H. sapiens Gene: RP1-78O14.1 - ENSG00000257894 - Homo sapiens (human)

Gene Information

Ensembl IDENSG00000257894
NameRP1-78O14.1
Description-
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreSources
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.55e3
 • 4.55e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
7.28e3
 • 7.28e3
 • 8.79e3
 • 1.13e4
 • 1.15e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
7.60e3
 • 7.60e3
 • 1.06e4
 • 1.30e4
 • 1.41e4
 • 2.35e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.22e3
 • 8.22e3
 • 1.04e4
 • 1.23e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
8.36e3
 • 8.36e3
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.74e3
 • 8.74e3
 • 1.22e4
 • 1.63e4
 • 2.07e4
 • 2.14e4
 • 3.19e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.06e4
 • 1.10e4
 • 1.15e4
 • 1.29e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.36e4
 • 1.45e4
 • 1.70e4
 • 1.89e4
 • 2.04e4
 • 3.10e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.28e4
 • 1.90e4
 • 1.93e4
 • 2.51e4
 • 2.86e4
 • 2.93e4
 • 3.17e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.43e4
 • 1.68e4
 • 1.76e4
 • 2.41e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.42e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.42e4
 • 1.47e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.43e4
 • 1.97e4
 • 3.17e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.57e4
 • 1.64e4
 • 1.85e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.52e4
 • 1.52e4
 • 1.55e4
 • 1.57e4
 • 1.67e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 1.50e4
 • 2.02e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 2.46e4
 • 2.58e4
 • 2.66e4
 • 2.70e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.56e4
 • 1.56e4
 • 1.61e4
 • 2.16e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.58e4
 • 1.58e4
 • 1.61e4
 • 1.65e4
 • 1.66e4
 • 1.72e4
 • 2.05e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.65e4
 • 1.65e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.71e4
 • 1.71e4
 • 1.76e4
 • 1.90e4
 • 2.07e4
 • 2.12e4
 • 2.18e4
 • 2.71e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.79e4
 • 1.79e4
 • 1.85e4
 • 1.91e4
 • 2.01e4
 • 2.05e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.79e4
 • 1.79e4
 • 2.05e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.84e4
 • 1.87e4
 • 1.91e4
 • 1.91e4
 • 1.92e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 2.27e4
 • 2.53e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 2.18e4
 • 2.22e4
 • 2.26e4
 • 2.38e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 1.96e4
 • 2.09e4
 • 2.10e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004819kidney epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.91e4
 • 1.91e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
 • 1.96e4
 • 1.98e4
 • 1.99e4
 • 2.03e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.96e4
 • 1.96e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
 • 2.15e4
 • 2.19e4
 • 2.26e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
 • 3.21e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.09e4
 • 2.09e4
 • 2.25e4
 • 2.33e4
 • 2.39e4
 • 2.40e4
 • 2.50e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.22e4
 • 2.23e4
 • 2.28e4
 • 2.35e4
 • 2.35e4
 • 3.17e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 2.35e4
 • 2.41e4
 • 2.45e4
 • 2.71e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.24e4
 • 2.24e4
 • 2.45e4
 • 2.47e4
 • 2.48e4
 • 2.51e4
 • 2.67e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.24e4
 • 2.24e4
 • 2.39e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.96e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.36e4
 • 2.52e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.38e4
 • 2.57e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.29e4
 • 2.29e4
 • 2.32e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.29e4
 • 2.29e4
 • 2.37e4
 • 2.46e4
 • 2.58e4
 • 2.64e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.88e4
 • 2.99e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.33e4
 • 2.33e4
 • 2.61e4
 • 2.66e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.33e4
 • 2.33e4
 • 2.47e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.35e4
 • 2.35e4
 • 2.62e4
 • 2.79e4
 • 2.84e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.37e4
 • 2.37e4
 • 2.75e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.39e4
 • 2.39e4
 • 2.49e4
 • 2.54e4
 • 2.76e4
 • 2.77e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.42e4
 • 2.42e4
 • 2.43e4
 • 2.44e4
 • 2.59e4
 • 2.72e4
 • 2.80e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.43e4
 • 2.43e4
 • 2.72e4
 • 2.76e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.43e4
 • 2.43e4
 • 2.44e4
 • 2.55e4
 • 2.60e4
 • 2.64e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.46e4
 • 2.46e4
 • 2.60e4
 • 2.64e4
 • 2.65e4
 • 2.82e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
 • 2.64e4
 • 2.73e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.48e4
 • 2.48e4
 • 2.82e4
 • 2.95e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
 • 2.57e4
 • 2.61e4
 • 2.66e4
 • 2.67e4
 • 2.73e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.51e4
 • 2.51e4
 • 2.89e4
 • 2.92e4
 • 2.95e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.51e4
 • 2.51e4
 • 2.76e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.74e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.56e4
 • 2.56e4
 • 2.89e4
 • 2.93e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.56e4
 • 2.56e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.56e4
 • 2.56e4
 • 2.59e4
 • 2.70e4
 • 2.75e4
 • 2.75e4
 • 2.75e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.57e4
 • 2.57e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.58e4
 • 2.58e4
 • 2.64e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.59e4
 • 2.59e4
 • 2.70e4
 • 2.71e4
 • 2.80e4
 • 2.85e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.69e4
 • 3.44e4
 • 3.45e4
 • 3.48e4
 • 3.49e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.63e4
 • 2.63e4
 • 2.79e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.68e4
 • 2.68e4
 • 2.70e4
 • 2.74e4
 • 2.77e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.69e4
 • 2.69e4
 • 2.77e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.70e4
 • 2.70e4
 • 2.81e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.71e4
 • 2.71e4
 • 2.76e4
 • 2.92e4
 • 2.97e4
 • 2.98e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.76e4
 • 2.76e4
 • 2.90e4
 • 2.93e4
 • 3.07e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.82e4
 • 2.82e4
 • 2.95e4
 • 3.06e4
 • 3.13e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.83e4
 • 2.83e4
 • 3.06e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.84e4
 • 2.84e4
 • 2.85e4
 • 2.90e4
 • 2.92e4
 • 2.93e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.18e4
 • 3.28e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.99e4
 • 2.99e4
 • 3.03e4
 • 3.08e4
 • 3.09e4
 • 3.13e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • UBERON:0000104life cycle
2.99e4
 • 2.99e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.01e4
 • 3.01e4
 • 3.11e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
3.10e4
 • 3.10e4
 • 3.15e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.11e4
 • 3.11e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
3.15e4
 • 3.15e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.16e4
 • 3.16e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.67e4
 • 3.67e4
 • 3.72e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation
Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.
Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data: