H. sapiens Gene: RP11-187E13.1 - ENSG00000258474 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000258474
NameRP11-187E13.1
Description-
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000104life cycle
1.08e4
 • 1.08e4
80.31129
 • 80.31129
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.14e4
 • 1.14e4
 • 2.55e4
 • 2.76e4
 • 2.86e4
 • 3.00e4
 • 3.63e4
79.31179
 • 79.31179
 • 53.64749
 • 49.84496
 • 48.13232
 • 45.59340
 • 33.99348
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
77.89401
 • 77.89401
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.24e4
 • 1.24e4
 • 2.41e4
 • 4.14e4
 • 4.38e4
77.41947
 • 77.41947
 • 56.14970
 • 24.74363
 • 20.51506
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.29e4
 • 1.29e4
76.53520
 • 76.53520
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.30e4
 • 1.30e4
76.43867
 • 76.43867
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.55e4
 • 2.08e4
 • 2.47e4
75.66743
 • 75.66743
 • 71.86671
 • 62.25346
 • 55.13603
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.34e4
 • 1.34e4
 • 2.30e4
 • 3.02e4
 • 4.03e4
75.63541
 • 75.63541
 • 58.32135
 • 45.07101
 • 26.83913
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.74e4
 • 1.89e4
75.11213
 • 75.11213
 • 68.41884
 • 65.71683
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001264pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.55e4
 • 1.55e4
 • 3.46e4
71.78711
 • 71.78711
 • 37.18323
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.62e4
 • 1.62e4
 • 1.91e4
 • 2.01e4
 • 2.02e4
 • 2.48e4
70.48985
 • 70.48985
 • 65.25331
 • 63.45249
 • 63.39288
 • 54.96479
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.64e4
 • 1.64e4
70.16986
 • 70.16986
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.65e4
 • 1.65e4
 • 1.81e4
 • 2.02e4
 • 2.80e4
 • 2.99e4
70.00854
 • 70.00854
 • 67.09130
 • 63.28433
 • 49.10768
 • 45.76717
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.80e4
 • 1.80e4
 • 3.88e4
 • 3.94e4
67.36413
 • 67.36413
 • 29.47768
 • 28.51622
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 1.81e4
 • 2.18e4
 • 3.45e4
 • 4.60e4
 • 4.73e4
67.23608
 • 67.23608
 • 67.16066
 • 60.42280
 • 37.30130
 • 16.44800
 • 14.09593
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 2.72e4
 • 2.75e4
 • 2.80e4
 • 2.93e4
 • 3.07e4
65.85667
 • 65.85667
 • 50.63714
 • 50.12500
 • 49.19765
 • 46.79863
 • 44.21176
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.35e4
 • 2.44e4
 • 2.71e4
62.45587
 • 62.45587
 • 57.24082
 • 55.73757
 • 50.86226
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.08e4
 • 2.08e4
 • 2.61e4
62.25891
 • 62.25891
 • 52.55339
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.11e4
 • 2.11e4
 • 4.30e4
61.69981
 • 61.69981
 • 21.93240
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 3.40e4
 • 3.45e4
58.98442
 • 58.98442
 • 38.27827
 • 37.40077
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.28e4
 • 2.28e4
 • 3.82e4
58.62655
 • 58.62655
 • 30.65128
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.29e4
 • 2.29e4
 • 2.77e4
 • 4.75e4
58.49965
 • 58.49965
 • 49.60590
 • 13.68094
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.37e4
 • 2.37e4
56.94764
 • 56.94764
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.44e4
 • 2.44e4
 • 2.48e4
 • 2.52e4
 • 2.58e4
 • 2.67e4
 • 2.78e4
55.74919
 • 55.74919
 • 54.88132
 • 54.26623
 • 53.21109
 • 51.49728
 • 49.56709
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.50e4
 • 2.50e4
 • 2.75e4
 • 3.34e4
 • 3.44e4
 • 3.95e4
54.58879
 • 54.58879
 • 50.14429
 • 39.35771
 • 37.56682
 • 28.32140
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.50e4
 • 2.50e4
 • 3.24e4
54.53015
 • 54.53015
 • 41.10490
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.53e4
 • 2.53e4
 • 2.60e4
 • 2.71e4
 • 2.85e4
 • 3.32e4
 • 3.88e4
 • 3.91e4
53.96462
 • 53.96462
 • 52.71637
 • 50.70037
 • 48.26801
 • 39.71187
 • 29.61373
 • 28.91450
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.56e4
 • 2.56e4
 • 2.95e4
 • 3.57e4
 • 3.87e4
 • 4.16e4
 • 4.58e4
53.47005
 • 53.47005
 • 46.44339
 • 35.22464
 • 29.67201
 • 24.45541
 • 16.88551
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003889fallopian tube
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.67e4
 • 2.67e4
51.55908
 • 51.55908
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.68e4
