H. sapiens Gene: RP11-76E17.3 - ENSG00000258476 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000258476
NameRP11-76E17.3
Description-
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
4.58e3
 • 4.58e3
 • 4.90e3
 • 5.36e3
 • 5.92e3
 • 6.32e3
 • 7.77e3
91.54018
 • 91.54018
 • 90.95687
 • 90.09470
 • 89.06230
 • 88.33686
 • 85.65316
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.00e3
 • 6.00e3
 • 9.66e3
88.92275
 • 88.92275
 • 82.16225
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.72e3
 • 8.72e3
 • 1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.17e4
 • 1.19e4
 • 2.64e4
83.88596
 • 83.88596
 • 80.09858
 • 80.03360
 • 78.42917
 • 77.95997
 • 51.30001
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.15e4
 • 1.33e4
 • 1.60e4
 • 1.63e4
80.91442
 • 80.91442
 • 78.79227
 • 75.43191
 • 70.39233
 • 69.83588
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.27e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.32e4
 • 1.52e4
79.33834
 • 79.33834
 • 76.47787
 • 76.29061
 • 76.22498
 • 75.55889
 • 71.83372
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.13e4
 • 1.13e4
79.08992
 • 79.08992
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.53e4
 • 1.69e4
 • 1.73e4
 • 1.76e4
 • 1.88e4
78.29970
 • 78.29970
 • 71.73292
 • 68.71630
 • 67.96042
 • 67.56190
 • 65.22118
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.72e4
78.14059
 • 78.14059
 • 68.27456
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 2.43e4
76.23717
 • 76.23717
 • 55.10917
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.98e4
75.74824
 • 75.74824
 • 63.36592
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.48e4
 • 1.65e4
 • 1.72e4
 • 1.74e4
74.04106
 • 74.04106
 • 72.68181
 • 69.53872
 • 68.20333
 • 67.91684
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.85e4
73.95209
 • 73.95209
 • 65.81514
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.80e4
 • 1.82e4
 • 1.86e4
 • 1.94e4
 • 2.05e4
73.31634
 • 73.31634
 • 66.68850
 • 66.39850
 • 65.55983
 • 64.15028
 • 62.07887
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.47e4
 • 1.47e4
 • 1.93e4
 • 2.13e4
 • 2.32e4
72.78280
 • 72.78280
 • 64.33309
 • 60.60808
 • 57.05891
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.56e4
 • 1.56e4
 • 2.00e4
 • 2.26e4
 • 2.36e4
 • 2.37e4
71.27406
 • 71.27406
 • 63.15086
 • 58.29822
 • 56.39634
 • 56.17801
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.56e4
 • 1.56e4
 • 1.81e4
 • 1.94e4
 • 2.14e4
71.10163
 • 71.10163
 • 66.58532
 • 64.16380
 • 60.49884
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
 • 1.75e4
 • 1.89e4
 • 1.99e4
70.97822
 • 70.97822
 • 67.76756
 • 65.04119
 • 63.17744
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.65e4
 • 1.71e4
70.24825
 • 70.24825
 • 69.56682
 • 68.44730
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.67e4
 • 1.70e4
 • 1.75e4
70.23924
 • 70.23924
 • 69.06264
 • 68.52346
 • 67.61631
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.62e4
 • 1.62e4
 • 1.92e4
 • 2.45e4
 • 2.79e4
 • 2.84e4
70.14663
 • 70.14663
 • 64.58124
 • 54.74910
 • 48.46526
 • 47.60710
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.64e4
 • 1.64e4
 • 1.65e4
69.74587
 • 69.74587
 • 69.56171
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.65e4
 • 1.65e4
 • 1.71e4
 • 1.76e4
 • 1.79e4
 • 1.80e4
 • 2.04e4
69.52930
 • 69.52930
 • 68.33544
 • 67.41710
 • 66.95471
 • 66.81628
 • 62.29153
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.66e4
 • 1.66e4
69.38793
 • 69.38793
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.67e4
 • 1.67e4
 • 1.73e4
 • 1.85e4
 • 2.00e4
 • 2.05e4
69.09221
 • 69.09221
 • 68.04572
 • 65.78293
 • 62.97322
 • 62.12457
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.68e4
 • 1.68e4
 • 1.82e4
 • 1.83e4
 • 1.92e4
 • 4.53e4
68.92720
 • 68.92720
 • 66.41064
 • 66.27363
 • 64.45011
 • 16.33880
