.04756
 • 90.65942
 • 87.36105
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.30e3
 • 4.30e3
 • 5.68e3
 • 5.71e3
 • 5.93e3
92.19607
 • 92.19607
 • 89.68041
 • 89.63539
 • 89.23214
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.41e3
 • 4.41e3
 • 7.36e3
91.99448
 • 91.99448
 • 86.63870
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.68e3
 • 4.68e3
 • 4.68e3
 • 4.76e3
 • 4.85e3
 • 5.34e3
91.49938
 • 91.49938
 • 91.49593
 • 91.36359
 • 91.19060
 • 90.30575
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.80e3
 • 4.80e3
 • 5.90e3
 • 6.27e3
 • 6.81e3
 • 9.16e3
91.28766
 • 91.28766
 • 89.28938
 • 88.61970
 • 87.63588
 • 83.37501
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.84e3
 • 4.84e3
 • 5.06e3
 • 5.32e3
 • 5.45e3
 • 6.18e3
91.21623
 • 91.21623
 • 90.80876
 • 90.34606
 • 90.10310
 • 88.77262
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.92e3
 • 4.92e3
 • 5.32e3
 • 5.63e3
 • 5.83e3
 • 5.99e3
 • 6.04e3
91.06280
 • 91.06280
 • 90.33740
 • 89.78339
 • 89.41253
 • 89.11442
 • 89.02524
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.95e3
 • 4.95e3
 • 5.08e3
 • 5.22e3
 • 5.48e3
 • 5.88e3
 • 6.06e3
 • 9.43e3
91.00810
 • 91.00810
 • 90.78294
 • 90.51731
 • 90.05452
 • 89.32327
 • 88.99241
 • 82.87574
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.98e3
 • 4.98e3
 • 5.35e3
 • 5.93e3
 • 7.95e3
 • 8.00e3
90.95565
 • 90.95565
 • 90.28186
 • 89.22825
 • 85.56536
 • 85.47092
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.99e3
 • 4.99e3
90.93930
 • 90.93930
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.05e3
 • 5.05e3
 • 5.44e3
 • 5.84e3
 • 6.14e3
 • 7.32e3
90.82848
 • 90.82848
 • 90.11612
 • 89.40144
 • 88.84839
 • 86.69901
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.08e3
 • 5.08e3
90.77948
 • 90.77948
AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
5.22e3
 • 5.22e3
90.52688
 • 90.52688
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
5.41e3
 • 5.41e3
90.17284
 • 90.17284
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.49e3
 • 5.49e3
 • 5.60e3
 • 5.68e3
 • 7.40e3
90.02305
 • 90.02305
 • 89.82672
 • 89.68980
 • 86.55516
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.50e3
 • 5.50e3
 • 5.70e3
 • 6.14e3
 • 6.29e3
 • 6.78e3
90.01814
 • 90.01814
 • 89.65497
 • 88.84496
 • 88.58053
 • 87.68323
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.58e3
 • 5.58e3
 • 6.69e3
89.87331
 • 89.87331
 • 87.85732
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.67e3
 • 5.67e3
 • 5.70e3
 • 7.15e3
 • 7.77e3
 • 8.40e3
89.71334
 • 89.71334
 • 89.65216
 • 87.00957
 • 85.89772
 • 84.75353
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.89e3
 • 5.89e3
89.30983
 • 89.30983
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.97e3
 • 5.97e3
 • 6.73e3
 • 7.81e3
 • 8.63e3
89.16807
 • 89.16807
 • 87.78650
 • 85.81955
 • 84.32225
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.04e3
 • 6.04e3
89.02446
 • 89.02446
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.24e3
 • 6.24e3
 • 6.44e3
 • 6.94e3
 • 7.30e3
 • 7.41e3
88.67809
 • 88.67809
 • 88.30486
 • 87.39750
 • 86.74409
 • 86.54041
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.24e3
 • 6.24e3
 • 9.85e3
 • 1.35e4
 • 1.43e4
 • 1.49e4
 • 2.13e4
88.66111
 • 88.66111
 • 82.11736
 • 75.57299
 • 74.00022
 • 72.92870
 • 61.32723