 • 2.68e4
 • 3.44e4
 • 4.55e4
51.31426
 • 51.31426
 • 37.57395
 • 17.44216
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.74e4
 • 2.74e4
 • 3.10e4
 • 3.28e4
50.21430
 • 50.21430
 • 43.76014
 • 40.50912
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.81e4
 • 2.81e4
 • 3.21e4
48.91586
 • 48.91586
 • 41.74262
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
3.18e4
 • 3.18e4
42.16107
 • 42.16107
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • UBERON:0000104life cycle
3.25e4
 • 3.25e4
40.99595
 • 40.99595
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.27e4
 • 3.27e4
 • 3.56e4
 • 3.77e4
 • 3.80e4
 • 3.94e4
40.68904
 • 40.68904
 • 35.38575
 • 31.54974
 • 30.94343
 • 28.41048
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.37e4
 • 3.37e4
 • 3.37e4
 • 3.49e4
 • 3.62e4
38.79955
 • 38.79955
 • 38.75593
 • 36.65766
 • 34.30774
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.41e4
 • 3.41e4
38.12935
 • 38.12935
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.41e4
 • 3.41e4
 • 3.42e4
 • 3.68e4
 • 4.08e4
38.08443
 • 38.08443
 • 37.81652
 • 33.18570
 • 25.94849
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.42e4
 • 3.42e4
 • 3.48e4
 • 3.49e4
 • 3.55e4
37.83553
 • 37.83553
 • 36.84605
 • 36.56191
 • 35.54290
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.43e4
 • 3.43e4
 • 3.72e4
 • 3.75e4
 • 3.76e4
 • 3.85e4
37.68314
 • 37.68314
 • 32.43638
 • 31.86686
 • 31.78711
 • 30.09873
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.50e4
 • 3.50e4
 • 3.68e4
 • 3.93e4
36.35803
 • 36.35803
 • 33.12190
 • 28.67891
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.54e4
 • 3.54e4
 • 3.84e4
 • 3.92e4
 • 3.93e4
 • 4.00e4
35.76753
 • 35.76753
 • 30.28960
 • 28.83938
 • 28.55550
 • 27.40211
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.61e4
 • 3.61e4
34.38417
 • 34.38417
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.73e4
 • 3.73e4
 • 3.91e4
 • 3.92e4
 • 3.93e4
 • 3.96e4
 • 3.99e4
32.20195
 • 32.20195
 • 29.00688
 • 28.78829
 • 28.68699
 • 28.08035
 • 27.55181
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.74e4
 • 3.74e4
 • 3.78e4
 • 3.80e4
32.01951
 • 32.01951
 • 31.40391
 • 30.92741
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.76e4
 • 3.76e4
 • 3.78e4
31.66547
 • 31.66547
 • 31.44128
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.77e4
 • 3.77e4
 • 3.80e4
 • 4.19e4
 • 4.60e4
31.47165
 • 31.47165
 • 31.04640
 • 23.89695
 • 16.40471
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.78e4
 • 3.78e4
 • 3.82e4
31.39461
 • 31.39461
 • 30.55339
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.82e4
 • 3.82e4
 • 3.87e4
30.67419
 • 30.67419
 • 29.78588
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.82e4
 • 3.82e4
30.63269
 • 30.63269
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.87e4
 • 3.87e4
29.66189
 • 29.66189
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.89e4
 • 3.89e4
 • 3.97e4
 • 4.07e4
29.40436
 • 29.40436
 • 27.93278
 • 26.16307
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.92e4
 • 3.92e4
 • 4.01e4
28.84882
 • 28.84882
 • 27.09727
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.92e4
 • 3.92e4
28.74890
 • 28.74890
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.93e4
 • 3.93e4
 • 4.12e4
 • 4.22e4
28.60072
 • 28.60072
 • 25.25466
 • 23.33001
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.93e4
 • 3.93e4
 • 3.98e4
28.54163
 • 28.54163
 • 27.78826
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.96e4
 • 3.96e4
 • 4.08e4
 • 4.09e4
28.02259
 • 28.02259
 • 25.97910
 • 25.77534
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.97e4
 • 3.97e4
 • 3.98e4
 • 3.98e4
27.90549
 • 27.90549
 • 27.79743
 • 27.63603
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.97e4
 • 3.97e4
 • 4.02e4
 • 4.21e4
27.85529
 • 27.85529
 • 26.96689
 • 23.54597
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.03e4
 • 4.03e4
26.86228
 • 26.86228
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.04e4
 • 4.04e4
26.55051
 • 26.55051
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.18e4
 • 4.18e4
24.00051
 • 24.00051
AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.34e4
 • 4.34e4
21.26154
 • 21.26154
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

EnsemblENSG00000258474 (RP11-187E13.1)

Do not show this banner again