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
 • 2.15e4
 • 2.36e4
 • 2.76e4
68.52906
 • 68.52906
 • 60.22444
 • 56.46681
 • 49.09121
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.73e4
 • 1.73e4
 • 1.75e4
 • 1.93e4
 • 1.97e4
 • 2.00e4
 • 2.18e4
68.01238
 • 68.01238
 • 67.75939
 • 64.42430
 • 63.60796
 • 63.14605
 • 59.66532
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
 • 1.88e4
 • 2.19e4
 • 2.21e4
 • 2.39e4
67.66617
 • 67.66617
 • 65.24957
 • 59.50055
 • 59.15390
 • 55.80770
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
 • 1.98e4
 • 2.59e4
 • 2.69e4
67.16170
 • 67.16170
 • 63.36191
 • 52.07891
 • 50.28446
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.82e4
 • 1.82e4
 • 2.06e4
 • 2.42e4
 • 2.50e4
66.44320
 • 66.44320
 • 61.86448
 • 55.21863
 • 53.78028
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.82e4
 • 1.82e4
 • 2.00e4
 • 2.10e4
 • 2.16e4
 • 2.71e4
66.42397
 • 66.42397
 • 63.13447
 • 61.18791
 • 60.16218
 • 49.90312
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.84e4
 • 1.84e4
 • 2.12e4
 • 2.26e4
 • 2.30e4
 • 2.40e4
 • 2.53e4
66.06450
 • 66.06450
 • 60.79911
 • 58.23396
 • 57.45571
 • 55.72733
 • 53.29164
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.84e4
 • 1.84e4
 • 1.92e4
 • 2.82e4
 • 3.62e4
65.99265
 • 65.99265
 • 64.60157
 • 47.98299
 • 33.15706
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.89e4
 • 2.02e4
 • 2.05e4
 • 2.71e4
65.77297
 • 65.77297
 • 65.13249
 • 62.64228
 • 62.13992
 • 49.96699
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.89e4
 • 1.89e4
 • 2.97e4
65.01480
 • 65.01480
 • 45.18910
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 1.93e4
 • 2.03e4
 • 2.05e4
 • 2.12e4
 • 2.29e4
64.97366
 • 64.97366
 • 64.26628
 • 62.47455
 • 62.10396
 • 60.86667
 • 57.75973
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.12e4
 • 2.14e4
64.49813
 • 64.49813
 • 60.83712
 • 60.52470
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.92e4
 • 1.92e4
 • 1.94e4
 • 2.21e4
 • 2.28e4
 • 2.30e4
 • 3.22e4
64.46361
 • 64.46361
 • 64.20012
 • 59.16120
 • 57.94613
 • 57.52082
 • 40.44783
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.94e4
 • 1.94e4
 • 2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.10e4
64.24447
 • 64.24447
 • 63.12006
 • 62.99370
 • 62.65074
 • 62.64323
 • 61.13218
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
 • 2.17e4
 • 2.18e4
 • 2.20e4
 • 2.27e4
64.04928
 • 64.04928
 • 59.90352
 • 59.71369
 • 59.41261
 • 58.09723
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.96e4
 • 1.96e4
63.79011
 • 63.79011
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.96e4
 • 1.96e4
 • 2.08e4
 • 2.09e4
 • 2.21e4
 • 2.55e4
63.74796
 • 63.74796
 • 61.54609
 • 61.34639
 • 59.25804
 • 52.89789
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
63.60058
 • 63.60058
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.99e4
 • 1.99e4
 • 2.05e4
 • 2.06e4
 • 2.12e4
 • 2.28e4
63.29676
 • 63.29676
 • 62.16783
 • 62.01284
 • 60.76392
 • 57.79877
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.16e4
 • 2.25e4
63.13331
 • 63.13331
 • 60.19062
 • 58.51343
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.15e4
 • 2.19e4
 • 2.22e4
 • 2.42e4
 • 2.61e4
62.96780
 • 62.96780
 • 60.36874
 • 59.52505
 • 58.93509
 • 55.33926
 • 51.81152
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.12e4
 • 2.15e4
 • 2.51e4
 • 2.68e4
 • 2.83e4
62.88189
 • 62.88189
 • 60.80921
 • 60.19823
 • 53.58899
 • 50.54919
 • 47.80871
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.26e4
 • 2.71e4
 • 2.99e4
 • 3.20e4
61.74960
 • 61.74960
 • 58.29489
 • 50.02154
 • 44.81008
 • 40.88404
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.10e4
 • 2.10e4
 • 2.14e4
 • 2.25e4
 • 2.33e4
 • 2.37e4
 • 2.50e4
61.15895
 • 61.15895
 • 60.49876
 • 58.36187
 • 56.97107
 • 56.26117
 • 53.85195