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.30e3
 • 6.30e3
88.55225
 • 88.55225
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • UBERON:0000104life cycle
6.38e3
 • 6.38e3
88.41413
 • 88.41413
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.92e3
 • 7.40e3
88.37389
 • 88.37389
 • 87.43598
 • 86.55494
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.47e3
 • 6.47e3
88.25963
 • 88.25963
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.47e3
 • 6.47e3
 • 6.52e3
 • 6.58e3
 • 6.76e3
 • 6.95e3
 • 8.05e3
88.25698
 • 88.25698
 • 88.15245
 • 88.05149
 • 87.72564
 • 87.38153
 • 85.37351
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.47e3
 • 6.47e3
 • 6.53e3
 • 6.82e3
 • 7.21e3
 • 7.43e3
 • 8.16e3
88.25224
 • 88.25224
 • 88.14466
 • 87.61382
 • 86.91553
 • 86.50919
 • 85.17711
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.50e3
 • 6.50e3
 • 8.12e3
 • 1.14e4
 • 1.28e4
 • 1.65e4
 • 2.29e4
88.19623
 • 88.19623
 • 85.24763
 • 79.37598
 • 76.81866
 • 70.02633
 • 58.38509
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.50e3
 • 6.50e3
88.19167
 • 88.19167
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.56e3
 • 6.56e3
 • 6.76e3
 • 6.85e3
 • 6.99e3
 • 7.23e3
88.08545
 • 88.08545
 • 87.71795
 • 87.56258
 • 87.30150
 • 86.87538
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
6.62e3
 • 6.62e3
 • 1.28e4
 • 1.37e4
 • 1.53e4
87.97167
 • 87.97167
 • 76.80433
 • 75.19792
 • 72.23141
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.71e3
 • 6.71e3
87.81555
 • 87.81555
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.89e3
 • 6.89e3
 • 6.99e3
 • 7.48e3
 • 7.68e3
 • 7.83e3
 • 8.47e3
87.48582
 • 87.48582
 • 87.31049
 • 86.41163
 • 86.05123
 • 85.78259
 • 84.61660
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.95e3
 • 6.95e3
 • 7.75e3
 • 7.78e3
 • 7.82e3
 • 7.99e3
87.37505
 • 87.37505
 • 85.92541
 • 85.86463
 • 85.79387
 • 85.49913
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.97e3
 • 6.97e3
 • 7.15e3
 • 7.21e3
 • 7.34e3
 • 7.53e3
87.34654
 • 87.34654
 • 87.02483
 • 86.90019
 • 86.66594
 • 86.33321
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.03e3
 • 7.03e3
 • 7.38e3
87.23379
 • 87.23379
 • 86.59985
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.12e3
 • 7.12e3
 • 1.05e4
 • 1.24e4
87.06998
 • 87.06998
 • 80.87974
 • 77.49991
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.39e3
 • 7.39e3
 • 7.65e3
 • 7.87e3
 • 8.53e3
 • 8.63e3
 • 9.07e3
86.57613
 • 86.57613
 • 86.11213
 • 85.71436
 • 84.51927
 • 84.32262
 • 83.52174
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.57e3
 • 7.57e3
 • 7.69e3
 • 1.10e4
 • 1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.25e4
 • 1.38e4
 • 1.57e4
 • 1.81e4
86.24551
 • 86.24551
 • 86.03242
 • 80.06248
 • 79.43907
 • 79.41263
 • 77.31815
 • 74.87741
 • 71.40315
 • 67.12994
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
7.60e3
 • 7.60e3
 • 8.10e3
 • 1.14e4
 • 1.30e4
 • 1.40e4
 • 1.49e4
 • 1.87e4
86.19819
 • 86.19819
 • 85.29901
 • 79.33057
 • 76.45543
 • 74.50692
 • 72.91424
 • 66.08529
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.86e3
 • 7.86e3
 • 8.08e3
 • 8.36e3
 • 9.08e3
 • 9.12e3
 • 9.32e3
 • 9.51e3
85.73448
 • 85.73448
 • 85.32382
 • 84.82169
 • 83.50587
 • 83.44730
 • 83.07877
 • 82.73797
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.03e3
