H. sapiens Gene: LINC01619 - ENSG00000257242 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000257242
NameLINC01619
Descriptionlong intergenic non-protein coding RNA 1619 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27409]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)c12orf79

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.46e3
 • 2.46e3
 • 3.23e4
95.53514
 • 95.53514
 • 41.39989
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.93e3
 • 4.93e3
 • 1.17e4
 • 1.23e4
 • 1.24e4
 • 1.35e4
 • 1.46e4
91.04827
 • 91.04827
 • 78.69102
 • 77.62658
 • 77.42205
 • 75.53431
 • 73.40681
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.66e3
 • 7.66e3
 • 1.69e4
 • 3.09e4
86.08432
 • 86.08432
 • 69.26799
 • 43.81675
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.48e3
 • 8.48e3
 • 8.73e3
 • 9.53e3
 • 1.00e4
 • 1.13e4
 • 1.26e4
 • 3.22e4
84.59591
 • 84.59591
 • 84.14233
 • 82.69589
 • 81.81619
 • 79.55307
 • 77.04440
 • 41.51451
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.73e3
 • 8.73e3
 • 1.64e4
 • 1.65e4
 • 1.65e4
 • 1.68e4
 • 1.80e4
84.14515
 • 84.14515
 • 70.16445
 • 70.11068
 • 70.00993
 • 69.42804
 • 67.25337
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.76e3
 • 8.76e3
84.09473
 • 84.09473
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
9.44e3
 • 9.44e3
 • 1.17e4
82.85077
 • 82.85077
 • 78.72796
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
9.66e3
 • 9.66e3
 • 9.86e3
 • 1.01e4
 • 1.05e4
 • 1.07e4
 • 1.10e4
82.46159
 • 82.46159
 • 82.08910
 • 81.63706
 • 80.92265
 • 80.54557
 • 80.09132
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.67e3
 • 9.67e3
 • 1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.27e4
 • 1.33e4
 • 1.49e4
 • 3.20e4
82.44577
 • 82.44577
 • 80.81141
 • 80.68245
 • 76.86666
 • 75.89590
 • 72.92051
 • 41.97528
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.29e4
81.81984
 • 81.81984
 • 76.50104
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.56e4
81.38462
 • 81.38462
 • 71.68646
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.49e4
 • 1.61e4
 • 1.68e4
81.35011
 • 81.35011
 • 73.01304
 • 70.82017
 • 69.45656
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.14e4
 • 1.17e4
 • 1.18e4
 • 1.19e4
 • 1.22e4
81.34147
 • 81.34147
 • 79.27751
 • 78.76877
 • 78.54811
 • 78.30894
 • 77.89227
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 2.21e4
 • 2.24e4
 • 2.26e4
 • 2.34e4
 • 2.45e4
80.91061
 • 80.91061
 • 59.88264
 • 59.38282
 • 59.03451
 • 57.54920
 • 55.57702
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.22e4
79.40069
 • 79.40069
 • 77.85224
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.22e4
 • 1.39e4
78.98369
 • 78.98369
 • 77.81773
 • 74.71752
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 3.05e4
78.95527
 • 78.95527
 • 44.53465
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.77e4
 • 2.14e4
 • 2.27e4
 • 2.32e4
 • 2.57e4
 • 2.89e4
 • 3.17e4
 • 3.21e4
78.37797
 • 78.37797
 • 67.88720
 • 61.19389
 • 58.68886
 • 57.81712
 • 53.25653
 • 47.44085
 • 42.41008
 • 41.72843
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.38e4
 • 1.75e4
 • 1.82e4
 • 1.99e4
 • 2.04e4
78.34986
 • 78.34986
 • 74.96066
 • 68.18663
 • 66.92103
 • 63.90959
 • 62.92706
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
77.84497
 • 77.84497
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.30e4
 • 1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.48e4
77.69325
 • 77.69325
 • 76.44733
 • 75.75215
 • 75.65918
 • 73.11658
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.97e4
 • 2.26e4
77.67607
 • 77.67607
 • 64.19271
 • 58.94740
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.35e4
 • 1.37e4
 • 1.80e4
 • 1.90e4
 • 2.07e4
 • 2.28e4
 • 2.78e4
 • 2.96e4
 • 3.03e4
 • 3.11e4
77.57508
 • 77.57508
 • 75.52118
 • 75.17268
 • 67.35584
 • 65.57230
 • 62.45229
 • 58.58138
 • 49.51117
 • 46.23345
 • 44.95294
 • 43.54333
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.27e4
 • 1.30e4
 • 1.31e4
 • 1.33e4
 • 1.36e4
77.46560
 • 77.46560
 • 76.91148
 • 76.32925
 • 76.24792
 • 75.84332
 • 75.31290
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.35e4
 • 1.42e4
 • 1.46e4
 • 1.63e4
77.03885
 • 77.03885
 • 76.79707
 • 75.47746
 • 74.25344
 • 73.51716
 • 70.41003
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.28e4
 • 1.28e4
 • 2.28e4
76.77716
 • 76.77716
 • 58.64135
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.41e4
 • 1.50e4
 • 1.64e4
 • 1.66e4
 • 1.75e4
76.76546
 • 76.76546
 • 74.33689
 • 72.75301
 • 70.18815
 • 69.86248
 • 68.15824
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.52e4
 • 1.55e4
 • 1.82e4
76.37015
 • 76.37015
 • 72.32654
 • 71.79705
 • 66.88320
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.40e4
 • 1.43e4
 • 1.54e4
 • 1.57e4
 • 3.21e4
76.21607
 • 76.21607
 • 74.54816
 • 73.99047
 • 71.96951
 • 71.46784
 • 41.62622
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.40e4
 • 1.42e4
 • 1.82e4
 • 1.91e4
76.07788
 • 76.07788
 • 74.54524
 • 74.22179
 • 66.86463
 • 65.22829
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.48e4
 • 1.52e4
 • 1.56e4
 • 1.57e4
 • 2.40e4
75.93936
 • 75.93936
 • 73.10347
 • 72.44969
 • 71.62348
 • 71.52506
 • 56.42581
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.67e4
 • 1.69e4
 • 1.88e4
 • 2.00e4
75.93620
 • 75.93620
 • 69.69780
 • 69.39225
 • 65.91842
 • 63.69184
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.38e4
 • 1.39e4
 • 2.73e4
75.89283
 • 75.89283
 • 75.02366
 • 74.71599
 • 50.41192
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
75.84132
 • 75.84132
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.44e4
 • 1.57e4
 • 1.58e4
 • 1.63e4
75.75796
 • 75.75796
 • 73.87952
 • 71.52815
 • 71.38531
 • 70.35271
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.67e4
 • 2.15e4
75.29694
 • 75.29694
 • 69.67782
 • 60.92950
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.38e4
 • 1.38e4
 • 1.62e4
 • 1.77e4
 • 2.31e4
 • 3.24e4
75.00817
 • 75.00817
 • 70.50950
 • 67.88893
 • 58.01952
 • 41.11425
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.38e4
 • 1.38e4
 • 1.71e4
 • 1.74e4
 • 1.77e4
 • 1.78e4
 • 1.79e4
74.88104
 • 74.88104
 • 68.86695
 • 68.38883
 • 67.93549
 • 67.74067
 • 67.53721
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.49e4
 • 1.56e4
 • 1.61e4
 • 1.61e4
74.80295
 • 74.80295
 • 73.01398
 • 71.68610
 • 70.70397
 • 70.70076
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 2.16e4
74.43989
 • 74.43989
 • 60.72613
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.41e4
 • 1.41e4
 • 2.86e4
 • 3.12e4
 • 3.22e4
74.32487
 • 74.32487
 • 48.08737
 • 43.27445
 • 41.54097
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.43e4
 • 1.43e4
74.10316
 • 74.10316
AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.67e4
74.06965
 • 74.06965
 • 69.62697
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.50e4
 • 1.51e4
 • 1.62e4
 • 1.70e4
 • 2.22e4
73.93756
 • 73.93756
 • 72.81632
 • 72.63567
 • 70.59715
 • 69.17495
 • 59.67755
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.82e4
 • 1.86e4
 • 1.86e4
 • 2.01e4
 • 2.07e4
 • 3.03e4
73.88943
 • 73.88943
 • 67.00256
 • 66.25484
 • 66.21461
 • 63.52007
 • 62.46544
 • 44.88540
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 1.50e4
 • 1.59e4
 • 1.76e4
 • 1.98e4
 • 2.61e4
 • 2.76e4
 • 3.12e4
 • 3.23e4
73.72707
 • 73.72707
 • 72.84334
 • 71.08075
 • 68.08899
 • 64.13078
 • 52.54916
 • 49.96459
 • 43.25746
 • 41.30041
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.48e4
 • 1.48e4
 • 1.65e4
 • 1.93e4
 • 1.95e4
 • 2.96e4
 • 3.19e4
 • 3.21e4
73.12273
 • 73.12273
 • 70.08069
 • 65.03098
 • 64.59349
 • 46.26092
 • 42.00387
 • 41.68864
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.67e4
 • 1.68e4
 • 1.76e4
73.02354
 • 73.02354
 • 69.61890
 • 69.41268
 • 68.11957
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.50e4
 • 1.50e4
72.83608
 • 72.83608
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.50e4
 • 1.50e4
 • 1.51e4
 • 1.57e4
 • 1.61e4
 • 1.73e4
 • 2.09e4
72.79463
 • 72.79463
 • 72.50768
 • 71.46637
 • 70.73225
 • 68.50656
 • 62.12633
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.50e4
 • 1.50e4
72.73928
 • 72.73928
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.69e4
 • 1.70e4
 • 1.94e4
 • 2.03e4
72.49299
 • 72.49299
 • 69.22560
 • 69.15092
 • 64.78704
 • 63.13458
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.53e4
 • 1.53e4
72.25647
 • 72.25647
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.53e4
 • 1.53e4
 • 1.58e4
 • 1.64e4
 • 1.64e4
 • 1.92e4
 • 2.70e4
72.17595
 • 72.17595
 • 71.36030
 • 70.30319
 • 70.28497
 • 65.05922
 • 50.97859
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.53e4
 • 1.53e4
 • 1.62e4
 • 1.73e4
 • 1.77e4
72.16774
 • 72.16774
 • 70.59843
 • 68.52397
 • 67.81083
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.82e4
 • 1.96e4
 • 2.01e4
 • 2.04e4
 • 2.10e4
72.07444
 • 72.07444
 • 67.00814
 • 64.37153
 • 63.51981
 • 62.96686
 • 61.90444
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 3.26e4
71.96422
 • 71.96422
 • 40.74863
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.58e4
 • 1.67e4
 • 1.72e4
 • 1.78e4
71.90389
 • 71.90389
 • 71.27316
 • 69.76129
 • 68.81543
 • 67.64033
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.62e4
 • 1.94e4
 • 2.08e4
 • 2.40e4
 • 2.61e4
 • 3.21e4
71.76456
 • 71.76456
 • 70.49871
 • 64.74338
 • 62.16084
 • 56.50225
 • 52.63703
 • 41.77682
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.58e4
 • 1.58e4
 • 1.66e4
 • 1.68e4
 • 2.00e4
 • 2.17e4
71.28573
 • 71.28573
 • 69.94009
 • 69.57230
 • 63.60795
 • 60.67976
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.59e4
 • 1.59e4
 • 1.59e4
 • 1.62e4
 • 1.67e4
 • 1.90e4
 • 2.08e4
 • 2.22e4
 • 3.22e4
71.10446
 • 71.10446
 • 71.10248
 • 70.61182
 • 69.64293
 • 65.53436
 • 62.15266
 • 59.63051
 • 41.43831
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.59e4
 • 1.59e4
71.06716
 • 71.06716
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.60e4
 • 1.60e4
 • 1.61e4
 • 1.65e4
 • 1.66e4
 • 1.67e4
 • 1.85e4
 • 2.03e4
 • 2.12e4
 • 2.53e4
 • 3.22e4
70.91938
 • 70.91938
 • 70.84014
 • 69.98767
 • 69.86185
 • 69.64562
 • 66.34316
 • 63.08707
 • 61.57059
 • 54.10083
 • 41.52014
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.63e4
 • 1.63e4
 • 1.63e4
 • 1.70e4
 • 1.76e4
 • 2.00e4
70.44926
 • 70.44926
 • 70.31425
 • 69.16327
 • 68.06327