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
61.09943
 • 61.09943
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
 • 2.38e4
 • 2.51e4
 • 3.11e4
 • 3.25e4
61.07651
 • 61.07651
 • 56.10652
 • 53.57529
 • 42.49100
 • 39.96463
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
60.96472
 • 60.96472
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.16e4
 • 2.20e4
 • 2.30e4
 • 2.31e4
60.71092
 • 60.71092
 • 60.07163
 • 59.39859
 • 57.59823
 • 57.42466
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.14e4
 • 2.14e4
60.53604
 • 60.53604
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
 • 3.44e4
59.91742
 • 59.91742
 • 36.48543
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 2.57e4
 • 3.78e4
59.30770
 • 59.30770
 • 52.58824
 • 30.13606
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.22e4
 • 2.22e4
 • 3.34e4
 • 4.12e4
59.08430
 • 59.08430
 • 38.25514
 • 23.97771
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.26e4
 • 2.34e4
 • 2.48e4
 • 2.66e4
58.93520
 • 58.93520
 • 58.25625
 • 56.77077
 • 54.18085
 • 50.85869
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.23e4
 • 2.23e4
 • 2.35e4
58.76649
 • 58.76649
 • 56.50375
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.27e4
 • 2.27e4
 • 2.59e4
 • 3.15e4
 • 3.29e4
58.09782
 • 58.09782
 • 52.18340
 • 41.85400
 • 39.30064
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.35e4
 • 2.39e4
 • 2.79e4
 • 2.82e4
57.31946
 • 57.31946
 • 56.66403
 • 55.80995
 • 48.41734
 • 47.95039
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.32e4
 • 2.32e4
 • 2.35e4
 • 2.79e4
 • 2.84e4
57.11883
 • 57.11883
 • 56.52571
 • 48.37955
 • 47.60065
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.38e4
 • 2.38e4
 • 2.45e4
 • 3.10e4
 • 3.64e4
56.08066
 • 56.08066
 • 54.72546
 • 42.65235
 • 32.75285
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.38e4
 • 2.38e4
 • 2.70e4
 • 2.75e4
 • 2.79e4
 • 2.83e4
 • 2.93e4
56.04601
 • 56.04601
 • 50.05443
 • 49.28553
 • 48.41064
 • 47.64725
 • 45.90103
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.51e4
 • 2.51e4
 • 4.66e4
53.67950
 • 53.67950
 • 13.95231
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.86e4
 • 2.87e4
 • 2.90e4
 • 3.18e4
53.39506
 • 53.39506
 • 47.08766
 • 46.98570
 • 46.46954
 • 41.27729
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.63e4
 • 2.63e4
 • 3.05e4
 • 3.16e4
51.43712
 • 51.43712
 • 43.69034
 • 41.54712
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.73e4
 • 2.73e4
 • 2.99e4
49.56251
 • 49.56251
 • 44.70302
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.84e4
 • 2.84e4
 • 3.48e4
 • 3.65e4
47.51927
 • 47.51927
 • 35.79113
 • 32.53908
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.88e4
 • 2.88e4
 • 3.17e4
 • 3.24e4
 • 3.58e4
46.81713
 • 46.81713
 • 41.48792
 • 40.20990
 • 33.79539
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.94e4
 • 2.94e4
 • 2.98e4
 • 3.00e4
 • 3.01e4
45.66550
 • 45.66550
 • 44.95735
 • 44.62631
 • 44.34310
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.11e4
 • 3.11e4
 • 3.32e4
 • 3.62e4
 • 3.85e4
42.46426
 • 42.46426
 • 38.65066
 • 33.08235
 • 28.96803
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.17e4
 • 3.17e4
 • 3.99e4
41.47939
 • 41.47939
 • 26.36261
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.49e4
 • 3.99e4
40.50840
 • 40.50840
 • 35.55815
 • 26.35520
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.24e4
 • 3.24e4
 • 3.30e4
40.15837
 • 40.15837
 • 39.07763
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.46e4
 • 3.46e4
 • 3.60e4
 • 3.87e4
36.14441
 • 36.14441
 • 33.44738
 • 28.45088
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.63e4
 • 3.63e4
 • 4.18e4
 • 4.24e4
32.88250
 • 32.88250
 • 22.77640
 • 21.64914
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

EnsemblENSG00000258476 (RP11-76E17.3)

Do not show this banner again