 • 8.03e3
 • 8.70e3
 • 9.48e3
 • 9.52e3
 • 9.66e3
 • 9.67e3
85.42552
 • 85.42552
 • 84.20571
 • 82.78648
 • 82.71478
 • 82.46595
 • 82.44508
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
8.25e3
 • 8.25e3
 • 1.31e4
85.01509
 • 85.01509
 • 76.20562
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.25e3
 • 8.25e3
85.01455
 • 85.01455
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.26e3
 • 8.26e3
 • 8.34e3
 • 8.52e3
 • 8.56e3
 • 8.57e3
 • 8.96e3
85.00530
 • 85.00530
 • 84.85901
 • 84.53311
 • 84.45916
 • 84.43180
 • 83.73486
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.37e3
 • 8.37e3
 • 8.42e3
84.79410
 • 84.79410
 • 84.71759
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.43e3
 • 8.43e3
 • 8.49e3
 • 1.01e4
 • 1.21e4
 • 1.47e4
 • 1.59e4
 • 1.76e4
84.68999
 • 84.68999
 • 84.59191
 • 81.73637
 • 78.11647
 • 73.28381
 • 71.17135
 • 67.97886
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.72e3
 • 8.72e3
 • 1.04e4
 • 1.12e4
 • 1.23e4
84.17006
 • 84.17006
 • 81.04609
 • 79.65384
 • 77.57619
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.80e3
 • 8.80e3
 • 9.84e3
 • 9.98e3
 • 1.03e4
 • 1.25e4
 • 1.26e4
84.01097
 • 84.01097
 • 82.13231
 • 81.88084
 • 81.37984
 • 77.34525
 • 77.11126
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.83e3
 • 8.83e3
 • 1.06e4
83.97005
 • 83.97005
 • 80.81192
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.00e3
 • 9.00e3
 • 9.32e3
 • 9.96e3
 • 1.07e4
 • 1.45e4
 • 1.67e4
83.65479
 • 83.65479
 • 83.08258
 • 81.92038
 • 80.54152
 • 73.65479
 • 69.68327
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
9.11e3
 • 9.11e3
83.45552
 • 83.45552
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.41e3
 • 9.41e3
 • 9.95e3
 • 1.01e4
 • 1.07e4
 • 1.09e4
 • 1.28e4
82.91820
 • 82.91820
 • 81.93840
 • 81.65183
 • 80.53489
 • 80.27979
 • 76.70985
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.42e3
 • 9.42e3
 • 1.70e4
 • 1.99e4
 • 2.11e4
82.89383
 • 82.89383
 • 69.08031
 • 63.89078
 • 61.71060
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.43e3
 • 9.43e3
82.87398
 • 82.87398
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
9.48e3
 • 9.48e3
 • 1.69e4
 • 1.71e4
 • 1.96e4
82.77889
 • 82.77889
 • 69.32367
 • 68.93139
 • 64.39650
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
9.78e3
 • 9.78e3
 • 1.01e4
 • 1.02e4
 • 1.03e4
 • 1.05e4
 • 1.14e4
82.23955
 • 82.23955
 • 81.66901
 • 81.39944
 • 81.30611
 • 81.00779
 • 79.38526
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002129cerebellar cortex
 • UBERON:0000104life cycle
9.99e3
 • 9.99e3
81.85999
 • 81.85999
AEIR
 • AEIR
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.25e4
 • 1.37e4
81.54081
 • 81.54081
 • 77.34191
 • 75.13074
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.18e4
 • 1.39e4
 • 1.47e4
 • 1.65e4
 • 1.65e4
 • 2.01e4
81.02949
 • 81.02949
 • 78.56416
 • 74.76601
 • 73.34739
 • 70.12230
 • 69.94846
 • 63.45937
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.10e4
80.59609
 • 80.59609
 • 79.99146
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.24e4
 • 1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.31e4
 • 1.38e4
80.55283
 • 80.55283
 • 77.48554
 • 76.89406
 • 76.86557
 • 76.15960
 • 74.86735
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.13e4
 • 1.29e4
