H. sapiens Gene: RP11-587P21.1 - ENSG00000258224 - Homo sapiens (human)

Gene Information

Ensembl IDENSG00000258224
NameRP11-587P21.1
Description-
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreSources
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.85e4
 • 2.85e4
 • 3.98e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.93e4
 • 2.93e4
 • 4.23e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.05e4
 • 3.05e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
3.32e4
 • 3.32e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.58e4
 • 3.58e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.62e4
 • 3.62e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.64e4
 • 3.64e4
 • 3.88e4
 • 4.16e4
 • 4.29e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.74e4
 • 3.74e4
 • 3.92e4
 • 4.48e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.75e4
 • 3.75e4
 • 3.92e4
 • 4.14e4
 • 4.17e4
 • 4.24e4
 • 4.26e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
3.75e4
 • 3.75e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.78e4
 • 3.78e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.81e4
 • 3.81e4
 • 4.31e4
 • 4.49e4
 • 4.50e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.93e4
 • 3.93e4
 • 4.02e4
 • 4.23e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.00e4
 • 4.00e4
 • 4.27e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.03e4
 • 4.03e4
 • 4.27e4
 • 4.31e4
 • 4.52e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.16e4
 • 4.16e4
 • 4.33e4
 • 4.48e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.17e4
 • 4.17e4
 • 4.38e4
 • 4.58e4
 • 4.65e4
 • 4.80e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.18e4
 • 4.18e4
 • 4.48e4
 • 4.56e4
 • 4.61e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.19e4
 • 4.19e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.22e4
 • 4.22e4
 • 4.33e4
 • 4.39e4
 • 4.46e4
 • 4.48e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.22e4
 • 4.22e4
 • 4.41e4
 • 4.52e4
 • 4.56e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.27e4
 • 4.27e4
 • 4.36e4
 • 4.44e4
 • 4.45e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.27e4
 • 4.27e4
 • 4.47e4
 • 4.51e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.29e4
 • 4.29e4
 • 4.32e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.30e4
 • 4.30e4
 • 4.32e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.32e4
 • 4.32e4
 • 4.48e4
 • 4.57e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.32e4
 • 4.32e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.33e4
 • 4.33e4
 • 4.43e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.34e4
 • 4.34e4
 • 4.47e4
 • 4.53e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.38e4
 • 4.38e4
 • 4.49e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.41e4
 • 4.41e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.41e4
 • 4.41e4
 • 4.44e4
 • 4.48e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.42e4
 • 4.42e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.42e4
 • 4.42e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.44e4
 • 4.44e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.45e4
 • 4.45e4
 • 4.56e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.45e4
 • 4.45e4
 • 4.50e4
 • 4.52e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.45e4
 • 4.45e4
 • 4.51e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.46e4
 • 4.46e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.46e4
 • 4.46e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.46e4
 • 4.46e4
 • 4.46e4
 • 4.54e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.47e4
 • 4.47e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.51e4
 • 4.51e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.51e4
 • 4.51e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.56e4
 • 4.56e4
 • 4.64e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.57e4
 • 4.57e4
 • 4.60e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation
Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.
Sources of annotations to anatomy and development:
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Do not show this banner again