 • 63.60103
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.65e4
 • 1.65e4
69.98222
 • 69.98222
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.67e4
 • 1.67e4
69.58785
 • 69.58785
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.68e4
 • 1.68e4
 • 1.75e4
 • 1.85e4
 • 1.86e4
 • 1.99e4
 • 2.06e4
69.55505
 • 69.55505
 • 68.25115
 • 66.36651
 • 66.21944
 • 63.82858
 • 62.56031
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
 • 1.82e4
 • 2.02e4
 • 2.03e4
69.07668
 • 69.07668
 • 66.90690
 • 63.25335
 • 63.19240
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
 • 1.74e4
 • 1.75e4
 • 1.87e4
 • 1.88e4
 • 2.01e4
69.04655
 • 69.04655
 • 68.46795
 • 68.21559
 • 66.10993
 • 65.94341
 • 63.47935
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.73e4
 • 1.73e4
 • 1.84e4
 • 1.97e4
 • 1.98e4
68.65088
 • 68.65088
 • 66.57935
 • 64.27006
 • 64.11576
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.73e4
 • 1.73e4
68.57007
 • 68.57007
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.73e4
 • 1.73e4
 • 2.01e4
 • 2.12e4
 • 2.17e4
68.54597
 • 68.54597
 • 63.44646
 • 61.48887
 • 60.58765
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.73e4
 • 1.73e4
 • 1.78e4
 • 1.79e4
 • 1.80e4
 • 1.92e4
68.53202
 • 68.53202
 • 67.71390
 • 67.48551
 • 67.24198
 • 65.10915
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.83e4
 • 1.90e4
 • 1.90e4
68.41760
 • 68.41760
 • 68.39804
 • 66.85676
 • 65.55390
 • 65.45409
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
 • 1.82e4
 • 1.96e4
 • 2.13e4
68.23532
 • 68.23532
 • 66.93633
 • 64.37812
 • 61.35015
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.75e4
 • 1.75e4
 • 2.49e4
 • 3.20e4
68.18150
 • 68.18150
 • 54.70065
 • 41.80526
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 2.27e4
 • 2.39e4
 • 2.50e4
 • 2.83e4
 • 2.97e4
 • 3.14e4
 • 3.17e4
67.28515
 • 67.28515
 • 58.75103
 • 56.57837
 • 54.57512
 • 48.62925
 • 46.04035
 • 42.97100
 • 42.36831
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.84e4
 • 1.84e4
 • 3.23e4
66.60846
 • 66.60846
 • 41.26971
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.86e4
 • 1.86e4
 • 2.06e4
 • 2.16e4
 • 2.30e4
 • 2.45e4
 • 2.48e4
66.23443
 • 66.23443
 • 62.53703
 • 60.75913
 • 58.21521
 • 55.47692
 • 54.96767
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.89e4
 • 1.89e4
 • 2.22e4
 • 3.14e4
65.68777
 • 65.68777
 • 59.75446
 • 42.92559
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.91e4
 • 1.91e4
 • 2.03e4
 • 2.25e4
 • 2.29e4
 • 2.45e4
 • 2.54e4
65.25190
 • 65.25190
 • 63.20511
 • 59.22052
 • 58.41909
 • 55.49973
 • 53.78991
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.00e4
 • 2.05e4
 • 2.31e4
 • 2.49e4
65.12519
 • 65.12519
 • 63.65817
 • 62.74667
 • 57.98910
 • 54.77754
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.20e4
 • 2.30e4
 • 2.37e4
65.11242
 • 65.11242
 • 60.12677
 • 58.16240
 • 56.86882
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.04e4
 • 2.11e4
 • 2.11e4
 • 2.13e4
 • 2.17e4
63.76922
 • 63.76922
 • 62.86582
 • 61.62922
 • 61.62214
 • 61.23112
 • 60.59380
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.12e4
 • 2.16e4
 • 2.70e4
 • 2.86e4
63.53630
 • 63.53630
 • 61.43805
 • 60.79262
 • 51.03480
 • 48.12119
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.68e4
 • 3.10e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.33e4
63.46662
 • 63.46662
 • 51.29309
 • 43.73568
 • 41.60297
 • 41.57737
 • 39.57657
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
62.32611
 • 62.32611
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.49e4
 • 2.52e4
 • 2.55e4
 • 2.57e4
61.29817
 • 61.29817
 • 54.81592
 • 54.18339
 • 53.67718
 • 53.34821
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.14e4
 • 2.14e4
 • 2.19e4
 • 2.45e4
61.11200
 • 61.11200
 • 60.27965
 • 55.57664
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.48e4
 • 2.58e4
 • 2.66e4
 • 2.90e4
60.79679
 • 60.79679
 • 54.96820
 • 53.05879
 • 51.65515
 • 47.28323
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
60.78421
 • 60.78421
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.20e4
 • 2.20e4
 • 2.24e4
 • 2.34e4
 • 2.36e4
 • 2.38e4
 • 3.25e4
60.11950
 • 60.11950
 • 59.25829
 • 57.59228
 • 57.22210
 • 56.75041
 • 40.96834
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • UBERON:0000104life cycle
2.23e4
 • 2.23e4
59.50992
 • 59.50992
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.69e4
 • 2.82e4
 • 2.82e4
 • 3.20e4
 • 3.24e4
 • 3.59e4
58.24576
 • 58.24576
 • 51.20704
 • 48.73753
 • 48.72947
 • 41.84011
 • 41.18641
 • 34.72894
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.38e4
 • 2.38e4
 • 2.54e4
 • 2.54e4
 • 2.62e4
 • 2.67e4
56.83849
 • 56.83849
 • 53.91217
 • 53.90287
 • 52.33282
 • 51.55706
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.38e4
 • 2.38e4
 • 2.42e4
 • 2.47e4
 • 2.77e4
56.76730
 • 56.76730
 • 55.97319
 • 55.11968
 • 49.72644
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.42e4
 • 2.42e4
 • 2.57e4
 • 2.63e4
 • 2.65e4
 • 2.72e4
 • 2.84e4
56.07958
 • 56.07958
 • 53.40069
 • 52.25025
 • 51.88527
 • 50.67571
 • 48.48326
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.45e4
 • 2.45e4
 • 2.57e4
 • 3.07e4
 • 3.10e4
 • 3.11e4
 • 3.18e4
 • 3.21e4
 • 3.58e4
55.55450
 • 55.55450
 • 53.30963
 • 44.28838
 • 43.61645
 • 43.46457
 • 42.22526
 • 41.78448
 • 34.91780
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.45e4
 • 2.45e4
 • 2.62e4
 • 2.71e4
 • 2.89e4
 • 3.24e4
55.46885
 • 55.46885
 • 52.36377
 • 50.82393
 • 47.49208
 • 41.21000
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.58e4
 • 2.58e4
 • 2.68e4
 • 2.77e4
 • 3.24e4
53.16950
 • 53.16950
 • 51.25548
 • 49.78326
 • 41.10668
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.59e4
 • 2.59e4
 • 2.80e4
 • 2.98e4
 • 3.06e4
52.96851
 • 52.96851
 • 49.16046
 • 45.94101
 • 44.42690
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.62e4
 • 2.62e4
 • 3.08e4
 • 3.20e4
52.41019
 • 52.41019
 • 43.98930
 • 41.81250
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
2.73e4
 • 2.73e4
50.49936
 • 50.49936
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.74e4
 • 2.74e4
 • 2.89e4
 • 3.17e4
 • 3.53e4
50.24796
 • 50.24796
 • 47.48625
 • 42.38578
 • 35.82961
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.84e4
 • 2.84e4
 • 2.88e4
 • 2.96e4
48.41898
 • 48.41898
 • 47.72268
 • 46.23510
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
2.97e4
 • 2.97e4
45.98631
 • 45.98631
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.16e4
 • 3.16e4
42.66024
 • 42.66024
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
3.34e4
 • 3.34e4
39.40703
 • 39.40703
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.39e4
 • 3.39e4
 • 3.40e4
 • 3.40e4
38.39330
 • 38.39330
 • 38.19979
 • 38.18067
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

EnsemblENSG00000257242 (LINC01619)
HGNCHGNC:27409 (LINC01619)
OncoMXLINC01619 (LINC01619)

Do not show this banner again