 • 1.35e4
 • 1.36e4
79.96922
 • 79.96922
 • 79.55577
 • 76.58178
 • 75.41715
 • 75.26459
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.17e4
 • 1.22e4
 • 1.30e4
 • 1.37e4
 • 1.50e4
79.70355
 • 79.70355
 • 78.73788
 • 77.78684
 • 76.45563
 • 75.06811
 • 72.71984
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.24e4
 • 1.31e4
 • 1.43e4
 • 1.95e4
78.64206
 • 78.64206
 • 77.51921
 • 76.25063
 • 74.01121
 • 64.59991
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.36e4
 • 1.39e4
 • 1.47e4
 • 1.53e4
 • 1.67e4
78.39179
 • 78.39179
 • 75.29679
 • 74.68270
 • 73.33540
 • 72.27169
 • 69.74491
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.23e4
 • 1.24e4
 • 1.27e4
 • 1.29e4
 • 1.40e4
78.36513
 • 78.36513
 • 77.57464
 • 77.51384
 • 76.96426
 • 76.56803
 • 74.59130
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.36e4
 • 1.42e4
 • 1.50e4
 • 1.76e4
78.24120
 • 78.24120
 • 75.26753
 • 74.21794
 • 72.82155
 • 68.05274
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.23e4
 • 1.34e4
 • 1.61e4
 • 1.74e4
 • 2.08e4
78.05516
 • 78.05516
 • 77.61329
 • 75.69275
 • 70.78021
 • 68.39390
 • 62.24620
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.43e4
 • 1.76e4
 • 1.88e4
 • 1.99e4
77.87200
 • 77.87200
 • 74.04017
 • 67.99126
 • 65.78239
 • 63.88740
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.39e4
 • 1.50e4
 • 1.50e4
77.69469
 • 77.69469
 • 77.67359
 • 74.70924
 • 72.82057
 • 72.78704
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.34e4
 • 1.94e4
76.57127
 • 76.57127
 • 75.72304
 • 64.76563
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
 • 1.53e4
 • 1.58e4
 • 1.74e4
76.33217
 • 76.33217
 • 76.09749
 • 72.29919
 • 71.30469
 • 68.42926
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 2.06e4
75.99984
 • 75.99984
 • 62.60452
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.39e4
75.84743
 • 75.84743
 • 74.84723
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.38e4
 • 1.38e4
 • 1.52e4
 • 1.64e4
 • 2.16e4
75.04878
 • 75.04878
 • 75.00968
 • 74.97338
 • 72.46649
 • 70.27896
 • 60.75515
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
74.37253
 • 74.37253
AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 1.54e4
 • 1.56e4
 • 1.60e4
 • 1.71e4
 • 1.90e4
73.73087
 • 73.73087
 • 72.08300
 • 71.62777
 • 70.92913
 • 68.90959
 • 65.57335
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.46e4
 • 1.46e4
73.44419
 • 73.44419
AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.59e4
 • 1.65e4
 • 2.21e4
72.97468
 • 72.97468
 • 71.13334
 • 70.00530
 • 59.90578
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.58e4
 • 1.79e4
 • 1.80e4
72.09780
 • 72.09780
 • 71.31234
 • 67.45487
 • 67.38713
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.60e4
 • 1.60e4
 • 1.70e4
 • 1.72e4
 • 1.73e4
 • 1.74e4
 • 1.94e4
70.92538
 • 70.92538
 • 69.13922
 • 68.85204
 • 68.58314
 • 68.37213
 • 64.85275
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
2.34e4
 • 2.34e4
 • 2.39e4
57.58100
 • 57.58100
 • 56.63071
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005343cortical plate
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
2.99e4
 • 2.99e4
 • 3.18e4
45.70335
 • 45.70335
 • 42.23662
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

EnsemblENSG00000255031 (RP11-802E16.3)

Do not show this banner again